STŘÍKAČKY DO NĚMČINY

Překlad Stříkačky do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.12

Příklady použití Stříkačky ve větě a jejich překlady

Spritze ( stříkačku , injekci , injekční stříkačku )
Obsah stříkačky s dávkou se musí těsně před podáním resuspendovat.
Unmittelbar vor der Injektion muss der Inhalt der zu verwendenden Spritze resuspendiert werden.
Rozpuštěný přípravek natáhněte z lahvičky pomocí podkožní jehly stříkačky.
Ziehen Sie das aufgelöste Produkt mit einer Subkutannadel und Spritze aus der Flasche.
Der applikationsspritze
Doba použitelnosti po prvním otevření stříkačky.
Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen der Applikationsspritze.
Čištění skladování stříkačky.
Reinigung und Aufbewahrung der Applikationsspritze.
Der spritze
Kryt jehly stříkačky obsahuje přírodní pryž latex.
Die Nadel-Schutzkappe der Spritze enthält Naturgummi Latex.
Oddělte injekční lahvičku od stříkačky nyní jste připraveni k injekčnímu podání.
Lösen Sie die Durchstechflasche von der Spritze- jetzt sind Sie für die Injektion bereit.
Der fertigspritze
Vstříkněte CELÝ obsah stříkačky stlačením pístu jak ek.
Spritzen Sie den GESAMTEN Inhalt der Fertigspritze, indem Sie den Stempel vollständig herunterdrücken.
Vstříkněte CELÝ obsah stříkačky stlačením pístu jak nejdále to jde.
Spritzen Sie den GESAMTEN Inhalt der Fertigspritze, indem Sie den Stempel vollständig herunterdrücken.
Jiné příklady vět
Dvě stříkačky.
Doppelte Spritze.
Nikdy neodhazujete použité stříkačky do běžného odpadkového koše v domácnosti.
Werfen Sie gebrauchte Spritzen niemals in den normalen Haushaltsmülleimer.
To se týká britský šlechtický titul stříkačky plné koncentrovaný draslík 13 souvisejících s drogami vraždy.
Der britische Adelsstand ist involviert, Spritzen voller konzentriertem Kalium und 13 Drogenmorde.
NIKDY nedávejte použité stříkačky do běžného domácího odpadu.
Werfen Sie gebrauchte Spritzen NIEMALS in den normalen Hausmüll.
Stříkačky má v ledvince.
Seine Spritzen sind in seiner Bauchtasche.
Všechny použité stříkačky odhazujte přímo do určeného kontejneru který je opatřený víkem.
Werfen Sie alle benutzten Spritzen direkt in den speziellen Abfallbehälter mit Deckel.
Nedávejte použité stříkačky do koše na normální odpad.
Verwendete Spritzen nicht in den normalen Haushaltsmüll werfen.
Je to faktura za stříkačky.
Das ist eine Rechnung für Spritzen.
Máš tady nějaké stříkačky.
Hast du irgendwelche Spritzen hier?
Když už jsme u toho podívejte se jestli vám dá nějaké stříkačky.
Und während du dabei bist, schau, ob er dir irgendwelche Spritzen gibt.
Injekční lahvičky sterilní stříkačky neobsahující silikon.
Durchstechflaschen 2 sterile Silikon-freie Spritzen.
Stříkačky mají speciální označení podle příslušné dávky.
Die Spritzen haben spezielle Markierungen für diese Dosis.
Stříkačky se má důkladně protřepat aby vznikla homogenní zakalená bílá suspenze.
Die Spritze ist kräftig zu schütteln, bis eine homogene trübe, weiße Suspension entsteht.
Zatlačte píst stříkačky dolů abystevstříkl/ vzduch do lahvičky.
Drücken Sie den Kolben der Spritze herunter, um Luft in die Durchstechflasche zu injizieren.
Stříkačky+ tampóny.
Fertigspritzen + 2 Alkoholtupfer.
Pokud do stříkačky vnikne krev jehla napíchla cévu.
Wenn dabei Blut in der Spritze sichtbar wird, hat die Nadel ein Blutgefäß getroffen.
Obsah stříkačky je možno vyprázdnit přímo do úst.
Der Inhalt der Spritze kann direkt in den Mund entleert werden.
Otevřete blistr minispike přenosového systému odstraňte víčko injekční stříkačky.
Öffnen Sie den Blister des MiniSpike Transfer Systems und entfernen Sie die Spitzen-Abdeckung der Spritze.
Opatrně povytáhněte píst stříkačky dozadu.
Ziehen Sie vorsichtig den Kolben der Spritze zurück.
Pomocí jehly nasajte tekutinu do stříkačky c.
Ziehen Sie die Lösung durch die Nadel in die Spritze c.
Ze stříkačky sejměte ochranný kryt.
Entfernen Sie die Schutzkappe von der Spritze.
Nedotýkejte se vnitřní části krytu ani hrotu stříkačky.
Berühren Sie weder die Innenseite der Kappe noch die Spitze der Spritze.

Výsledek: 273, Čas: 0.12

Viz také


hrotu stříkačky
spitze der spritze die spritzenspitze
do injekční stříkačky
in die spritze in einer spritze aufgezogen
kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje
die nadelschutzkappe der fertigspritze enthält

S Synonyma "stříkačky"


injekční stříkačku

"Stříkačky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc