STRUČNĚ DO NĚMČINY

Překlad Stručně do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.1109

Příklady použití Stručně ve větě a jejich překlady

Kurz ( krátce , krátký , těsně )
Rád bych také stručně zmínil směrnici o navracení frontex.
Ferner möchte ich kurz die Rückführungs-Richtlinie und Frontex ansprechen.
Dovolte abych se stručně vyjádřil ke třem bodům.
Lassen Sie mich kurz auf drei Punkte eingehen.
Ganz kurz ( krátce , krátký , těsně )
Rád bych jen něco stručně řekl ke švédskému překladu.
Ich möchte nur ganz kurz etwas zur schwedischen Übersetzung sagen.
ES pane předsedající stručně mám tři sdělení.
ES Herr Präsident, ganz kurz, ich habe drei Botschaften.
Kurz gesagt ( krátce , krátký , těsně )
Stručně bylo tam dost vody nepříliš mnoho lidí.
Kurz gesagt, es gab jede Menge Wasser und nicht sehr viele Menschen.
Stručně. tohle je aqua verde v kotvišti.
Kurz gesagt, was wir hier sehen... ist die Aqua Verde am Ankerplatz 4.
Jiné příklady vět
Stručně řečeno nic nás neomezuje.
Kurz, wir haben keine Einschränkungen.
Chtěl bych něco stručně říci k automatickým stabilizačním prvkům.
Ich möchte kurz etwas zu den automatischen Stabilisatoren sagen.
Stručně řečeno.
Kurz gesagt.
Rád bych stručně zdůraznil některé aspekty.
Ich möchte kurz einige Aspekte hervorheben.
Chtěl bych se velmi stručně vrátit ke třem bodům.
Ich möchte sehr kurz auf drei Punkte zurückkommen.
Stručně řečeno allegra umírá.
Kurz gesagt stirbt Allegra.
Stručně k ostatním směrnicím.
Kurz zu den anderen Richtlinien.
Stručně řečeno se možná pleteme.
Kurz gesagt: wir können uns irren.
Stručně řečeno ano.
Kurz gesagt: Ja.
Stručně řečeno osobní pohodlí vedlo k politické bojácnosti šálivému sebeuspokojení.
Kurz gesagt: Das persönliche Wohlbefinden führte politischer Ängstlichkeit und Selbstgefälligkeit.
Stručně tato zpráva se snaží reagovat na současný charakter světových krizí.
Kurz, dieser Bericht versucht, auf die derzeitigen Merkmale der globalen Krisen zu reagieren.
Fakta jsou stručně tyto.
Die Fakten sind kurz diese.
Řeknu to stručně.
Ich mach's kurz.
Dovolte mi to stručně vysvětlit.
Lassen Sie es mich kurz erklären.
Stručně řečeno náš problém.
Unser Problem, kurz erklärt.
Mohl bych vám ukázat tabulku ale stručně.
Ich könnte ihnen die Tabelle zeigen, aber zusammengefasst.
No stručně řečeno.
Mal einfach ausgedrückt.
Nyní stručně o vízové dohodě s ruskem.
Und nun einige Worte zum Visumabkommen mit Russland.
Teda jen stručně promiňte jak zjistím jaký je rozdíl medi spálením se úpalem.
Nur ganz kurz... Entschuldigung. Was ist der Unterschied zwischen Sonnenbrand und Sonnenstich?
Stručně jo.
Kurzberichte, hm?
Stručně jsi pokrytec.
Zusammenfassung: Sie sind eine Heuchlerin.
Řečeno stručně ano.
Mit einem wort: ja.
Dovolte mi nyní velmi stručně promluvit o nedořešených otázkách.
Lassen Sie mich nun ganz kurz auf die noch ausstehenden Themen zu sprechen kommen.

Výsledek: 269, Čas: 0.1109

S Synonyma "stručně"


"Stručně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc