TĚM KDO DO NĚMČINY

Překlad Těm Kdo do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.684

die (37) diejenigen (39) denjenigen die (14) denjenigen (22) denen (17) diejenigen die (11) den (4) derjenigen (3)

Příklady použití Těm Kdo ve větě a jejich překlady

Die ( které )
Nezávidím těm kdo mají co skrývat.
Pech für alle, die was zu verbergen haben.
Připomínej tedy pomocí koránu těm kdo hrozby mé se obávají.
Ermahne nur mit dem Koran die, welche meine Drohung fürchten.
Diejenigen ( ty , kdož , které )
Připomínej tedy pomocí koránu těm kdo hrozby mé se obávají.
So ermahne mit dem Quran diejenigen, die sich vor Meiner Androhung fürchten.
Zanechali jsme je jako znamení těm kdo trestu bolestného se obávají.
Und WIR ließen in ihr eine Aya für diejenigen, die sich vor der qualvollen Peinigung fürchten.
Die, die ( ty , kdož , které )
Já neschvaluji násilí proti těm kdo nejsou našimi nepřáteli.
Ich missbillige Gewalt gegen die, die nicht unsere Feinde sind.
Těm kdo sedí byla udělena bezpečnostní prověrka.
Die, die noch sitzen, haben die Sicherheitsfreigabe erhalten.
Jiné příklady vět
Těm kdo dali příkazy nepáchejte ten největší zločin v historii země.
Die, die den Befehl gaben... Begeht nicht das schlimmste Verbrechen in der Geschichte des Landes.
Jsem přesvědčena že posouzení dopadů pomůže těm kdo připravují politická rozhodnutí.
Ich bin davon überzeugt, dass Folgenabschätzungen denjenigen helfen würden, die politische Entscheidungen vorbereiten.
Proto musíme postupovat tvrdě proti těm kdo se na něm podílejí.
Folglich müssen wir gegen diejenigen energisch vorgehen, die hinter diesen Machenschaften stecken.
Těm kdo ztratí svou práci je nutno pomoci najít jinou.
Denen, die ihre Arbeitsplätze verlieren, muss geholfen werden, einen neuen zu finden.
Chtěl bych se připojit k těm kdo považují tuto oblast za velmi důležitou.
Ich möchte mich denjenigen anschließen, die dieses Thema für sehr wichtig halten.
Pomáhej těm kdo o to stojí jasné.
Hilf denen, die um Hilfe bitten.
Těm kdo by chtěli usilovat o zastavení krveprolití se nenaskýtá žádná dobrá možnost.
Diejenigen, die versuchen, das Blutvergießen zu beenden, verfügen über keine guten Optionen.
Ale mother ukazuje její milosrdenství k těm kdo kleknou si před ní.
Aber die Mutter zeigt jenen ihre Gnade, die vor ihr auf die Knie gehen.
Zanechali jsme je jako znamení těm kdo trestu bolestného se obávají.
Und Wir hinterließen in ihr ein Zeichen für diejenigen, die die schmerzhafte Strafe fürchten.
Můžeme odolat těm kdo nás uvádějí v pokušení.
Wir können denen widerstehen, die uns in Versuchung führen wollen.
Všichni něco dlužíme těm kdo z nás udělali lepší lidi.
Wir schulden den Menschen etwas, die uns besser machen.
Připomínej tedy pomocí koránu těm kdo hrozby mé se obávají.
Ermahne darum durch den Quran den, der Meine Drohung fürchtet.
Zanechali jsme je jako znamení těm kdo trestu bolestného se obávají.
Und Wir hinterließen in ihr ein Zeichen für diejenigen, die die schmerzhafte Pein fürchten.
Účast bude povolena pouze těm kdo mají občanství EU.
Es können ausschließlich die Menschen teilnehmen, die die Unionsbürgerschaft besitzen.
Ublížil bych těm kdo ublížili vám.
Revanchieren. Bei denen, die Ihnen was antaten.
Peklo bude předvedeno těm kdo sváděli.
Und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand den Verirrten.
Něco byly akty pomsty. další byli osobní laskavosti těm kdo pomáhali financovat allianci.
Manches waren Racheakte, andere persönliche Gefallen an die, die die Allianz mitfinanzierten.
Obránci víry jsou velmi přísní k těm kdo překročili své hranice.
Die gläubigen Kämpfer nehmen es sehr ernst mit denen, die ihre Grenzen überschreiten.
Učinil jsem svojí rodinu silnou tváří v tvář těm kdo ji chtěli oslabit.
Ich stärkte meine Familie im Angesicht derer, die sie schwächen wollten.
Těm kdo se s námi spojí nabízíme zajímavé výhody.
Wir bieten attraktive Anreize für jeden, der sich mit uns vereinigt.
Alláh pomáhá těm kdo tříbí svou mysl.
Allah hilft jenen, die ihren geistigen Horizont erweitern.
Asi těm kdo neznají možnosti alternativních zdrojů.
Nur die, die sich nicht für alternative Energien interessieren.
Přitom se smějete těm kdo vidí všechny jeho možnosti.
Dennoch lachen Sie die aus, die deren Möglichkeiten sehen.
Mé myšlenky patří těm kdo přišli o své domovy o svůj majetek.
Meine Gedanken sind bei denen, die ihr Hab und Gut verloren haben.

Výsledek: 262, Čas: 0.684

Slovo od slova překladem


těm
- die diesen es

"Těm kdo" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc