SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DO NĚMČINY

Překlad Systémů Sociálního Zabezpečení do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.1838

systeme der sozialen sicherheit (58) der sozialen sicherheit (46) sozialen sicherungssysteme (9) sozialschutzsysteme (4) sozialsysteme (3) sozialen sicherheitssysteme (2) SOZIALEN SICHERHEIT (47) der systeme der sozialen sicherheit (44)

Příklady použití Systémů Sociálního Zabezpečení ve větě a jejich překlady

V roce 1978 byla schválena směrnice týkající se systémů sociálního zabezpečení.
Wurde eine Richtlinie über gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit verabschiedet 5.
Jednotlivé atributy vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení budou zohledněny v konkrétních ustanoveních pro provádění vnitrostátních právních předpisů v příloze XI.
Die individuellen Merkmale der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit werden bei den besonderen Bestimmungen für die Umsetzung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften in Anhang XI berücksichtigt.
Sozialen sicherheitssysteme
Koordinace systémů sociálního zabezpečení již existuje to není nic nového.
Die Koordinierung der sozialen Sicherheitssysteme existiert schon, sie ist nichts Neues.
kde později mohou mít vyhlídku na zaměstnání je škodlivá pro evropské hospodářství zejména pokud jde o financování systémů sociálního zabezpečení.
arbeiten, wo sie später vielleicht angestellt werden könnten, schadet der europäischen Wirtschaft, besonders hinsichtlich der Finanzierung der sozialen Sicherheitssysteme.
Der systeme der sozialen sicherheit
Koordinace systémů sociálního zabezpečení je zásadní pro volný pohyb pracovníků v rámci „ čtyř svobod “.
Im Rahmen der „vier Freiheiten“ ist die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit unerlässlich für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer.
Volný pohyb pracovníků koordinace systémů sociálního zabezpečení opatření v oblasti migrujících osob včetně migrujících osob z třetích zemí výdaje na správu řízení.
Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und Maßnahmen für Wanderarbeitnehmer, einschließlich Wanderarbeitnehmer aus Drittländern- Verwaltungsausgaben.
Der sozialschutzsysteme
Členské státy jsou odpovědné za financování organizaci systémů sociálního zabezpečení v tomto úkolu je podporuje komise.
Die Mitgliedstaaten sind für die Finanzierung und Organisation der Sozialschutzsysteme verantwortlich, und die Kommission unterstützt sie bei dieser Aufgabe.
Pokud jde o zneužívání účinnost systémů sociálního zabezpečení krize je v tomto ohledu testem.
Im Hinblick auf den Missbrauch und die Wirksamkeit der Sozialschutzsysteme ist die Krise in dieser Hinsicht wirklich ein Test.
Der sozialen sicherungssysteme
Stárnutí s tím související úbytek obyvatel v aktivním věku vážně ohrožují udržitelnost systémů sociálního zabezpečení samotný hospodářský růst.
Die zunehmende Überalterung und der entsprechend rückläufige Anteil der beruflich aktiven Bevölkerung gefährden die Nachhaltigkeit der sozialen Sicherungssysteme und des Wirtschaftswachstums selbst.
Nepodporuji změny právních předpisů neboť stanovení minimálního příjmu ignoruje lišící se struktury systémů sociálního zabezpečení členských států.
Ich unterstütze die Änderungen an den Rechtsvorschriften nicht, da die Einführung eines Mindesteinkommens die unterschiedlichen Strukturen der sozialen Sicherungssysteme in den Mitgliedstaaten nicht berücksichtigt.
Jiné příklady vět
Otázka udržitelnosti systémů sociálního zabezpečení se nevyhnutelně stala předmětem evropské politické agendy.
Die Frage der Nachhaltigkeit von Sozialversicherungen ist auf der politischen Agenda Europas zum unumgänglichen Thema aufgestiegen.
Nyní jde o záležitost pracovních příležitostí systémů sociálního zabezpečení veřejného sektoru.
Jetzt geht es um Stellen, um soziale Sicherungssysteme und den öffentlichen Sektor.
Nařízení rady č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby samostatně výdělečně činné osoby na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci společenství.
Verordnung Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen sicherheit auf arbeitnehmer und selbständige sowie deren familienangehörige, die innerhalb der gemeinschaft zu- und abwandern.
Jedná se o metodu provádění která umožňuje existenci různých systémů sociálního zabezpečení v členských státech.
Vielmehr geht es um eine Methode der Umsetzung, die die gleichzeitige Existenz unterschiedlicher Systeme der sozialen Sicherheit in den Mitgliedstaaten zulässt.
Společný postoj rady z 28. ledna 2004 s ohledem na přijetí nařízení evropského parlamentu rady o koordinaci systémů sociálního zabezpečení;
Den gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 28. Januar 2004 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen sicherheit;
V evropské unii máme jednotný trh ale existuje zde 27 různých systémů sociálního zabezpečení.
In der Europäischen Union haben wir zwar einen Binnenmarkt, aber 27 verschiedene Systeme der sozialen Sicherheit.
Co se týče nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení EHSV vydal své stanovisko[] k návrhu předloženému komisí.
Der EWSA verabschiedete eine Stellungnahme[4] zu dem seinerzeit von der Kommission vorgelegten Vorschlag für eine Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit.
Ještě jednou však varuji před harmonizací ještě hůře uniformitou systémů sociálního zabezpečení v různých členských státech.
Allerdings möchte ich einmal mehr vor der Harmonisierung oder, noch schlimmer, der Vereinheitlichung der verschiedenen Systeme der sozialen Sicherheit in den einzelnen Mitgliedstaaten warnen.
Volný pohyb pracovníků koordinace systémů sociálního zabezpečení opatření v oblasti migrujících osob včetně migrujících osob z třetích zemí.
Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und Maßnahmen für Wanderarbeitnehmer, einschließlich Wanderarbeitnehmer aus Drittländern.
Června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby osoby samostatně výdělečně činné jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci společenství.
Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer, Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern.
Tato koordinace systémů sociálního zabezpečení významně modernizuje zjednodušuje pravidla o ochraně sociálních práv občanů EU kteří žijí pracují v jiném členském státu.
Die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit führte zu einer erheblichen Modernisierung und Vereinfachung der Vorschriften über die Wahrung der sozialen Rechte der EU­Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat leben und arbeiten.
Uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby osoby samostatně výdělečné činné jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci společenství rozprava.
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern Aussprache.
Ne všechno co je špatné s koordinací systémů sociálního zabezpečení lze svalovat na právní předpisy.
Nicht alles, was bei der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit verkehrt läuft, kann der Gesetzgebung angelastet werden.
Pro sjednocenou evropu je harmonizace sociální legislativy koordinace mezi členskými státy EU ve věci systémů sociálního zabezpečení klíčová neboť svoboda pohybu je jednou z našich základních hodnot.
Für ein geeintes Europa sind die Harmonisierung der Sozialgesetzgebung und die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten der EU von grundlegender Bedeutung, da die Freizügigkeit einen unserer Grundwerte darstellt.
Evropská komise GŘ pro zaměstnanost sociální věci sociální ochrana sociální začleňování volný pohyb pracovníků koordinace systémů sociálního zabezpečení rue de la loi 200B-1049 bruxelles.
Europäische Kommission GD Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit Soziale Sicherheit und soziale Integration Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit Rue de la Loi 200B-1049 Brüssel.
O uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby jejich rodiny pohybující se v rámci společenství.
ZUR ANWENDUNG DER SYSTEME DER SOZIALEN SICHERHEIT AUF ARBEITNEHMER UND DEREN FAMILIEN, DIE INNERHALB DER GEMEINSCHAFT ZU- UND ABWANDERN.
Naším cílem musí být poskytnout rovnou zdravotní péči aniž by evropská unie zasahovala do systémů sociálního zabezpečení aniž by se směřovalo ke komercializaci zdravotnictví.
Unser Ziel muss sein, eine gleiche Gesundheitsfürsorge bereitzustellen, ohne Intervention in soziale Sicherungssysteme seitens der Europäischen Union, und ohne darauf abzuzielen, den Gesundheitssektor zu kommerzialisieren.
V kontextu demografických změn mohou tito lidé aktivně přispět k posílení systémů sociálního zabezpečení.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels können sie aktiv zur Stärkung der Sozialsysteme beitragen.
Skutečnost je taková že legální migrace vždy znamená průnik přistěhovalců na trh práce tedy do systémů sociálního zabezpečení.
Legale Migration heißt auch immer Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt und damit auch in die sozialen Sicherungssysteme.
Pro politiku členských států to znamená udržitelnost systémů sociálního zabezpečení je zde také nepopulární faktor nákladů ale je třeba je dát do pořádku.
Für die Politik der Mitgliedstaaten in der EU bedeutet das eigentlich Nachhaltigkeit in den sozialen Sicherungssystemen, und das ist zwar ein unbeliebter Kostenfaktor, würde aber den demografischen Wandel wieder ins Lot bringen.

Výsledek: 262, Čas: 0.1838

Viz také


udržitelnost systémů sociálního zabezpečení
zukunftsfähigkeit der sozialen systeme die nachhaltigkeit der sozialen sicherungssysteme der nachhaltigkeit der systeme der sozialen sicherheit nachhaltigkeit in den sozialen sicherungssystemen
systémů sociálního zabezpečení členských států
systeme der sozialen sicherheit zwischen mitgliedstaaten systeme des sozialschutzes der mitgliedstaaten sozialen sicherungssysteme in den mitgliedstaaten
koordinace vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení
der einzelstaatlichen systeme der sozialen sicherheit die koordinierung nationaler systeme der sozialen sicherheit
systém sociálního zabezpečení
system der sozialen sicherheit sozialversicherungssystem regelung der sozialen sicherheit
instituce sociálního zabezpečení
einrichtung der sozialen sicherheit die sozialversicherungsträger die institutionen der sozialen sicherheit sowie
koordinací sociálního zabezpečení
sozialen sicherheit und der koordinierung der systeme der sozialen sicherheit
v oblasti sociálního zabezpečení
über die soziale sicherheit im bereich der sozialen sicherheit auf dem gebiet der sozialen sicherheit
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc