TŘÍDĚNÍ DO NĚMČINY

Překlad Třídění do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.0945

Příklady použití Třídění ve větě a jejich překlady

Třídění podlekategorií@ info whatsthis.
Sortierung in Kategorien@info:whatsthis.
Zvláštní pravidla pro klasifikaci třídění v případě některých strojů obsluhovaných zaměstnanci.
Besondere Regelungen für die Klassifizierung und Sortierung bei einigen beschäftigtenbedienten Automaten.
Sortieren ( třídění , třídit , řadit )
Výběr třídění přepravu dodání poštovních zásilek do kg.
Abholung, Sortieren, Transport und Zustellung von Postsendungen bis 2 kg;
Výběr třídění přepravu dodání poštovních balíků do 10 kg.
Abholung, Sortieren, Transport und Zustellung von Postpaketen bis 10 kg;
Klassifizierung ( klasifikace , třídění , klasifikování )
Kdo je zodpovědný za toto třídění.
Wer ist für diese Klassifizierung verantwortlich?
Je to tento muž jenž má impozantní úkol toto sémantické třídění provádět.
Es ist dieser Herr, der die anspruchsvolle Aufgabe hat, diese semantische Klassifizierung durchzuführen.
Einstufung ( klasifikace , zařazení , kvalifikace )
Dopad tohoto třídění na pokračování práce není jasný.
Die Auswirkungen dieser Einstufung auf den Fortgang der Arbeiten sind nicht klar.
Třídění stád v pásmu očkování fáze2-B.
Einstufung von Beständen in der Impfzone Phase 2-b.
Die sortierung ( klasifikace , zařazení , kvalifikace )
O sběru nebo převzetí vajec jejich třídění je nezbytné vést denní záznamy;
Über den Eingang und die Sortierung dieser Eier ist täglich Buch zu führen.
Náklady na třídění balení jsou vyplaceny organizaci producentů která prováděla tyto úkony.
Die Kosten für die Sortierung und Verpackung werden der Erzeugerorganisation gezahlt, die sie durchgeführt hat.
Die klassifizierung ( klasifikace , zařazení , kvalifikace )
Třídění proběhne nejpozději hodinu po porážce.
Die Klassifizierung erfolgt spätestens eine Stunde nach der Schlachtung.
Členské státy zajistí aby třídění prováděl dostatečně kvalifikovaný technický personál.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die Klassifizierung durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal erfolgt.
Jiné příklady vět
To třídění je otravné ale některé případy.
Das Sortieren ist nervig, aber einige Fälle.
Sběrem rozumí znamená shromažďování třídění nebo směšování odpadů pro účely přepravy.
Das Einsammeln, Sortieren und/oder Zusammenstellen der Abfälle im Hinblick auf ihre Beförderung.
Vzhledem k tomu že je vhodné umožnit členským státům aby si vytvořily národní statistické třídění;
Es erscheint zweckmässig, daß die Mitgliedstaaten nationale statistische Unterteilungen schaffen können.
Třídění více polí.
Sortieren mehrerer Arrays.
Likvidace se musí provádět jako poslední možnost po třídění recyklaci atd.
Die Beseitigung ist nur als Ultima Ratio nach Mülltrennung, Recycling usw.
Třídění vícerozměrného pole.
Sortieren eines mehrdimensionalen Arrays.
Vytvořit vlastní seznamy pro třídění nebo automatické vyplnění.
Benutzerdefinierte Listen zum Sortieren oder automatischem Füllen erstellen.
Při třídění udržuje asociace klíčů.
Bei der Sortierung werden die Schlüsselassoziationen beibehalten.
Třídění skladování balení produkce jejich členů.
Das Sortieren, Lagern und Verpacken der Erzeugung ihrer Mitglieder.
Stroj na třídění vajec podle hmotnosti;
Eine Anlage zum Sortieren der Eier nach Gewichtsklassen;
Náklady na třídění balení jsou hrazeny organizací producentů která prováděla tyto operace.
Die Kosten für die Sortierung und Verpackung werden der Erzeugerorganisation gezahlt, die sie durchgeführt hat.
Třídění výrobků slouží výlučně ke správním účelům.
Die Klassifizierung der Erzeugnisse dient ausschließlich Verwaltungszwecken.
V té chvíli dojde na třídění.
Danach wurden wir sortiert.
O sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví.
Zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Sortierung von Rohhoiz.
Třídění na pohotovosti.
Triage in der Notaufnahme.
Třídění vajec třídy.
Sortierung von Eiern der Klasse A.
V hlavě III ustanovení o třídění třetím odstavci se první odrážka mění takto.
Titel III(Bestimmungen betreffend die größensortierung) dritter Absatz erster Gedankenstrich erhält folgende Fassung.
Podpora třídění zobrazení DN infrastruktura.
Unterstützung der Sortierreihenfolge der DN-Anzeige, Infrastruktur.

Výsledek: 253, Čas: 0.0945

Viz také


třídění odpadu
abfalltrennung den müll sortieren der mülltrennung getrennter abfallsammlung

"Třídění" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc