STANOVISKO KE DO NĚMČINY

Překlad Stanovisko Ke do Němčiny

Výsledek: 263, Čas: 0.1268

stellungnahme zu (189) standpunkt zu (3) stellungnahme zur änderung (20) stellungnahme zur satzung (4)

Příklady použití Stanovisko Ke ve větě a jejich překlady

Stellungnahme zu
Stanovisko ke změnám právního rámce systému pojištění vkladů CON 2010/64.
Stellungnahme zu Änderungen des rechtlichen Rahmens für das Einlagensicherungssystem CON/ 2010/64.
Stanovisko ke státním zárukám za bankovní úvěry CON 2009/2.
Stellungnahme zu staatlichen Garantien für Bankkredite CON/ 2009/2.
Eine stellungnahme zu
Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce agentury.
Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zu den endgültigen Jahresabschlüssen der Agentur ab.
Kolegium eurojustu vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce eurojustu.
Das Kollegium von Eurojust gibt eine Stellungnahme zu den endgültigen Jahresabschlüssen von Eurojust ab.
Jiné příklady vět
Připravoval jsem stanovisko ke školství došel jsem k zajímavým závěrum.
Bei der Arbeit an unserem Standpunkt zur Bildung bin ich zu interessanten Schlussfolgerungen gekommen.
Stanovisko ke změnám statutů latvijas banka CON 2006/19.
Stellungnahme zur Änderung der Satzung der Latvijas Banka CON/ 2006/19.
Stanovisko ke konjukturálním statistikám CON 1997/19.
Stellungnahme zu Konjunkturstatistiken CON/ 1997/19.
Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti bank poboček zahraničních bank CON 2005/49.
Stellungnahme zu statistischen Berichtspflichten für Banken und Zweigstellen ausländischer Banken CON/ 2005/49.
Stanovisko ke změnám statutu bank of greece CON 2003/4 řecko 28.
Stellungnahme zur Änderung der Satzung der Bank von Griechenland CON/ 2003/4.
Stanovisko ke statutu bank of england CON 1998/24 spojené království.
Stellungnahme zur Satzung der Bank of England CON/ 1998/24.
Stanovisko ke změnám statutu latvijas banka CON 2005/20 lotyšsko 14.
Stellungnahme zu Änderungen der Satzung der Latvijas Banka CON/ 2005/20.
Stanovisko ke změně pravidel vykazování údajů platební bilance CON 2003/1.
Stellungnahme zur Änderung der Regeln über die Meldung von Zahlungsbilanzdaten CON/ 2003/1.
Stanovisko ke statutu oesterreichische nationalbank k souvisejícím právním předpisům CON 1997/30.
Stellungnahme zur Satzung der Oesterreichischen Nationalbank und zu damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften CON/ 1997/30.
Stanovisko ke změnám právního předpisu o úřední statistice CON 2010/66.
Stellungnahme zu Änderungen der Rechtsvorschriften über die amtliche Statistik CON/ 2010/66.
Stanovisko ke změně statutu sveriges riksbank CON 2000/26.
Stellungnahme zur Änderung der Satzung der Sveriges Riksbank CON/ 2000/26.
Stanovisko ke změnám statutu de nederlandsche bank CON 1998/38.
Stellungnahme zur Änderung der Satzung der De Nederlandsche Bank CON/ 1998/38.
Stanovisko ke změnám zákona o krytých dluhopisech CON 2010/47.
Stellungnahme zu Änderungen des Pfandbriefgesetzes CON/ 2010/47.
Stanovisko ke změnám statutu sveriges riksbank CON 2002/28.
Stellungnahme zur Änderung der Satzung der Sveriges Riksbank CON/ 2002/28.
Stanovisko ke změnám několika ustanovení zákona o bankách CON 2010/46.
Stellungnahme zu Änderungen verschiedener Bestimmungen des Bankengesetzes CON/ 2010/46.
Stanovisko ke smluvním závazkům finančního sektoru splatným k 31.
Stellungnahme zu den vertraglichen Verpflichtungen des Finanzsektors mit Fälligkeit am 31.
Stanovisko ke změnám statutu suomen pankki souvisejících zákonů CON 2003/22 finsko 15.
Stellungnahme zur Änderung der Satzung der Suomen Pankki und damit zusammenhängender Rechtsvorschriften CON/ 2003/22.
Stanovisko ke změnám statutu sveriges riksbank zákona o riksdag CON 2003/3.
Stellungnahme zur Änderung der Satzung der Bank von Griechenland CON/ 2003/4.
Stanovisko ke změnám statutu banca naţională româniei CON 2008/31.
Stellungnahme zu Änderungen der Satzung der Banca Naţională a României CON/ 2008/31.
Stanovisko ke konjunkturálním statistikám CON 2004/19.
Stellungnahme zu Konjunkturstatistiken CON/ 2004/19.
Stanovisko ke zvýšení kvóty itálie v mezinárodním měnovém fondu CON 2009/33.
Stellungnahme zur Erhöhung der Quote Italiens beim Internationalen Währungsfonds CON/ 2009/33.
Stanovisko ke statutu bank of england CON 1998/24 spojené království.
Stellungnahme zur Zentralisierung der Wertpapierverwahrung bei einem Zentralverwahrer CON/ 2000/8.
Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce střediska.
Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zu den endgültigen Jahresabschlüssen des Zentrums ab.
Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce nadace.
Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zu den endgültigen Jahresabschlüssen der Stiftung ab.
Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce centra.
Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zu den endgültigen Jahresabschlüssen der Beobachtungsstelle ab.
Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce střediska.
Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zu den endgültigen Jahresabschlüssen der Beobachtungsstelle ab.

Výsledek: 263, Čas: 0.1268

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc