SYMPTOM DO NĚMČINY

Překlad Symptom do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.0906

Příklady použití Symptom ve větě a jejich překlady

Podle všeho symptom kaskádové poruchy.
Die ersten Symptome einer schweren Störung.
Tátův nový symptom by mohl být spojený s neštovicemi.
Die neuen Symptome des Vaters passen zu den Pocken.
Das symptom
Nebo symptom způsobil nehodu.
Oder das Symptom hat den Crash verursacht.
Je to symptom nemoci!
Es ist das Symptom einer Erkrankung!
Ein symptom
Byl to symptom ne nemoc.
Es ist ein Symptom, nicht die Krankheit.
Je to symptom polycytémie.
Es ist ein Symptom für Polyzythämie.
Jiné příklady vět
Nový symptom by mohl být důležitý.
Es ist ein neues Symptom, vielleicht ist es wichtig.
První symptom musí být klíčem.
Das erste Symptom muss der Schlüssel sein.
Kýchání je nový symptom.
Niesen ist ein neues Symptom.
Je to agorafobie. klasický symptom PTSD.
Es ist eine Agoraphobie, ein klassisches Symptom einer PTBS.
Škoda že to nevysvětluje žádný jeho symptom.
Leider erklärt das keines seiner Symptome.
Smrt je důsledek ne symptom.
Der Tod ist ein Resultat, kein Symptom.
Nemůžeš vyloučit symptom.
Du kannst nicht Symptome eliminieren.
Je to dobrý nespecifický symptom.
Ein gutes, unspezifisches Symptom.
Matka neměla ani jeden stejný symptom.
Die Mutter hatte keines ihrer Symptome.
Místní necitelnost je nový symptom.
Nein. Örtliche Anästhesie ist ein neues Symptom.
Jiný případ jiný symptom jiná diagnóza.
Das war eine andere Situation, andere Symptome, andere Diagnose. Andere Emotionen.
Je to nový symptom.
Es ist ein neues Symptom.
To není nový symptom.
Das ist kein neues Symptom.
Vysvětluje symptom moji citaci.
Erklärt die Symptome und mein Zitat.
Neměla ani jeden symptom co mají teď její děti.
Sie hat aber keines der Symptome, dass die Kinder haben.
Deprese může být symptom vážné nemoci.
Depression könnte das Symptom einer ernsthaften Krankheit sein.
To znamená že je to symptom nádoru na mozku.
Das heißt, es ein Symptom für einen Gehirntumor.
Bude brát hrdinství za symptom dokud to nevyvrátíme.
Er zählt Heldentaten zu den Symptomen, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Léčili jsme symptom nikoli nemoc.
Die Symptome statt der Krankheit behandelt haben?
Tak zkus na čas eliminovat ten symptom.
Vergessen wir die Symptome erstmal.
Ale to je jen symptom.
Aber das ist nur ein Symptom.
Nemám průjem nepotím se nezvracím žádny symptom předávkování vicodinem.
Ich hatte keinen Durchfall, kein Schwitzen, kein Kotzen. Keines der Symptome einer Vicodin-Überdosis.
Je to vlastně symptom.
Das ist eigentlich ein Symptom.
Jestli jsi ten ty pacient zženštilost je symptom.
Wenn Sie der Patient wären und"Schwächling" wäre das Symptom.

Výsledek: 273, Čas: 0.0906

Viz také


nový symptom
neues symptom
je symptom
ist ein symptom das ein symptom war ist ein syndrom
je to symptom
ist ein symptom es ein symptom

S Synonyma "symptom"


"Symptom" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc