SPOLEHLIVOSTI DO NĚMČINY

Překlad Spolehlivosti do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 261, Čas: 0.0984

zuverlässigkeit (125) verlässlichkeit (19) konfidenzintervalls (2) zuverlässig (1) verläßlichkeit (3)

Příklady použití Spolehlivosti ve větě a jejich překlady

Zuverlässigkeit ( spolehlivost , věrohodnosti , dobré pověsti )
Spolehlivosti informací.
Zuverlässigkeit der Informationen.
Přispívá k bezpečnosti dodávek prostřednictvím přiměřené přenosové kapacity spolehlivosti soustavy;
Durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen;
Verlässlichkeit ( spolehlivost )
Váha je známkou spolehlivosti.
Das Gewicht zeugt von Verlässlichkeit.
Dojde k zřetelnému zvýšení bezpečnosti spolehlivosti.
Eine erhöhte Sicherheit und Verlässlichkeit wird sich abzeichnen.
Der zuverlässigkeit ( spolehlivost )
Otázky spolehlivosti včasného dodání jsou stejně důležité jako otázky kvality ceny.
Die Fragen der Zuverlässigkeit und der pünktlichen Lieferung sind genauso wichtig, wie Qualität und Preis.
Zvyšováním rychlosti spolehlivosti kombinované dopravy zejména.
Die Verkürzung von Beförderungszeiten und Verbesserung der Zuverlässigkeit des kombinierten Verkehrs, indem insbesondere.
Jiné příklady vět
Spolehlivosti těchto metod;
Zuverlässigkeit dieser Methoden;
Mluvit o spolehlivosti.
Nevypovídá to cosi důležitého o efektivnosti spolehlivosti našich vlastních ochranných mechanismů.
Sagt das nicht etwas Wichtiges über die Effizienz und Zuverlässigkeit unserer eigenen Schutzmechanismen aus?
Debata také upozorňuje na neshodu ohledně spolehlivosti oficiálních údajů.
Die Debatte hebt zudem die Uneinigkeit in Bezug auf die Verlässlichkeit offizieller Daten hervor.
Mikroskopie standardní procedura SZO dosahuje spolehlivosti mezi 40 60 procenty.
Mikroskopie, die normale WHO Vorgehensweise, erreicht eine Zuverlässigkeit von 40 bis 60 Prozent.
Posílení vojenské spolehlivosti evropské unie je ovšem nezbytné.
Eine Stärkung der militärischen Glaubwürdigkeit der Europäischen Union ist jedoch unbedingt erforderlich.
Tchaj-wanská vláda vyslovila námitku proti spolehlivosti této míry.
Die taiwanische Regierung stellte die Zuverlässigkeit der einschlägigen Daten in Frage.
P< 001 spolehlivosti p hodnota změna ze základních.
Behandlungen(95% CI, p-Wert) Änderung zwischen.
Zvýšení bezpečnosti spolehlivosti sítě;
Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes.
Rozdíl v léčbě 95% interval spolehlivosti rozdílu.
Behandlungs- unterschied 95% Konfidenzinter- vall der Differenz.
Ohledně spolehlivosti zrady.
Ein Wort zu Vertrauen und Betrug.
Taktéž zpřísňuje sledování finanční spolehlivosti leteckých dopravních společností.
Ferner verstärkt er die Kontrolle der finanziellen Eignung von Luftfahrtunternehmen.
Kvalita surovin má pro zajištění spolehlivosti konečného produktu zásadní význam.
Die Qualität von Rohstoffen ist wesentlich, um die Authentizität des Endproduktes zu gewährleisten.
Ve obecném zájmu vytváří přiděluje spravuje TLD.eu podle zásad kvality účinnosti spolehlivosti přístupnosti;
Organisiert und verwaltet die TLD".eu" im Interesse des Gemeinwohls nach den Grundsätzen von Qualität, Effizienz, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit;
Práce těchto agentur je důležitá z hlediska zajištění spolehlivosti stability existují však pochybnosti pokud jde o pravidla kritéria
Ihre Arbeit ist in Bezug auf die Gewährleistung von Verlässlichkeit und Stabilität wichtig, aber hinsichtlich der Regeln und Kriterien,
Zástupci slovenska jeho obyvatelé si přejí přispět k rozvoji evropského hospodářství tím ke stabilitě spolehlivosti eura.
Es ist der Wunsch der slowakischen Regierung und der Bevölkerung des Landes, zur Entwicklung der europäischen Wirtschaft und damit auch zur Stabilität und Zuverlässigkeit des Euro beizutragen.
Splňují kritéria srozumitelnosti relevantnosti spolehlivosti srovnatelnosti která jsou požadována od finančních informací které jsou potřebné pro ekonomické rozhodování pro posuzování úrovně řízení podniku.
Den Kriterien der Verständlichkeit, Erheblichkeit, Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit genügen, die Finanzinformationen erfuellen müssen, um wirtschaftliche Entscheidungen und die Bewertung der Leistung einer Unternehmensleitung zu ermöglichen.
Spolehlivosti je třeba v případě že biopsií byla získána nedostatečná tkáň endometrium dosahuje výšky ≥ 5 mm biopsii
Konfidenzintervalls sollte, falls durch die Biopsie zu wenig Gewebe gewonnen wurde und die Endometriumdicke ≥ 5 mm beträgt,
Čas ukazuje že jednotná měna je ve složitých dobách další zárukou spolehlivosti.
Die Zeit hat bewiesen, dass eine einheitliche Währung eine zusätzliche Garantie für Zuverlässigkeit in schwierigen Zeiten ist.
Díky spolehlivosti objemu svého zemědělského výkonu může měla by hrát roli regulátora na globálních trzích evropská unie.
Aufgrund ihrer Verlässlichkeit und Größe kann und sollte die Agrarproduktion der Europäischen Union die Regulierungsrolle auf den Weltmärkten übernehmen.
Je důležité pracovat na zdokonalení systému zajištění jeho spolehlivosti obzvláště co se týče ochrany dětí.
Es ist sehr wichtig, an der Verbesserung des Systems zu arbeiten und seine Zuverlässigkeit sicherzustellen, insbesondere hinsichtlich des Kinderschutzes.
Zejména souhlasím se snahou o zvýšení transparentnosti poctivosti zodpovědnosti nezávislosti spolehlivosti těchto agentur.
Ich befürworte insbesondere das Ziel, Transparenz, Integrität, Verantwortung, Unabhängigkeit und Verlässlichkeit dieser Agenturen zu erhöhen.
Postupy bezpečnostní prověrky budou stanoveny tak aby určily zda osoba může s přihlédnutím k její oddanosti důvěryhodnosti spolehlivosti mít přístup k utajovaným informacím.
Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann.
Tyto principy jsou založené na spravedlnosti souladu politik cílů stabilitě předvídatelnosti průhlednosti účinnosti nákladové efektivitě ale na spolehlivosti ekologické integritě.
Grundlage dieser Prinzipien sind Fairness, die Koordinierung von Strategien und Zielen, Stabilität und Berechenbarkeit, Transparenz, Effizienz und Kostenwirksamkeit sowie Verlässlichkeit und ökologische Integrität.

Výsledek: 261, Čas: 0.0984

Viz také


srovnatelnosti spolehlivosti
vergleichbarkeit , zuverlässigkeit
spolehlivosti účtů
zuverlässigkeit der rechnungsführung die zuverlässigkeit der rechnung
spolehlivosti těchto
zuverlässigkeit dieser verlässlichkeit dieser
spolehlivosti účetní závěrky
zuverlässigkeit der rechnungsführung

S Synonyma "spolehlivosti"


věrohodnosti

"Spolehlivosti" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc