STATISTICKÝCH INFORMACÍ DO NĚMČINY

Překlad Statistických Informací do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 255, Čas: 0.1002

Příklady použití Statistických Informací ve větě a jejich překlady

Shromažďování statistických informací evropskou centrální bankou.
Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank.
Poskytování statistických informací národním centrálním bankám.
Lieferung statistischer Daten an die NZBen.
Na nosiči statistických informací předávaném příslušným orgánům.
Auf dem Datenträger für die den zuständigen Stellen zu übermittelnden statistischen Informationen.
Rada přijme na návrh komise předpisy týkající se zjednodušení statistických informací.
Die Bestimmungen zur Vereinfachung der statistischen Informationen werden vom Rat auf Vorschlag der Kommission erlassen.
Der statistischen daten
Kvalita statistických informací.
Qualität der statistischen Daten.
Přesnost statistických informací.
Genauigkeit der statistischen Daten.
Der statistischen informationen
Vzhledem k tomu že je důležité zajistit přiměřené rozšiřování statistických informací;
Es ist eine angemessene Verbreitung der statistischen Informationen zu gewährleisten.
Zlepšování šíření dostupnosti dokumentace statistických informací.
Verbesserung von Verbreitung, Zugänglichkeit und Dokumentation der statistischen Informationen.
Jiné příklady vět
Listopadu 1998 o shromažďování statistických informací evropskou centrální bankou úř.
November 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank ABl.
K shromažďování statistických informací.
Der Erhebung von statistischen Daten.
Zpravodaj je toho názoru že včasné shromažďování statistických informací je mimořádně důležité.
Die Berichterstatterin vertritt die Ansicht, dass die zeitnahe Erfassung statistischer Daten von größter Bedeutung ist.
Výměna statistických informací.
Austausch statistischer informationen;
Shromažďování statistických informací.
Erhebung von statistischen Daten.
Pro utváření přípravu strategií konkrétních návrhů je zapotřebí široké spektrum statistických informací.
Für die Gestaltung und den Entwurf von Strategien und konkreten Vorschlägen sind umfassende statistische Informationen erforderlich.
Výroba šíření propagace marketing statistických informací.
Verarbeitung, Verbreitung, Förderung und Vermarktung statistischer Informationen.
Článek shromažďování statistických informací 5.1.
Artikel 5 Erhebung von statistischen Daten 5.1.
Shromažďování statistických informací.
Erhebung der statistischen Daten.
Požadavků účetních obezřetných statistických informací.
Die Rechnungslegungs- und Aufsichtsanforderungen sowie die Pflicht zur Übermittlung statistischer angaben;
Evropský poradní výbor pro politiku společenství v oblasti statistických informací hlasování.
Europäischer beratender Ausschuss für die Gemeinschaftspolitik im Bereich der statistischen Information Abstimmung.
Totiž pouze komise může koordinovat nezbytnou harmonizaci statistických informací na úrovni společenství.
Nur die Kommission kann die erforderliche Harmonisierung der statistischen Daten auf Gemeinschaftsebene koordinieren.
Listopadu 1998 o shromažďování statistických informací evropskou centrální bankou konsolidované znění pdf 99 kb bg.
November 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank( konsolidierte Fassung), pdf 83 kB, bg.
V souladu s článkem 30 zavede komise pro každou jednotlivou statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy nosiče statistických informací požadované systémem intrastat.
Die Datenträger für die vom INTRASTAT-System verlangten statistischen Informationen werden für jede einzelne Statistik des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten von der Kommission gemäß Artikel 30 festgelegt.
K předávání důvěrných statistických informací z národních centrálních bank do ECB dochází v takovém rozsahu s takovou podrobností jež
Die Übermittlung vertraulicher statistischer Daten durch die NZBen an die EZB erfolgt in dem Umfang und Detaillierungsgrad, der zur
Členské státy nesmí nařizovat aby na nosiči statistických informací byly uváděny jiné údaje než ty které jsou uvedené v odstavci s výjimkou těchto údajů.
Die Mitgliedstaaten dürfen keine anderen als die in Absatz 1 genannten statistischen Informationen auf dem Datenträger vorschreiben, mit Ausnahme der folgenden Angaben.
K předávání důvěrných statistických informací z národních centrálních bank do ECB dochází v takovém rozsahu v takovém stupni podrobnosti
Die Übermittlung vertraulicher statistischer Daten durch die NZBen an die EZB erfolgt in dem Umfang und Detaillierungsgrad, der zur
Část potřebných statistických informací se týká finančního účtu platební bilance souvisejících výnosů investiční pozice vůči zahraničí za které nese eurosystém primární odpovědnost.
Ein Teil der erforderlichen statistischen Daten bezieht sich auf die Kapitalbilanz in der Zahlungsbilanz, das damit verbundene Vermögenseinkommen und auf den Auslandsvermögensstatus, für die das Eurosystem die Hauptverantwortung trägt.
Věnovat zvláštní pozornost přípravě statistických informací o investicích do odborného vzdělávání přípravy jejich financování.
Der Gewinnung statistischer Informationen über Investitionen in die berufliche Bildung und über deren Finanzierung besondere Aufmerksamkeit widmen.
Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění ochrany důvěrných statistických informací včetně použití vhodných donucovacích opatření v případě protiprávního jednání.
Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der vertraulichen statistischen Daten zu treffen, und zwar einschließlich geeigneter, von ihnen im Fall einer Übertretung einzusetzender Vollstreckungsmaßnahmen.
Zhodnocení finančního dopadu vycházelo hlavně ze statistických informací údajů získaných od členských států prostřednictvím komplexních dotazníků rozeslaných komisí.
Die Bewertung der finanziellen Folgen basierte hauptsächlich auf statistischen Informationen und Daten, die die Kommission mittels umfassender Fragebögen von den Mitgliedstaaten erhalten hat.
V EU stanoví systém statistiky v oblasti cestovního ruchu směrnice95/57/ES o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu.
In der EU wird das System von Tourismusstatistiken von der Richtlinie 95/57/EG über die Erhebung statistischer Daten im Bereich des Tourismus geregelt.

Výsledek: 255, Čas: 0.1002

Viz také


kvalita statistických informací
qualität der statistischen daten die qualität der statistischen angaben die qualität der statistischen informationen
postupech pro výměnu statistických informací
verfahren für den austausch statistischer daten die verfahren für den austausch statis ­ tischer daten
vykazování statistických informací v oblasti
der meldung statistischer daten in dem bereich
výměny informací
informationsaustausch austausch von informationen austauschs von informationen
dostupných informací
verfügbaren informationen vorliegenden informationen der verfügung stehenden informationen

S Synonyma "statistických informací"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc