SPOLUPRÁCI V OBLASTI DO NĚMČINY

Překlad Spolupráci V Oblasti do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.2771

zusammenarbeit im bereich (67) die zusammenarbeit im bereich (25) zusammenarbeit auf dem gebiet (24) die zusammenarbeit auf dem gebiet (11) kooperation im bereich (7) kooperation auf dem gebiet (3) zusammenarbeit in den bereichen (20) die zusammenarbeit in den bereichen (8) zusammenarbeit in dem bereich (3)

Příklady použití Spolupráci V Oblasti ve větě a jejich překlady

Zusammenarbeit im bereich
Nadnárodní přeshraniční meziregionální spolupráci v oblasti udržitelného regionálního místního rozvoje.
Transnationale, grenzübergreifende und interregionale Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Regional- und Kommunalentwicklung.
Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti INSC výdaje na správu řízení.
Instrument für Zusammenarbeit im Bereich nuklearer Sicherheit(INSC)- verwaltungsausgaben.
O stanovení rámce společenství pro spolupráci v oblasti havarijního nebo záměrného znečišťování moře.
Über einen gemeinschaftlichen Rahmen für die Zusammenarbeit im Bereich der unfallbedingten oder vorsätzlichen Meeresverschmutzung.
PŘEJÍCE SI rozvíjet prohlubovat vzájemně výhodnou spolupráci v oblasti rybolovu;
IN DEM WUNSCH, die Zusammenarbeit im Bereich der Fischerei zu beiderseitigem Vorteil zu fördern und auszubauen.
Zusammenarbeit auf dem gebiet
Změny úmluvy o budoucí mnohostranné spolupráci v oblasti rybolovu v severovýchodním atlantiku.
Änderungen des Übereinkommens über die künftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordostatlantik.
Z podnětu USA rovněž hodláme zahájit užší spolupráci v oblasti inovací.
Gemäß einer US-Initiative beabsichtigen wir auch, eine engere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Innovationen zu initiieren.
Die zusammenarbeit auf dem gebiet
Dohoda rovněž podporuje spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu.
Außerdem fördert das Abkommen die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung.
Pokračovat ve spolupráci v oblasti fyzikálně-chemického senzorického testování s cílem získat nové znalosti o složení kvalitativních vlastnostech olivových produktů stanovit mezinárodní normy umožňující.
Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet chemisch-physikalischer und sensorischer Tests fortzusetzen, um neue Kenntnisse über die Zusammensetzung und die Qualitätsmerkmale der Olivenerzeugnisse zu erlangen und schließlich internationale Normen festzulegen im Hinblick auf.
Eine zusammenarbeit im bereich
Rovněž to připraví půdu pro spolupráci v oblasti energetické politiky.
Dies wird auch den Weg für eine Zusammenarbeit im Bereich der Energiepolitik bereiten.
Přípravné akce pro spolupráci v oblasti politiky vzdělávání mládeže výdaje na správu řízení.
Vorbereitende Maßnahmen für eine Zusammenarbeit im Bereich Bildungs- und Jugendpolitik- Verwaltungsausgaben.
Die zusammenarbeit bei
Vítám zejména spolupráci v oblasti humanitárních krizí přírodních katastrof.
Ich begrüße insbesondere die Zusammenarbeit bei humanitären Krisen und Naturkatastrophen.
Dohoda o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví.
Abkommen EG/USA über die Zusammenarbeit bei der Regelung der Sicherheit der Zivilluftfahrt.
Jiné příklady vět
Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti 19 vnější vztahy.
Instrument für Zusammenarbeit im Bereich nuklearer Sicherheit 19- Außenbeziehungen.
Současný mandát agentury frontex již umožňuje operativní spolupráci v oblasti společných návratových operací.
Das aktuelle Mandat von Frontex ermöglicht bereits die internationale Kooperation auf dem Gebiet der gemeinsamen Rückführungsaktionen.
Mám na mysli především spolupráci v oblasti dopravy životního prostředí hospodářského rozvoje.
Ich beziehe mich insbesondere auf die Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, Umwelt und Wirtschaftsentwicklung.
Podporují spolupráci v oblasti životního prostředí;
Sie fördern die Zusammenarbeit im Umweltbereich.
Vypracování ujednání o policejní spolupráci v oblasti prevence zločinnosti v oblasti pátrání;
Ausarbeitung von Vereinbarungen über die polizeiliche Zusammenarbeit im Bereich der präventiven Verbrechensbekämpfung und der Fahndung;
Spolupráci v oblasti řízení zabezpečování jakosti ve vybraných odvětvích důležitých pro státy AKT.
Zusammenarbeit im Bereich von Qualtitätsmanagement und-sicherung in ausgewählten Bereichen, die für die AKP-Staaten von Bedeutung sind;
Úkolem výboru je napomáhat výměně informací konzultacím popřípadě spolupráci v oblasti cestovního ruchu zejména v oblasti poskytování služeb turistům.
Der Ausschuß hat die Aufgabe, den Informationsaustausch, die Konsultationen und gegebenenfalls die Zusammenarbeit im Bereich des Fremdenverkehrs, insbesondere der Dienstleistungen für Touristen, zu erleichtern.
PEVNĚ ROZHODNUTY zintenzívnit vodohospodářskou spolupráci v oblasti ochrany užívání vod;
GELEITET von der festen Absicht, ihre wasserwirtschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gewässerschutzes und der Wassernutzung zu verstärken;
BAR_ přípravné akce pro spolupráci v oblasti politiky vzdělávání mládeže výdaje na správu řízení_BAR__BAR_ 200000_BAR__BAR_ 4120_BAR.
BAR_ Vorbereitende Maßnahmen für die Zusammenarbeit im Bereich allgemeine Bildung und Jugendpolitik- Verwaltungsausgaben _BAR_- _BAR_ 200000 _BAR_- _BAR_ 4120 _BAR.
VYJADŘUJÍCE PŘÁNÍ vytvořit formální základ pro trvalou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání odborného vzdělávání profesní přípravy.
IN DEM WUNSCH, eine formelle Grundlage für die weitere Zusammenarbeit im Bereich der Hochschul- und Berufsbildung zu schaffen.
Smluvní strany se zavazují že budou rozvíjet spolupráci v oblasti transevropských dopravních energetických telekomunikačních sítí v oblasti dopravy obecně.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet des transeuropäischen Verkehrs, der Telekommunikation und der Energie, sowie im Verkehrsbereich allgemein auszubauen.
Úmluva rady evropy č. 180 o informacích právní spolupráci v oblasti služeb informační společnosti se schvaluje jménem společenství.
Das Übereinkommen Nr. 180 des Europarats über Information und rechtliche Zusammenarbeit im Bereich der Dienste der Informationsgesellschaft wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Za odstavec 2f přípravné akce pro spolupráci v oblasti vzdělání politiky týkající se mládeže se vkládá nový odstavec který zní.
Nach Nummer 2f(Vorbereitende maßnahmen für die Zusammenarbeit im Bereich allgemeine Bildung und Jugendpolitik) wird folgende Nummer eingefügt.
V návrhu závěrů se snažíme o hlubší užší spolupráci v oblasti zdravého důstojného stárnutí včetně výměny informací mezi členskými státy.
In den Entwürfen der Schlussfolgerungen streben wir eine vertiefte und engere Kooperation im Bereich"Gesundes und würdevolles Altern" an, einschließlich des Austauschs von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten.
Spolupráci v oblasti horské politiky vycházející z politiky společenství jež směřuje k zajištění trvalého udržitelného využívání zemědělské půdy hospodářského rozvoje ochrany krajiny.
Die Zusammenarbeit im Bereich der Bergpolitik, die sich an der Gemeinschaftspolitik zur Sicherung der Kontinuität und Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Nutzung, der wirtschaftlichen Entwicklung und der Erhaltung der natürlichen Umwelt orientiert.
PŘEJÍCE SI vytvořit formální základ pro další spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání odborného vzdělávání přípravy.
IN DEM WUNSCH, eine formelle Grundlage für die weitere Zusammenarbeit im Bereich der Hochschul- und Berufsbildung zu schaffen.
Schvaluje se uzavření protokolů se švédským královstvím švýcarskou konfederací kterými se mění dohody o spolupráci v oblasti řízené termonukleární fúze fyziky plazmatu komisí.
Der Abschluß durch die Kommission der Protokolle mit dem Königreich Schweden und mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Änderung der Abkommen über Zusammenarbeit auf dem Gebiet der kontrollierten Kernfusion und der Plasmaphysik wird genehmigt.
Uzavření memoranda o porozumění mezi evropským společenstvím pro atomovou energii vládou kanady o spolupráci v oblasti výzkumu vývoje fúze komisí se schvaluje.
Die Vereinbarung zwischen der Europäischen Atomgemeinschaft und der Regierung von Kanada über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fusionsforschung und-entwicklung zu schließen.

Výsledek: 262, Čas: 0.2771

Viz také


spolupráci v této oblasti
zusammenarbeit in diesem bereich zusammenarbeit auf diesem gebiet zusammenarbeit in der region
spolupráci v oblasti energetiky
zusammenarbeit im energiebereich zusammenarbeit im bereich der energie kooperation im energiebereit
užší spolupráci v oblasti
engere zusammenarbeit im bereich eine engere zusammenarbeit auf dem gebiet
spolupráci v oblasti vědy
die zusammenarbeit in den bereichen wissenschaft zusammenarbeit auf dem gebiet von wissenschaft und
správní spolupráci v oblasti daní
zusammenarbeit der verwaltungsbehörden im bereich der besteuerung verwaltungstechnischen zusammenarbeit auf dem gebiet der besteuerung
o správní spolupráci v oblasti
über die zusammenarbeit der verwaltungsbehörden im bereich über die zusammenarbeit der verwaltungsbehörden auf dem gebiet bezüglich der verwaltungstechnischen zusammenarbeit auf dem gebiet über die verwaltungszusammenarbeit auf dem gebiet
spolupráci v oblasti životního prostředí
die zusammenarbeit in den bereichen umwelt zusammenarbeit im umweltbereich zusammenarbeit im bereich des umweltschutzes zusammenarbeit in umweltfragen
dohody o spolupráci v oblasti
der abkommen über zusammenarbeit auf dem gebiet kooperationsabkommen im bereich abkommen über die zusammenarbeit im bereich
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
zusammenarbeit in dem verbraucherschutz
v této oblasti
in diesem bereich auf diesem gebiet in dieser region
společenství v oblasti
gemeinschaft im bereich gemeinschaft auf dem gebiet
v úzké spolupráci
in enger zusammenarbeit in enger partnerschaft in enger absprache
spolupráce v oblasti
zusammenarbeit im bereich zusammenarbeit auf dem gebiet zusammenarbeit in
v oblasti výzkumu
im bereich der forschung auf dem gebiet der forschung
v oblasti bezpečnosti
im bereich der sicherheit auf dem gebiet der sicherheit

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc