SPECIFICKOU DO NĚMČINY

Překlad Specifickou do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.0827

Příklady použití Specifickou ve větě a jejich překlady

Jak specifickou.
Wie spezifisch?
Proto se subvence považuje za specifickou tudíž napadnutelnou.
Daher gilt die Subvention als spezifisch und somit anfechtbar.
Einer speziellen
Je vlastněn specifickou společností.
Er wird von einer speziellen Konstruktionsfirma verwendet.
Znám jednoho mladíka který má specifickou poruchu učení.
Ich kenne einen jungen Mann mit einer speziellen Lernschwierigkeit.
Eine bestimmte
Chtěla bych vás upozornit na specifickou situaci v nikaragui.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Situation in Nicaragua lenken.
Máte nějakou specifickou vzpomínku na annu o které bych měl vědět.
Haben Sie eine bestimmte Erinnerung an Anna, die ich kennen sollte?
Eine spezielle
Lorelai má takovou specifickou chůzi.
Lorelai hatte eine spezielle Art zu gehen.
Ujišťuji vás že vše co tu vidíte má svou specifickou funkci.
Ich versichere Ihnen, alles in diesem Raum erfüllt eine spezielle Funktion.
Eine spezifische
Vypadá to že to vysílá specifickou radioaktivitu což poškozuje vaši buněčnou strukturu.
Die Klinge scheint eine spezifische Radioaktivität auszustrahlen, die eure Zellstruktur schädigt.
Proto je za tím účelem třeba co nejdříve vytvořit specifickou rozpočtovou položku.
Daher muss so schnell wie möglich eine spezifische Haushaltslinie geschaffen werden.
Die spezifische
Metabolity specifickou biologickou aktivitu kalcitoninu nemají.
Die Metaboliten besitzen nicht die spezifische biologische Aktivität.
S ohledem na specifickou organizaci sportu musí brát dialog v úvahu různé úrovně sportu.
Angesichts der spezifischen Organisation des Sports muss der Dialog die verschiedenen Sportebenen berücksichtigen.
Jiné příklady vět
Na oba mám velmi specifickou otázku.
Ich habe eine sehr spezifische Frage an Sie beide.
Specifickou spotřební daní z jednotky výrobku;
Eine spezifische Verbrauchsteuer je Einheit;
Romové jsou velmi specifickou menšinou kterou nelze spočítat jako tradiční menšinu.
Die Roma sind eine ganz besondere Minderheit, die nicht als traditionelle Minderheit betrachtet werden kann.
Proces výroby léčivé látky zahrnuje také specifickou virovou inaktivaci postupy odstranění.
Der Herstellungsprozess des Arzneistoffs umfasst ebenfalls spezifische Virusinaktivierungs- und-abreicherungsschritte.
Hayley násilná smrt má velmi specifickou energii.
Hayley, gewaltsame Tode haben eine ganz bestimmte Energie.
Paní lullingová položila velmi specifickou otázku.
Frau Lulling hat eine sehr spezifische Frage gestellt.
Finanční referenční částky se stanovují orientačně pro každou specifickou oblast.
Für jeden spezifischen Bereich werden vorläufige finanzielle Bezugsrahmen festgelegt.
Pokud se týká dohody o rybolovu jedná se znovu o velmi specifickou otázku.
In Bezug auf das Fischereiabkommen muss ich wiederholen, dass dies eine sehr spezifische Frage ist.
Reakce byly mírné obvykle nevyžadovaly specifickou léčbu.
Die Reaktionen waren schwach ausgeprägt und bedurften im Allgemeinen keiner spezifischen Behandlung.
Jaterní nádory nejpravděpodobněji souvisí s indukcí enzymů specifickou pro hlodavce.
Die Lebertumore stehen höchstwahrscheinlich in Zusammenhang mit einer für Nager spezifischen Enzyminduktion.
Další specifickou oblastí je podpora mezigenerační solidarity.
Ein weiteres spezielles Gebiet ist die Förderung der Solidarität zwischen den Generationen.
Brát v úvahu situaci specifickou pro každý členský stát;
Der besonderen Lage jedes Mitgliedstaats Rechnung tragen;
Hospodářská spolupráce je specifickou oblastí rozvojových programů ES.
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist ein spezifischer Bereich für die Durchführung von gemeinschaftlichen Entwicklungsprogrammen.
Který vyhledává specifickou skupinu bez které bude svět lepším místem.
Er sucht eine bestimmte Gruppe, ohne die er die Welt für besser hält.
Spíš je to tím že chci něco se specifickou historií.
Es ist eher, weil ich etwas mit einer besonderen Geschichte will.
Účinnost léčby xolairem v kombinaci se specifickou imunoterapií nebyla stanovena.
Die Wirksamkeit der Behandlung mit Xolair in Kombination mit spezifischer Immuntherapie wurde nicht nachgewiesen.
Ten mikrovirus se napojí jen na buňky s velice specifickou DNA.
Dieses Mikrovirus befällt nur Zellen mit einer spezifischen DNA-Struktur.
Ve WTO tvoříme přední blok máme specifickou zodpovědnost.
In der WTO stellen wir den Hauptblock und tragen eine konkrete Verantwortung.

Výsledek: 262, Čas: 0.0827

Viz také


velmi specifickou
sehr spezifische sehr spezielle ganz besondere
specifickou situaci
besondere situation die spezielle situation besonderen umstände
specifickou bílkovinu
ein spezifisches protein ein bestimmtes protein
specifickou úlohu
spezifische rolle besondere rolle spezielle bedeutung
nemá specifickou
keine spezielle
velmi specifickou otázku
eine sehr spezifische frage sehr spezifische frage gestellt

"Specifickou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc