SOUVISEJÍ DO NĚMČINY

Překlad Souvisejí do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 1.2779

Příklady použití Souvisejí ve větě a jejich překlady

Zusammenhang ( souvislosti , spojené , kontextu )
Současně se prudce vyvíjejí výzvy jež souvisejí se sítěmi informačními systémy.
Gleichzeitig entwickeln sich die Herausforderungen im Zusammenhang mit Netz- und Informationssystemen auf rasante Weise.
Vedlejší účinky přípravku CYSTAGON souvisejí zejména s trávicím ústrojím.
Die Nebenwirkungen unter CYSTAGON treten hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Verdauungssystems auf.
Hängen ( viset , pověsit , oběsit )
Jakým způsobem spolu souvisejí stárnoucí obyvatelstvo produktivita.
In welcher Weise hängen eine alternde Bevölkerung und Produktivität zusammen?
Tvoje naše krádeže spolu souvisejí.
Deine und unsere Diebstähle hängen zusammen.
Zu tun
Jak tyhle děti souvisejí se sebevraždou doktrora sanjeye je předmětem našeho vyšetřování.
Was diese Kinder mit Dr. Sanyays Selbstmord zu tun haben, ist Gegenstand unserer Ermittlung.
Možná spolu ty dvě události souvisejí.
Vielleicht haben die beiden Vorfälle miteinander zu tun.
Haben ( jsme , mají , )
Podle toho profesora aidena tannera souvisejí ty symboly s matematikou s hvězdnými mapami.
Laut diesem Professor Aiden Tanner haben diese Symbole einen mathematischen und astronomischen Hintergrund.
Problémy afriky více souvisejí se suchem malárií AIDS absencí infrastruktury.
Afrikas Probleme haben mehr mit Dürreperioden, Malaria, AIDS und einer fehlenden Infrastruktur zu tun.
Jiné příklady vět
V současné chvíli vidím dva základní problémy které s tímto procesem souvisejí.
Im Augenblick sehe ich zwei grundlegende Probleme, die mit diesem Prozess verbunden sind.
Kategorie nástrojů souvisejí s položkami rozvahy MFI jsou tedy jasně vymezené.
Die Instrumentenkategorien beziehen sich auf Positionen der MFI-Bilanz und sind somit klar definiert.
Souvisejí spolu tyto jevy.
Stehen all diese Ereignisse miteinander in Verbindung?
S tím souvisejí některé psychologické jevy které se spolu s tím dějí.
Und es gibt einige psychologische Effekte, die mit damit einhergehen.
Jak s tím vším souvisejí šachy.
Was hat Schach mit all dem zu tun?
Počáteční hodnocení jsou zpravidla úplná souvisejí s plánem reforem země.
Die Diagnose der Ausgangslage ist im Allgemeinen vollständig und mit dem Reformplan des Landes verknüpft.
Gemma vytvořila síť lidí jak spolu souvisejí.
Gemma hat versucht, ein Netz der Personen und ihrer Verbindungen zu kreieren.
Komisi je totiž svěřena řada úkolů které souvisejí s HMU.
Der Kommission obliegen auch eine Reihe spezieller Aufgaben im Zusammenhang mit der WWU.
Podle mě spolu tyto věci souvisejí.
Für mich stehen diese Dinge in einem Zusammenhang.
Proinflační rizika ve střednědobém horizontu souvisejí především s vývojem cen komodit.
Aufwärtsrisiken auf mittlere Sicht bestehen insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung der Rohstoffpreise.
Tyto požáry souvisejí se změnou klimatu.
Diese Brände stehen in Verbindung mit dem Klimawandel.
Poskytování služeb která souvisejí se sportem.
Dienstleistungen mit Bezug zum Sport.
V některých členských státech ceny souvisejí s cenami živých zvířat.
In bestimmten Mitgliedstaaten beziehen sich die Preise auf Preise für lebende Tiere.
Tyto změny souvisejí se změnami č. až.
Diese Änderungen stehen im Zusammenhang mit den Änderungen 3 bis 7.
Tato pravidla souvisejí s kvalitou sýra původem mléka výrobním postupem.
Diese Bestimmungen betreffen die Qualität des Käses, die Herkunft der Milch und die Art der Zubereitung.
Souvisejí se změnou nomenklatury rady pro celní spolupráci nebo.
Auf Änderungen der Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens zurückgehen oder.
Články 42 43 pokud souvisejí s článkem 40;
Artikel 42 und 43, soweit sie mit Artikel 40 im Zusammenhang stehen;
Oba fenomény spolu úzce souvisejí.
Diese beiden Phänomene sind eng miteinander verbunden.

Výsledek: 266, Čas: 1.2779

Viz také


souvisejí s
zusammenhang mit hängen mit
souvisejí se
zusammenhang mit verbindung mit

"Souvisejí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc