SPOLEČENSTVÍ V OBLASTI DO NĚMČINY

Překlad Společenství V Oblasti do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.0926

gemeinschaft im bereich (90) gemeinschaft auf dem gebiet (12) der gemeinschaft auf dem gebiet (9) gemeinschaftsrecht im bereich (4) der gemeinschaftsvorschriften im bereich (2) gemeinschaftsaktion im bereich (3) gemeinschaft in den bereichen (6) gemeinschaft in dem bereich (4)

Příklady použití Společenství V Oblasti ve větě a jejich překlady

Der gemeinschaftsvorschriften im bereich
Zajištění bezproblémového začlenění používání nástrojů společenství v oblasti soudní spolupráce v občanských záležitostech.
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Umsetzung und Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen und.
Zajistit řádné provádění používání nástrojů společenství v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech.
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Umsetzung und Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen und.
Der gemeinschaft im bereich
Hlavními směry činnosti společenství v oblasti transevropských energetických sítí jsou.
Die Grundzüge der Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der transeuropäischen Energienetze sind.
Politika společenství v oblasti spotřeby zajišťuje sledování těchto cílů.
Die Politik der Gemeinschaft im Bereich Verbraucherfragen gewährleistet die Erreichung der folgenden Ziele.
Die gemeinschaftsaktion im bereich
Jeho činnosti jsou v souladu se zásadami charakteristickými pro činnost společenství v oblasti vzdělávání odborného vzdělávání zohledňují priority stanovené v příloze.
Ihre Tätigkeiten stehen insbesondere mit den Grundsätzen für die Gemeinschaftsaktion im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie mit den im Anhang genannten Prioritäten in Einklang.
Jeho činnosti musí být v souladu se zásadami charakteristickými pro činnost společenství v oblasti kultury musí brát v úvahu priority stanovené v příloze.
Ihre Tätigkeiten stehen insbesondere mit den Grundsätzen für die Gemeinschaftsaktion im Bereich Kultur und mit den in Anhang I genannten Prioritäten im Einklang.
Jiné příklady vět
Stanovisko k opatřením společenství v oblasti statistiky CON 1994/10.
Stellungnahme zu Maßnahmen der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Statistik CON/ 1994/10.
Politika společenství v oblasti ochrany spotřebitelů usiluje o nejvyšší úroveň ochrany.
Die Politik der Gemeinschaft im Bereich des Verbraucherschutzes zielt auf das höchste Schutzniveau ab.
Kterým se přijímá akční program společenství v oblasti veřejného zdraví 2003-2008.
Über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit 2003-2008.
PVZ druhý akční program společenství v oblasti zdraví 2008-2013.
PHP 2: Zweites Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit 20082013.
Akce společenství v oblasti ochra­ny zdraví spotřebitele výdaje na správu řízení.
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich des Verbraucherschutzes- Verwaltungsausgaben.
Politika společenství v oblasti mořského životního prostředí rozprava.
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt Aussprache.
Politika společenství v oblasti mořského životního prostředí hlasování.
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt Abstimmung.
Kterou se stanoví rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky.
Zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.
Postup společenství v oblasti lovu velryb.
Gemeinschaftsmaßnahmen auf dem Gebiet des Walfangs.
Přípravy podnětů společenství v oblasti pracovních vztahů.
Die Vorbereitung neuer Gemeinschaftsinitiativen im Bereich der Arbeitsbeziehungen;
Vzhledem k tomu že práce střediska pro průmyslovou spolupráci mezi ES japonskem je přínosem pro práci společenství v oblasti průmyslové politiky;
Die Arbeit des EG-Japan-Zentrums für Industrielle Zusammenarbeit trägt zur Arbeit der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Industriepolitik bei.
Tímto rozhodnutím se stanoví akční program společenství v oblasti veřejného zdraví dále jen program.
Mit diesem Beschluss wird ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit, nachstehend"Programm" genannt, festgelegt.
Vzhledem k tomu že rámcový program se vztahuje na všechny činnosti společenství v oblasti výzkumu technologického vývoje;
Das Rahmenprogramm umfasst alle Aktionen der Gemeinschaft im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung.
Dne. ledna 2008 vstoupil v platnost druhý akční program společenství v oblasti zdraví 2008-2013 PVZ25.
Am 1. Januar 2008 trat das Zweite Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit(20082013)(PHP 2) in Kraft5.
Při činnosti společenství v oblasti veřejného zdraví je plně uznávána odpovědnost členských států za organizaci zdravotnictví poskytování zdravotní péče.
Bei der Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem Umfang gewahrt.
Správa některých režimů podpor společenství v oblasti zemědělství vyžaduje individuální identifikaci některých druhů hospodářských zvířat.
Zur Verwaltung bestimmter Beihilferegelungen der Gemeinschaft im Bereich der Landwirtschaft ist die Einzelkennzeichnung bestimmter Arten landwirtschaftlicher Nutztiere erforderlich.
Je důležité vyhnout se vakuu v činnostech společenství v oblasti organizace společných letů.
Es ist wichtig, eine Regelungslücke des Gemeinschaftsrechts im Bereich der Organisation von Sammelfluegen zu vermeiden.
Podstatné části judikatury společenství v oblasti soudní spolupráce v občanských obchodních věcech;
Die einschlägigen Elemente der Rechtsprechung der Gemeinschaft im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen;
Činnost společenství v oblasti letecké dopravy měly mimo jiné směřovat k zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících.
Die Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich des Luftverkehrs sollten unter anderem darauf abzielen, ein hohes Schutzniveau für Fluggäste sicherzustellen.
Rozvíjením schopnosti klíčových sítí na evropské úrovni podporovat dále rozvíjet strategie cíle politiky společenství v oblasti sociální ochrany začlenění.
Entwicklung der Fähigkeit der wichtigsten Basisnetzwerke auf europäischer Ebene, die Strategien und politischen Ziele der Gemeinschaft im Bereich Sozialschutz und soziale Integration zu unterstützen und weiter zu entwickeln.
Dostupnost takových postupů nejen chrání zájmy dotčených stran ale rovněž zaručuje plnou účinnost politiky společenství v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Die Bereitstellung solcher Verfahren dient nicht nur der Wahrung der Belange der Betroffenen, sondern garantiert auch die volle Wirksamkeit der Politik der Gemeinschaft im Bereich des öffentlichen Auftragswesens.
Dne 24.května(3) přijala komise změny návrhu rozhodnutí pokud jde o akční program společenství v oblasti zdraví ochrany spotřebitele 2007-2013.
Am 24. Mai(3) verabschiedete die Kommission Änderungen zu ihrem Vorschlag für einen Beschluss über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft in den Bereichen Gesundheit und Verbraucherschutz 2007-2013.
Je důležité využívat všech dostupných programů na podporu takového zdravotního cestovního ruchu včetně druhého akčního programu společenství v oblasti zdraví.
Wir müssen alle verfügbaren Programme nutzen, um den Gesundheitstourismus zu unterstützen, einschließlich des zweiten Aktionsprogramms der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit.
Úkolem výboru je radit komisi při navrhování provádění politiky společenství v oblasti výzkumu technologického rozvoje.
Aufgabe des Ausschusses ist es, die Kommission bei der Entwicklung und Durchführung der Politik der Gemeinschaft im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung zu beraten.

Výsledek: 262, Čas: 0.0926

Viz také


společenství v oblasti zdraví
der gemeinschaft in den bereichen gesundheit der gemeinschaft im bereich der öffentlichen gesundheit
akcí společenství v oblasti vzdělávání
der gemeinschaftsaktionen im bildungsbereich
činnosti společenství v oblasti výzkumu
gemeinschaftsmaßnahmen im bereich der forschung maßnahmen der gemeinschaft im bereich der forschung tätigkeiten der gemeinschaft im bereich forschung aktionen der gemeinschaft im bereich der forschung und
politika společenství v této oblasti
politik der gemeinschaft in diesem bereich
akční program společenství v oblasti veřejného zdraví
aktionsprogramm der gemeinschaft im bereich der öffentlichen gesundheit
cílů společenství v oblasti ochrany životního prostředí
der ziele der gemeinschaft im bereich des umweltschutzes
právních předpisů společenství v oblasti životního prostředí
der umweltvorschriften der gemeinschaft des umweltrechts der gemeinschaft sowie des gemeinschaftlichen umweltrechts und
druhá fáze akčního programu společenství v oblasti odborného vzdělávání
zweiten phase des gemeinschaftlichen aktionsprogramms in der berufsbildung
společenství v
gemeinschaft in
v této oblasti
in diesem bereich auf diesem gebiet in dieser region
spolupráci v oblasti
zusammenarbeit im bereich zusammenarbeit auf dem gebiet zusammenarbeit in
spolupráce v oblasti
zusammenarbeit im bereich zusammenarbeit auf dem gebiet zusammenarbeit in
v oblasti výzkumu
im bereich der forschung auf dem gebiet der forschung
v zájmu společenství
im interesse der gemeinschaft im gemeinschaftsinteresse
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc