SVĚTOVÁ BANKA DO NĚMČINY

Překlad Světová Banka do Němčiny

Výsledek: 273, Čas: 0.062

Příklady použití Světová Banka ve větě a jejich překlady

Světová banka regionální rozvojové banky.
Weltbank und regionale Entwicklungsbanken.
Čí bude světová banka.
Wessen Weltbank soll es sein?
Der weltbank ( světová banka , SB )
Tento projekt spolufinancovala světová banka.
Das Projekt wurde von der Weltbank kofinanziert.
Světová banka odhaduje až % pokles.
Laut Schätzungen der Weltbank wird sie um bis zu 2% schrumpfen.
Und die weltbank ( světová banka , SB )
Jednoduše řečeno MMF světová banka naléhavě potřebují reformy které je posílí.
Einfach ausgedrückt, benötigen der IWF und die Weltbank dringend Reformen, um sich selbst zu stärken.
Wolfowitz světová banka v koutě.
Wolfowitz und die Weltbank in der Enge.
Jiné příklady vět
Zdroj světová banka eurostatwww.census.gov.
Quellen: Weltbank, Eurostat, www.census.gov.
Zdroj:eurostat světová banka.
Quellen:Eurostat, Weltbank.
Zdroj eurostat světová banka.
Quellen: Eurostat, Weltbank.
Jak opakovaně zdůraznila světová banka existuje silná souvztažnost mezi chudobou konflikty.
Wie die Weltbank wiederholt betont hat, gibt es eine starke Korrelation zwischen Armut und Konflikt.
Světová banka tě zajímá víc.
Die Weltbank interessiert Sie mehr?
Světová banka pro nový svět.
Eine Weltbank für eine neue Welt.
Světová banka to říká americká rozvojová banka to říká.
Die Weltbank sagt das. Die Inter-American Bank sagt das.
Světová banka půjčuje peníze mnoha zemím na stovky programů.
Die Weltbank leiht Dutzenden von Ländern in hundert verschiedenen Programmen Geld.
Právě naopak světová banka je celosvětovou veřejnou institucí.
Ganz im Gegenteil, die Weltbank ist eine globale öffentliche Institution.
Proč má mít světová banka nadále odpovědnost za světovou energetickou strategii.
Warum hat die Weltbank auch weiterhin Verantwortung für die weltweite Energiestrategie?
Světová banka je rozvojová finanční instituce.
Die Weltbank ist eine Institution zur Entwicklungsfinanzierung.
Světová banka by měla být zahanbena že její prezident ještě podobný návrh nepředložil.
Die Weltbank sollte sich schämen, dass ihr Präsident noch keinen ähnlichen Vorschlag unterbreitet hat.
Aby MMF světová banka pracovaly pro chudé.
IWF und Weltbank im Dienste der Armen.
Mezinárodní měnový fond světová banka trilaterální komise.
Der I.W.F., die Welt Bank, die trilaterale Kommission der Rockefellers.
V 60-tých letech zakročila světová banka prostřednictvím velkých půjček v ekvádoru.
In den späten 1960er Jahren intervenierte die Weltbank in Ecuador mit großen Darlehen.
Světová banka už usiluje o to aby expanzí infrastrukturních projektů během deseti let zdvojnásobila své půjčování.
Die Weltbank ist bemüht, ihr Kreditvolumen durch Ausweitung von Infrastrukturprojekten innerhalb eines Jahrzehnts zu verdoppeln.
Světová banka byla zřízena v roce 1944 aby podporovala hospodářský rozvoj členem jsou dnes prakticky všechny země.
Die Weltbank wurde 1944 gegründet, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, und praktisch alle Länder sind heute Mitglied.
Světová banka snad opravdu dbá na práva místních držitelů půdy víc než jiní zahraniční investoři.
Möglicherweise sorgt sich die Weltbank tatsächlich mehr um die Rechte lokaler Landbesitzer als andere ausländische Investoren.
Investice do fosilních paliv probíhají také prostřednictvím finančních zprostředkovatelů které světová banka nedostatečně monitoruje.
Investitionen in fossile Brennstoffe finden außerdem durch Finanzintermediäre statt, die von der Weltbank nicht ausreichend überwacht werden.
Jedná se o ambiciózní úkoly doufám že světová banka se jich nebojí.
Dies sind ehrgeizige Aufgaben, und ich hoffe, dass die Weltbank keine Angst vor ihnen hat.
Světová banka další instituce zvažující pomoc prostřednictvím úvěrů čelí ještě větším potížím.
Die Weltbank und andere Institutionen, die am Überlegen sind, Hilfe in Form von Krediten zu leisten, stehen vor noch größeren Schwierigkeiten.
Jsou v ní pozůstatky oné intelektuální lajdáckosti se kterou světová banka tuto otázku interpretovala v minulosti.
Selbst dann finden sich noch Reste der intellektuellen Schlamperei, die die Weltbank zu diesem Thema schon in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat.
Světová banka odhaduje že tyto investice představovaly v letech 2001-2005 téměř polovinu zrychlení hospodářského růstu v subsaharské africe.
Laut Schätzungen der Weltbank wurde fast die Hälfte der Beschleunigung des Wirtschaftswachstums im Afrika südlich der Sahara von 2001-2005 durch Investitionen in die Infrastruktur erreicht.
Světová banka disponuje znalostmi zkušenostmi v oblastech tak rozmanitých jako je infrastruktura zemědělství zdravotnictví školství penze regulace finančnictví.
Die Weltbank verfügt über Kenntnisse und Erfahrungen in so unterschiedlichen Sektoren wie der Infrastruktur, der Landwirtschaft, Gesundheit und Bildung, dem Rentenwesen und der Finanzaufsicht.

Výsledek: 273, Čas: 0.062

Viz také


mezinárodní měnový fond světová banka
der internationale währungsfonds , die weltbank der I.W.F. , die welt bank
světová populace
weltbevölkerung die erdbevölkerung weltweite bevölkerung
světová náboženství
die weltreligionen religionen auf der welt
světová média
medien der welt
banka slovenije
banka slovenije
je banka
ist eine bank
železná banka
die eiserne bank eisenbank
banka komisi
die bank der kommission die EIB der kommission

Slovo od slova překladem


"Světová banka" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc