TÉTO DO NĚMČINY

Překlad Této do Němčiny

Výsledek: 30, Čas: 0.0852

Příklady použití Této ve větě a jejich překlady

Dieser
Odstranit komentář této buňky.
Den Kommentar dieser Zelle entfernen.
Členové této rodiny jsou velmi dobře placeni dokonce tady uvnitř.
Die Mitglieder dieser Familie werden extrem gut bezahlt, sogar hier drin.
Jiné příklady vět
Na konci této chodby doprava.
Am Ende dieses Gangs, nach rechts.
V této oblasti jsme byli svědky hospodářských politických dokonce vojenských boů.
Wir haben in dieser Region wirtschaftliche, politische und sogar militärische Rivalität gesehen.
Dávky až do této úrovně byly dobře tolerovány.
Dosierungen bis zu dieser Höhe wurden gut vertragen.
V případě této skupiny to očividně vyšlo.
Bei dieser Gruppe hat es offensichtlich funktioniert.
Uplatňování této směrnice.
Durchführung dieser Richtlinie;
O této žádosti komise rozhodne po konzultaci s výborem uvedeným v článku 10.
Über einen derartigen Antrag entscheidet die Kommission mit Unterstützung des Ausschusses nach Artikel 10.
V této situaci jste možnádostal simulect.
In dieser Situation haben Sie möglicherweise Simulect erhalten.
Dnes musíme být v této věci surově upřímní.
Heute müssen wir in diesem Punkt brutal ehrlich sein.
Harold této rádiové stanici mohou komunikovat s jakýmkoliv zařízením samaritánů.
Harold, dieser Radiosender kann mit jeder Einrichtung von Samaritan kommunizieren.
Baléme. jediná osoba která bude litoavat této chvíle jsi ty.
Die einzige Person die diesen Moment bedauern wird, bist du.
Díky této změně smlouvy bude dočasný nástroj stability nahrazen evropským mechanismem stability.
Dank der gegenwärtigen Vertragsabänderung wird ein europäischer Stabilitätsmechanismus das temporäre Stabilitätswerkzeug ersetzen.
Této šance se musíme chopit.
Diese Chance müssen wir nutzen.
Kritéria udržitelnosti musí mít v této směrnici jasně definované místo.
In dieser Richtlinie muss das Kriterium der Nachhaltigkeit einen eindeutig definierten Platz haben.
V této místnosti.
In diesem Zimmer?
Přišli jsme do této země tak plni naděje tak vděčni za potenciál.
Wir kommen voller Hoffnung in dieses Land so dankbar für die Möglichkeiten.
V této oblasti existuje mnoho dobrých myšlenek.
In diesem Bereich gibt es viele gute Ideen.
Pro účely této kapitoly se použijí tyto obecné zásady definice.
Im Rahmen dieses Kapitels gelten die folgenden allgemeinen Grundsätze und Definitionen.
Pro účely této kapitoly se použije článek 41.
Auf dieses Kapitel finden die Bestimmungen des Artikels 41 Anwendung.
K uskutečnění této vize potřebovalo jednotné místo zdanění.
Um diese Vision zu verwirklichen, bedurfte es eines einheitlichen Ortes der Besteuerung.
Náš výbor by v této oblasti skutečně rád pokročil.
Unser Ausschuss würde in diesem Bereich wirklich gerne Fortschritte erreichen.
Byl jste svědkem této nelidskosti.
Haben Sie diese Unmenschlichkeit beobachtet?
Proč bychom se měli této záležitosti vyhýbat.
Warum sollten wir diese Frage meiden?
Sesterstvo karnu nemá co pohledávat v této komnatě či na této planetě.
Die Schwesternschaft von Karn hat in diesen Kammern nichts verloren,- oder auf diesem Planeten.
V této tematické strategii jsou stanoveny přechodné cíle v souvislosti se znečištěním ovzduší.
In der vorliegenden thematischen Strategie werden Zwischenziele im Zusammenhang mit der Luftverschmutzung festgelegt.
Všechno o této zemi ho inspiruje.
Alles an diesem Land inspiriert ihn.
V této spojitosti sdělovací prostředky nedávno psaly také o tibetu.
In diesem Zusammenhang haben die Medien auch über Tibet berichtet.
Všichni v této místnosti... zbohatnou!
Jeder in diesem Raum... wird reich werden!
Kvůli této sračky.
Für diese Scheiße?

Výsledek: 30, Čas: 0.0852

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc