SUVERENITU DO NĚMČINY

Překlad Suverenitu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.0807

Příklady použití Suverenitu ve větě a jejich překlady

Souveränität ( suverenity , svrchovanost , suverenitě )
Německo rovněž uplatňuje jako odůvodnění národní suverenitu.
Deutschland beruft sich darüber hinaus auf die nationale Souveränität als Rechtfertigungsgrund.
Kolaps národních financí ohrožuje naši suverenitu poprvé od roku 1974.
Die wirtschaftliche Stagnation der Nation.. bedroht unsere Souveränität... zum ersten Mal seit 1974.
Der souveränität ( suverenity , svrchovanost , suverenitě )
Tato jednotící opatření ve skutečnosti neomezují suverenitu členských států.
Diese der Vereinheitlichung dienenden Maßnahmen führen nicht wirklich zu einer Einschränkung der Souveränität der Mitgliedstaaten.
Snažíme se zachovat posílit suverenitu politickou nezávislost. územní celistvost jednotu stabilitu libanonu.
Wir unternehmen große Anstrengungen zur Erhaltung und Stärkung der Souveränität, politischen Unabhängigkeit, territorialen Integrität, Einheit und Stabilität dieses Landes.
Jiné příklady vět
Důležitá je integrace rumunska do silné mezinárodní organizace která potlačí jeho suverenitu.
Wichtig ist Rumäniens Integration in eine starke internationale Organisation, die seine Oberhoheit zügeln wird.
Problém naší země je to že ztratila svou suverenitu.
Dass unser Land seine Souveränität verloren hat.
Avšak japonsko na rozdíl od indie číny si zachovalo svou národní suverenitu.
Aber Japan, im Gegensatz zu Indien und China, behielt seine nationale Souveränität.
UKIP staví suverenitu občanská práva nad solidaritu.
Für die UKIP stehen die Souveränität und die Bürgerrechte über der Solidarität.
Evropská unie vždy podporovala suverenitu územní celistvost číny zahrnující tibet.
Die Europäische Union hat immer die Souveränität und territoriale Integrität Chinas, einschließlich Tibets, unterstützt.
Rusko musí respektovat suverenitu územní integritu svých sousedů.
Russland muss die Souveränität und die territoriale Integrität seiner Nachbarn achten.
Český premiér potvrdil potřebu respektovat suverenitu irských občanů.
Der tschechische Ministerpräsident bekräftigte, dass die Souveränität der irischen Bürger geachtet werden muss.
EU musí ve skutečnosti respektovat zaručit suverenitu integritu členských států.
Tatsächlich muss die EU die Souveränität ihrer Mitgliedstaaten achten und garantieren.
My respektujeme suverenitu svých sousedů.
Wir respektieren die Souveränität unserer Nachbarn.
To je pravda ale tato ústava porušuje suverenitu jiných zemí.
Das ist wahr, aber diese Verfassung verletzt die Souveränität anderer Staaten.
Suverenita parlamentu je zkratka znamenající suverenitu lidu.
Die Souveränität eines Parlaments ist die Kurzschrift für die Souveränität der Menschen.
Usnesení neuznává suverenitu rozvojových zemí v oblasti etiky.
In der Entschließung wird die Souveränität der Entwicklungsländer im Bereich der Ethik nicht anerkannt.
Za prvé podporujeme suverenitu územní celistvost číny zahrnující tibet.
Erstens unterstützen wir die Souveränität und territoriale Integrität Chinas, Tibet inbegriffen.
Potom tu je otázka jakým způsobem je možné posílit naši suverenitu.
Dann wäre da noch die Frage, wie wir unsere Hoheitsrechte stärken können.
Bohužel jsme zasáhla svou suverenitu.
Leider haben wir ihr Hoheitsrecht verletzt.
Ten kdo bude chtít udržet izraelskou suverenitu nad celým městem bude muset integrovat 270 000 arabů.
Derjenige, der die israelische Souveränität über die gesamte Stadt aufrecht erhalten will, wird 270.000 Araber integrieren müssen.
Jsme proti zasahování do domácích záležitostí ve všech zemích ať už jde o národní suverenitu či mezinárodní právo.
Wir sind gegen eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten aller Länder, ob sie nun gegen die nationale Souveränität oder internationales Recht gehen.
Dvoustranné požadavky nátlak spojených států porušují národní suverenitu jednotlivých členských států základní práva jejich občanů.
Die bilateralen Forderungen und der Druck der Vereinigten Staaten verletzen die nationale Souveränität einzelner Mitgliedstaaten und die Grundrechte ihrer Bürger.
Je charakteristický prvotně svou otevřeností k ostatním zemím respektováním jejich práva na suverenitu nezávislost.
Er ist hauptsächlich durch Offenheit gegenüber anderen Staaten und Beachtung ihres Rechts auf Souveränität und Unabhängigkeit gekennzeichnet.
Tato rekonstrukce musí probíhat pod záštitou organizace spojených národů tak aby obyvatelé haiti mohli obnovit svoji ekonomickou politickou suverenitu.
Dieser Wiederaufbau muss unter die Schirmherrschaft der Vereinten Nationen gestellt werden, damit das haitianische Volk seine wirtschaftliche und politische Souveränität wiedererlangen kann.
Oba vstoupili do odboje když se francie stala nacistickým loutkovým státem oba volali po nezávislosti alžírska jakmile francie znovu získala suverenitu.
Beide traten der Résistance bei, als Frankreich ein Marionettenstaat der Nazis war, und beide forderten die Unabhängigkeit Algeriens, nachdem Frankreich seine Souveränität wiedererlangt hatte.
Je třeba plně respektovat suverenitu rozhodnutí možnosti rozvojových zemí zároveň věnovat pozornost jejich konkrétní situaci podmínkám.
Die Souveränität, Entscheidungen und Optionen der Entwicklungsländer müssen in vollem Umfang geachtet werden, bei gleichzeitiger Beachtung ihrer spezifischen Situation und Umstände.
Existuje důvod proč se mezinárodní bankéři pokouší zničit suverenitu všech 50 amerických států.
Es gibt einen Grund warum die Internationalisten versuchen die Souveränität der 50 Bundesstaaten Amerikas zu zerstören.
Okamžité stažení všech vulkánských vojenských sil. tak zvaný kompromis bude zrušen vulkánci musí uznat neodvolatelnou suverenitu andorianů na weytahnu.
Sofortiger Rückzug aller vulkanischen militärischen Streitkräfte, das so genannte Abkommen wird aufgehoben und die Vulkanier müssen die Oberhoheit Andorias über Weytahn unwiderruflich anerkennen.
Musí být vnímán jako instituce která respektuje suverenitu každé země ale pracuje pro globální dobro.
Er muss als Institution angesehen werden, die die Souveränität der Länder respektiert, doch auf das globale Gemeinwohl hinarbeitet.
V takové unii je machiavelli oslaben neboť jsme schopni suverenitu moci nahradit suverenitou lidí.
In dieser Union wird Machiavelli schwächer, da wir die Souveränität der Machthaber durch die Souveränität der Menschen ersetzten konnten.

Výsledek: 257, Čas: 0.0807

Viz také


národní suverenitu
nationale souveränität
svou suverenitu
ihre souveränität ihre hoheitsgewalt ihr hoheitsrecht verletzt
jeho suverenitu
dessen souveränität und seine oberhoheit
daňovou suverenitu členských států
steuersouveränität der mitgliedstaaten steuerhoheit der mitgliedstaaten

S Synonyma "suverenitu"


"Suverenitu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc