STANOVILA DO NĚMČINY

Překlad Stanovila do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.1134

Příklady použití Stanovila ve větě a jejich překlady

Festgelegt ( stanoveny , definovány , určeny )
Evropská unie se z toho naštěstí ponaučila stanovila pro případ obdobné katastrofy mezní hodnoty.
Die Union hat daraus Lehren gezogen und für den Katastrophenfall dankenswerterweise Grenzwerte festgelegt.
Kromě toho má země stanovila pro své předsednictví radě tři prioritní oblasti.
Darüber hinaus hat mein Land für seine Ratspräsidentschaft drei prioritäre Bereiche festgelegt.
Evropa stanovila minimální požadavky na mateřskou dovolenou.
Europa setzt Mindeststandards für den Mutterschutz fest.
Komise stanovila lhůtu pro podávání žádostí o finanční pomoc.
Die Kommission setzt für die Einreichung von Zuschussanträgen eine Frist.
Festgelegten ( stanovené , uvedené , vymezených )
Hlavní směry které v březnu stanovila evropská rada tento úkol nesplňují.
Die im März durch den Europäischen Rat festgelegten Leitlinien werden der Aufgabe nicht gerecht.
Návrh zohlednit odlehlost oblasti není praktický v souvislosti s dohodnutým rámcem který stanovila rada jenž se vztahuje na přírodní znevýhodnění.
Der Vorschlag, die Entlegenheit zu berücksichtigen, ist gegenüber dem vereinbarten und vom Rat festgelegten Rahmen zu naturbedingten Nachteilen nicht zweckmäßig.
Jiné příklady vět
Koukněte jen se snažím řídit postupy které firma stanovila.
Hören Sie, ich versuche nur, die Vorschriften einzuhalten, die das Unternehmen festlegte.
Své podmínky jsem stanovila jasně.
Meine Bedingungen waren klar formuliert.
EHSV tedy naléhá na komisi aby pro tuto oblast stanovila svůj další plán.
Der Ausschuss fordert die Kommission daher auf, ihre künftige Agenda in diesem Bereich festzulegen.
Je na vás abyste dosáhla cílů které jste si sama stanovila.
Sie müssen die Ziele erreichen, die Sie sich selbst gesetzt haben.
Na základě těchto provozních požadavků EPC stanovila logické požadavky.
Basierend auf diesen fachlichen Anforderungen hat der EPC logische Anforderungen ermittelt.
Cesta exploze stanovila pořadí našich smrtí.
Der Verlauf der Explosion bestimmte die Reihenfolge unseres Todes.
MMF je stanovila na 2,7 bilionu ale stupeň nejistoty je enormní.
Der IWF beziffert sie mit 2,7 Billionen Dollar, allerdings ist die Unsicherheit enorm.
Kvůli naší práci jsem meg stanovila velmi přísná pravidla.
Wegen unserer Arbeit habe ich für Meg sehr strenge Regeln aufgestellt.
Ústavní smlouva stanovila občanský dialog na evropské úrovni.
Der Verfassungsvertrag schreibt den zivilen Dialog auf europäischer Ebene fest.
Navrhovaná směrnice by stanovila jednotná pravidla pro oběh PFOS.
Mit dem Richtlinienvorschlag sollen einheitliche Regelungen für das Inverkehrbringen von PFOS festgelegt werden.
Takže se očekává že se budete řídit pravidly která jsem stanovila.
Ich erwarte, dass Sie die Regeln befolgen, die ich erstellt habe.
Např. smlouva uzavřená v rámci AENEAS stanovila maximální povolenou míru spolufinancování na 80% zatímco podle smlouvy v rámci TACIS tato míra činí 90 % celkových způsobilých nákladů.
So wurde etwa im Aeneas-Vertrag der höchste zulässige Kofinanzierungssatz mit 80% festgelegt, aus dem Tacis-Vertrag werden die zuschussfähigen Gesamtkosten hingegen mit 90% kofinanziert.
Evropská unie si již před několika lety stanovila důležité cíle v oblasti úspor energie snížení emisí oxidu uhličitého.
Seit einigen Jahren nun setzt sich die Europäische Union selbst wichtige Ziele in Bezug auf Energieersparnisse und die Verringerung von Kohlendioxidausstoß.
Napříkladjedna organizacesi stanovila kvantitativní cíl 35 kg potravin na osobu na rok.
So hat eine Organisation ein quantitatives Ziel festgelegt, das bei jährlich 35 kg an Nahrungsmitteln pro Person liegt.
V rámci této společné strategie s ohledem na bod této strategie si evropská unie stanovila tyto cíle.
Im Rahmen der vorliegenden Gemeinsamen Strategie setzt die Union unter Berücksichtigung von deren Nummer 6 sich selbst folgende Ziele.
Směrnice z roku 1999 zakazující azbest stanovila že před přezkoumáním tohoto povolení by mělo být vypracováno stanovisko vědeckého
Die Asbestverbotsrichtlinie von 1999 hat festgelegt, dass der Überprüfung dieser Genehmigung ein Gutachten des Wissenschaftlichen Ausschusses für Toxikologie
Výsledků lze dosáhnout pouze díky trvalé sebekritice která umožní korigovat kurs všech trajektorií které se odchylují od cílů jež evropská unie stanovila.
Ergebnisse lassen sich nur durch kontinuierliche Selbstkritik verbessern, wodurch die Korrektur aller Abläufe, die von den von der EU festgelegten Zielsetzungen abweichen,
EU se tak vůbec poprvé dohodla na společném posouzení hrozeb stanovila jasné cíle pro prosazování svých bezpečnostních zájmů na základě našich základních hodnot.
Die EU hat sich damit erstmals auf eine gemeinsame Bedrohungsanalyse geeinigt und klare Ziele für die Förderung ihrer Sicherheitsinteressen auf der Grundlage ihrer zentralen Werte festgelegt.
Písemně. PL pařížská deklarace z roku 2005 stanovila program účinnosti mezinárodní pomoci především pokud se týká snížení chudoby.
Schriftlich.-(PL) in der pariser erklärung von 2005 wurde ein programm zur Wirksamkeit der internationalen hilfe geschaffen, das vorrangig auf die bekämpfung der armut abzielt.
Obzvlášť důležitý by mohl být přínos bioplynu při naplňování cílů které nedávno stanovila komise z hlediska přínosu obnovitelných energií do roku 2020.
Der Beitrag, den das Biogas zur Erreichung der Ziele leisten kann, die die Kommission kürzlich hinsichtlich des Anteils erneuerbarer Energien bis 2020 festgelegt hat, könnte von besonderer Bedeutung sein.
Navíc evropská unie na mezinárodní scéně deklaruje že si stanovila za cíl usilovat o všeobecné zrušení trestu smrti.
Zugleich hat die EU auf internationaler Ebene verkündet, dass sie sich selbst das Ziel gesetzt hat, sich für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe einzusetzen.
EU je připraveno přijmout státy západního balkánu turecka za plné členy ale je na nich aby splnily podmínky jež EU stanovila.
Die EU ist bereit, die Staaten des westlichen Balkans und die Türkei als Vollmitglieder aufzunehmen, es liegt jedoch an ihnen, die von der EU festgelegten Bedingungen zu erfüllen.

Výsledek: 257, Čas: 0.1134

Viz také


stanovila cíl
dessen ziel für das ziel festgesetzt sich die das ziel gesetzt zum ziel gesetzt hat der das ziel aufstellte

"Stanovila" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc