SPECIFIKACÍ DO NĚMČINY

Překlad Specifikací do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.0796

Příklady použití Specifikací ve větě a jejich překlady

Úpravy na základě změněných specifikací musí odpovídat kvalitativním úpravám ostatních dílčích indexů;
Die Anpassungen aufgrund der geänderten Spezifikation müssen mit den Qualitätsanpassungen bei anderen Teilindizes übereinstimmen;
Složitost technických specifikací přesnost která je nezbytná k zajištění výměny informací dat kompatibilního fungování systémů.
Der Komplexität der technischen Spezifikation sowie der Präzision die zur Sicherstellung des Informations- und Datenaustauschs und der Kompatibilität der Systeme erforderlich ist;
Až dostaneme skutečnou sadu bude to podle těchto specifikací tyhle kontury.
Und die richtige Kulisse wird genau nach diesen Vorgaben gebaut?
Tyto zkušenosti společně s informacemi o konečném návrhu který byl mezitím vybrán tvořily základ pro stanovení předběžných všeobecných specifikací pro bankovky.
Diese Erfahrung bildete zusammen mit den Details des endgültigen Gestaltungsentwurfs, der mittlerweile ausgewählt worden war, die Grundlage für die vorläufigen allgemeinen Vorgaben für die Banknoten.
Die spezifikationen
Signor quinn tohle je stejná zbraň jako ta ze specifikací které nám dali.
Das ist die gleiche Waffe wie die Spezifikationen, die Sie uns gaben.
Dodatečných specifikací podmínek vztahujících se na způsobilé činnosti podle čl. odst. až tohoto nařízení;
Die Spezifikationen und zusätzlichen Bedingungen für die förderfähigen Aktionen gemäß Artikel 4 Absätze 1 bis 4 und Absatz 6 dieser Verordnung;
Jiné příklady vět
Uznání vnitrostátních technických specifikací v souladu s čl. odst.
Anerkennung nationaler technischer Spezifikationen nach Artikel 4 Absatz 3.
Nesprávným použitím technických specifikací uvedených v článku;
Mangelhafte Anwendung der technischen Spezifikationen nach Artikel 4;
Podle tvých specifikací je dlouhá půl metru půl metru široká.
Laut euren Angaben ist sie 2,50 m lang und 50 cm breit.
Video končí sérií technických specifikací pro vysílání.
Das Video endet mit einer Reihe von technischen Spezifikationen für die Übertragung.
Iii zařízeních závodech přístrojích včetně poskytování plánů nákresů specifikací.
Iii Ausrüstungen, Anlagen und Vorrichtungen( einschließlich der Lieferung von Plänen, Zeichnungen und Spezifikationen) und.
Sestavování technických specifikací... 29.
Erstellung der technischen Spezifikationen... 29.
Zpětnými údaji rozumí historické údaje týkající se specifikací uvedených v článku.
Retrospektive Daten sind die historischen Daten zu den in Artikel 1 genannten Spezifikationen.
Přizpůsobení specifikací v přílohách tohoto nařízení.
Die Anpassung der Spezifikationen in den Anhängen dieser Verordnung.
Mohl bys ten trikordér naprogramovat podle těchhle specifikací.
Würden Sie den Tricorder auf die Spezifikation programmieren?
Ve stádech ovcí jsou zvířat která byla uznána v souladu se specifikací označení.
Die Schafherden werden aus Tieren gebildet, die nach der Spezifikation der Ursprungsbezeichnung anerkannt werden.
Technických specifikací.
Technische daten?
Nejvyšší vůdče apartmán byl renovován dle vašich specifikací.
Höchster Führer, die Hotel-Suite wurde nach ihren Angaben umgestaltet.
IV. vypracování specifikací normalizace hodnocení osvědčování ve vztahu k bezpečnosti informačních systémů;
IV. Entwicklung von Spezifikationen, Normung, Bewertung und Zertifizierung der Sicherheit von Informationssystemen.
Změna seznamu norema/nebo specifikací pro elektronické komunikační sítě služby přiřazená zařízení služby.
Änderung des Verzeichnisses der Normen und/oder Spezifikationen für elektronische Kommunikationsnetze und-dienste sowie zugehörige Einrichtungen und Dienste.
Vzhledem k tomu že v souladu s článkem 105a smlouvy může rada přijímat opatření k harmonizaci nominálních hodnot technických specifikací všech mincí;
Nach Artikel 105a des Vertrags kann der Rat Maßnahmen erlassen, um die Stückelung und die technischen Merkmale aller Münzen zu harmonisieren.
Tato směrnice se vztahuje na definici užívání slučitelných technických specifikací pro zadávání zakázek na zařízení systémy řízení letového provozu zejména.
Diese Richtlinie betrifft die Aufstellung und die Anwendung kompatibler technischer Spezifikationen für die Beschaffung von Ausrüstungen und Systemen für das Flugverkehrsmanagement, insbesondere von.
Plní závazky vyplývající z mezinárodních dohod které vedou k přijetí společných technických specifikací ve společenství.
Die Verpflichtungen aus einem internationalen Übereinkommen erfuellen, wodurch gemeinsame technische Spezifikationen in der Gemeinschaft in Kraft gesetzt werden;
Zadavatelé určí další požadavky které jsou nezbytné pro doplnění evropských specifikací nebo jiných norem.
Die Auftraggeber bestimmen die zusätzlichen Spezifikationen, die zur Ergänzung der europäischen Spezifikationen oder der anderen Normen erforderlich sind.
Sýr vcelku se v souladu s touto specifikací rozkrájí na kousky až po získání štítku s označením původu.
Der vollständige Käselaib, der die Bedingungen der vorliegenden Spezifikation erfüllt, wird erst nach dem Anbringen des Kennzeichens mit der Angabe der Ursprungsbezeichnung portioniert.
Využití výjimek z použití evropských specifikací podle čl. 18 odst.;
Die Inanspruchnahme der Abweichungsmöglichkeiten beim Gebrauch der europäischen Spezifikationen gemäß Artikel 18 Absatz 6;
Způsob produkce způsob produkce musí být zcela v souladu se specifikací která byla předána evropské unii.
Herstellungsverfahren: Das Herstellungsverfahren muss genau der bei den EU-Dienststellen eingereichten Spezifikation entsprechen.
Objednatelé mohou stanovit dodatečné specifikace které jsou potřebné k doplnění evropských specifikací nebo jiných norem.
Die Bauherren können die zusätzlichen Spezifikationen bestimmen, die zur Ergänzung der europäischen Spezifikationen oder der anderen Normen erforderlich sind.
Toto povolení bude vydáno na základě splnění tzv. ES prohlášení příslušných technických specifikací pro interoperabilitu.
Diese Genehmigung basiert auf der Einhaltung der EG-Prüferklärung und der entsprechenden Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität.
Státní zemědělská potravinářská inspekce provádí kontroly specifikací vydává rozhodnutí v součinnosti s ÚKZÚZ.
Die staatliche Agrar- und Lebensmittelinspektion führt Kontrollen zur Spezifikation durch und erlässt Entscheidungen in Zusammenarbeit mit dem ÚKZÚZ.

Výsledek: 273, Čas: 0.0796

Viz také


technických specifikací
technischen spezifikationen technischen merkmale
specifikací uvedených v článku
den merkmalen gemäß artikel 9 den in artikel 1 genannten spezifikationen spezifikationen nach artikel 4 angaben nach artikel 5

S Synonyma "specifikací"


"Specifikací" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc