SPOLUPRACÍ DO NĚMČINY

Překlad Spoluprací do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.1343

Příklady použití Spoluprací ve větě a jejich překlady

Zusammenarbeit ( spolupráce , spolupracovat , součinnosti )
Spoluprací sdílením zkušeností mezi regionálními místními správními orgány.
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch zwischen regionalen und kommunalen Verwaltungsbehörden.
Tyto země se podílejí na programu galileo vytvářením systému výzkumem spoluprací průmyslu.
Diese Länder leisten bei der Systemdefinition, der Forschung und der industriellen Zusammenarbeit Beiträge zum Galileo-Programm.
Kooperation ( spolupráce , spolupracovat , kooperace )
Ve vztazích s ruskem přecházíme mezi spoluprací střety.
Kooperation und Konfrontation mit Russland wechseln sich ab.
Na tuto situaci musíme reagovat zvýšenou přeshraniční spoluprací intenzivními kontrolami v pohraničních oblastech.
Dem müssen wir verstärkte grenzübergreifende Kooperation und intensive Kontrollen im Grenzbereich entgegensetzen.
Unterstützung ( spolupráce , spolupracovat , kooperace )
Takže mohu počítat s vaší plnou spoluprací nebo ne.
Kann ich also auf Ihre volle Unterstützung zählen oder nicht?
Vím že v této věci můžeme počítat s vaší spoluprací.
Ich bin sicher, dass ich dabei auf Ihre Unterstützung zählen kann.
Jiné příklady vět
Doufám že můžeme počítat s vaší pokračující spoluprací.
Ich hoffe, dass ich mit Ihrer anhaltenden Zusammenarbeit rechnen kann.
Ale možná... existuje něco mezi odporem... spoluprací.
Aber vielleicht gibt es noch etwas, etwas zwischen Widerstand... und Kooperation.
Správné regionální politiky lze dosáhnout jen blízkou spoluprací regionů.
Eine gute Regionalpolitik kann nur durch eine enge Zusammenarbeit der Regionen erreicht werden.
Vaše slovo je mi spoluprací.
Ihr Wunsch ist mir Kooperation.
Já navrhuji abychom s touto spoluprací začali jednali společně s ostatními.
Ich schlage vor, dass wir mit dieser Zusammenarbeit beginnen und zusammen mit anderen handeln.
Problém při výstavbě koridoru II je způsoben obtížnou spoluprací s běloruskem.
Die Problematik in Korridor II liegt in der schwierigen Kooperation mit Belarus.
Nyní máme rozhodnout jen to zda máme udělit souhlas s posílenou spoluprací.
Nun müssen wir nur noch darüber entscheiden, ob wir der verstärkten Zusammenarbeit zustimmen.
Vím že můžeme počítat s plnou spoluprací ze strany našich německých kolegů.
Ich weiß, dass wir auf die volle Kooperation unserer deutschen Kolleginnen und Kollegen zählen können.
Prý můžeme počítat s vaší spoluprací.
Man sagte mir, wir können mit Ihrer vollen Kooperation rechnen.
Tady to jde jen se spoluprací.
Hier drin geht's nur mit Kooperation.
Zadruhé ruku v ruce s regionální spoluprací jsou třeba lepší politiky v oblasti plavby.
Zweitens bedarf es im Schulterschluss mit regionaler Kooperation einer vernünftigeren Schifffahrtspolitik.
Orgány této země které budou odpovědné za správní spoluprací;
Die Behörden dieses Landes, die für die Zusammenarbeit der Verwaltungen zuständig sein sollen.
My ve slovinsku máme dobrou zkušenost se spoluprací s rakouskými diplomaty.
Wir in Slowenien haben gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit österreichischen Diplomaten gemacht.
Se spoluprací poručíka worfa nadále nepočítejte.
Versuchen Sie nicht länger, Worf zur Kooperation zu bewegen.
Spoluprací s ekonomickými činiteli řídícími pracovníky ve výše uvedených oblastech.
Die Zusammenarbeit mit den wirtschaftlichen Beteiligten und Entscheidungsträgern in den vorgenannten Bereichen.
Spoluprací byste nám vlastně pomohl se zajištěním bezpečnosti v celém kvadrantu alfa.
Wenn Sie kooperieren, helfen Sie uns, die Sicherheit für den Alpha-Quadranten zu gewährleisten.
Fergu odnes souhlas se spoluprací nočního koně státnímu návladnímu.
Ferg, bring Nighthorses zusammenarbeits- vereinbarung zur Staatsanwaltschaft.
Rád bych počítal s vaší spoluprací.
Ich setze sehr auf Ihre Mitarbeit.
Jsem přesvědčena že úspěšná dohoda o rozpočtu na rok 2010 bude opět dosažena spoluprací všech orgánů zejména s parlamentem.
Ich bin zuversichtlich, dass wir, wieder einmal, über eine gute Kooperation und Zusammenarbeit aller Institutionen, und insbesondere mit dem Parlament, eine zufriedenstellende Einigung zum Haushaltsplan 2010 erreichen werden.
Toho lze dosáhnout zřízením sítí mezi zúčastněnými stranami rovněž intenzivnější spoluprací výměnou zkušeností na všech úrovních místních vnitrostátních nadnárodních.
Dies kann durch den Aufbau von Netzwerken zwischen den interessierten Parteien sowie durch eine stärkere Kooperation und einen besseren Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen, ganz gleich ob lokal, national oder länderübergreifend erzielt werden.
Přijetím opatření na ochranu obětí mezinárodní spoluprací vydáváním legitimních povolení k pobytu jsme pokročili vpřed.
Bei den Maßnahmen zum Opferschutz, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der rechtlichen Erteilung von Aufenthaltstiteln sind wir einen Schritt weiter gekommen.
Je to dobrý den pro tento parlament ukázka toho co dokážeme spoluprací.
Heute ist ein guter Tag für das Parlament und er zeigt, was wir mit Kooperationen alles erreichen können.
Ty by měly být doprovázeny regionální spoluprací bližší sociální integrací spoluprací v oblasti ochrany přírodního prostředí.
Sie sollte durch eine stärkere regionale Zusammenarbeit, eine engere gesellschaftliche Integration und eine Zusammenarbeit im Umweltschutz ergänzt werden.
Přeshraniční spoluprací se posílí inovace vytvoří se pracovní místa což je jediná udržitelná cesta z krize.
Die grenzüberschreitende Kooperation schafft Innovation und Arbeitsplätze und darin besteht der einzige nachhaltige Weg aus der Krise.

Výsledek: 265, Čas: 0.1343

S Synonyma "spoluprací"


"Spoluprací" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc