SPOLEČENSKÝ DO NĚMČINY

Překlad Společenský do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 258, Čas: 0.095

Příklady použití Společenský ve větě a jejich překlady

Gesellig ( společenský , společenskej , společenští )
Není moc společenský.
Er war nie sehr gesellig.
Není příliš společenský.
Er war niemals sehr gesellig.
Gesellschaftliche ( společenské , sociální , společnosti )
Společenský kontakt mezi zaměstnanci.
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten.
Každodenní společenský život je represivně regulován.
Das tägliche gesellschaftliche Leben wird in unterdrückerischer Weise reguliert.
Myslíte si že nejsem společenský.
Finden Sie mich nicht sympathisch?
Naučte mě být společenský!
Lehren Sie mich, sympathisch zu sein.
Aidan je velmi společenský. což je kód pro.
Aidan ist sehr sozial." Das ist der Kode für.
Jste společenský nebo nespolečenský.
Sind Sie sozial oder unsozial?
Jiné příklady vět
Společenský občanský dialog jsou důležitými doprovodnými opatřeními pro další inovaci.
Der soziale und der zivile Dialog sind wichtige innovationsfördernde Begleitmaßnahmen.
Máme za sebou společenský rituál.
Wir sind Fachfrauen für dieses soziale Ritual.
Vaše evoluční způsoby váš společenský vývoj.
Ihre Evolutionsmuster und Ihre soziale Entwicklung.
No tahle posedlost fyzickou dokonalostí zahaluje společenský morální pohled.
Na ja, diese Besessenheit der physikalischen Perfektion verschleiert die moralische Sicht der Gesellschaft.
VZHLEDEM k významu vědy techniky pro jejich hospodářský společenský rozvoj;
IN DER ERWAEGUNG, daß Wissenschaft und Technik für ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung wichtig sind.
Z toho vyplývají nové příležitosti pro hospodářský společenský rozvoj.
Daraus ergeben sich neue Chancen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.
Spud je společenský jako vždycky.
Spud ist so gesellig wie immer.
PŘIHLÍŽEJÍCE k významu vědy techniky pro jejich hospodářský společenský rozvoj.
IN ANBETRACHT der Bedeutung von Wissenschaft und Technologie für ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung.
Rostoucí nezaměstnanost by mohla rozdmýchat společenský neklid.
Steigende Arbeitslosigkeit könnte soziale Unruhen auslösen.
Láska má význam. společenský užitek-tvorbu vztahů výchovu dětí.
Liebe hat Bedeutung, einen sozialen Nutzen, zwischenmenschliche Bindung, Erziehung.
Jste právě tak srdečný společenský jako vždy.
Sie sind so warm und gesellig wie eh und je.
Když vezmeme v úvahu tvůj společenský kalendář předpokládám že jsi k dispozici.
Und in Anbetracht deines sozialen Kalenders, nehme ich an, du hast Zeit.
Jste velmi společenský.
Wirklich wahr? wirklich sehr sympathisch.
Získal přátele hodně rychle je velmi společenský.
Er hat schnell Freunde gefunden. Er ist sehr gesellig.
Společenský stmelovač.
Soziales Schmiermittel.
Cílevědomý rozvážný společenský.
Zielgerichtet, selbstbeherrscht und gesellig.
Další je hilda singhová dělá celý projekt nazvaný společenský oděv.
Das nächste ist von Hilda Singh, und sie hat ein Projekt namens"soziales outfit.
Dodavatelé energie mají významný vliv na společenský hospodářský život našich občanů.
Die Energieversorgung hat entscheidenden Einfluss auf das Agieren der Bürger im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben.
Neznepokojuje vás tento společenský vývoj.
Machen Ihnen diese sozialen Entwicklungen Sorgen?
Proto mí říkají že jsem společenský.
Darum halten mich alle für gesellig.
Víš davide dělá mi starosti tvůj společenský život.
David, ich mache mir ernsthaft Sorgen über dein soziales Leben.
Je jiný než jakýkoli společenský systém který předcházel.
Es ist anders als alle sozialen System, die es bisher gab.

Výsledek: 258, Čas: 0.095

Viz také


společenský život
sozialleben soziales leben gesellschaftliche leben gesellschaftsleben
společenský vývoj
die gesellschaftliche entwicklung soziale evolution sozialen entwicklungen
společenský přínos
soziale nutzen gesellschaftlichen nutzen
společenský dialog
einen sozialen dialog
společenský dopad
sozialen auswirkungen der sozialen wirkung
společenský tanec
debütantenball ein gesellschaftstanz

S Synonyma "společenský"


"Společenský" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc