TAKÉ DO NĚMČINY

Překlad Také do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 40998, Čas: 2.0005

Příklady použití Také ve větě a jejich překlady

Auch ( také , rovněž , též )
Také z těch nemocničních záběrů nemáme nic.
Wir haben auch nichts von den Überwachungsvideos im Krankenhaus.
Řekly mi že se mám také připravit na bradykardii.
Sie haben mir auch gesagt, ich soll mich auf eine Bradykardie vorbereiten.
Und ( je , pak , taky )
Také o yaeko... o ženu kterou miluji ale nemohu mít.
Und um Yaeko die Frau, die ich liebe, aber nicht haben kann.
Také se snažím osmělit pozvat vás na večeři.
Und ich versuche, den Mut aufzubringen, Sie zum Dinner einzuladen.
Ebenfalls ( také , rovněž , též )
Jsem také smutný.
Ich bin ebenfalls traurig.
Také zabil svého bratra.
Ebenfalls tötete er seine Brüder.
Zudem ( navíc , také , rovněž )
Také ho neposlouchala ruka.
Zudem erschlaffte sein Arm.
Je tady také touha po svobodě.
Zudem gibt es den Wunsch nach Freiheit.
Außerdem ( také , navíc , rovněž )
Navrhuji také znovuotevření úřadu OBSE v bělorusku.
Außerdem schlage ich vor, das OSZE-Büro in Belarus wieder zu eröffnen.
Investoři také vnímají že regulační soustava USA je silnější než samotná SEC.
Die Anleger sehen außerdem, dass das US-Regulierungssystem stärker ist als die SEC allein.
Ferner ( rovněž , také , dále )
Zpráva také poukazuje na represe křesťanů společenstvíbahá'í.
Der Bericht zeigt ferner die repressiven Maßnahmen gegen Christen und die Bahai-Gemeinde auf.
Zdůrazňuje také nutnost bojovat proti stigmatizaci sociálnímu vyloučení.
Er unterstreicht ferner die Notwendigkeit, die Stigmatisierung und den sozialen Ausschluss zu bekämpfen.
Jiné příklady vět
také ne.
Ich auch nicht,
Také to byla zlá doba.
Und es war eine schlechte Zeit.
Využívejte k tomu prosím také jednominutových projevů.
Bitte nutzen Sie dafür auch die Ausführungen von einer Minute.
Také budu kandidovat za prezidentku studentské rady.
Außerdem werde ich als Schulsprecherin kandidieren.
Také důležitější.
Und grösser.
Naneštěstí to také bude v novinách.
Unglücklicherweise, wird auch das in den Zeitungen stehen.
Tyto iniciativy jsou nezbytné také pro zachování evropské konkurenceschopnosti vytváření pracovních míst.
Diese Initiativen sind ebenfalls notwendig, um die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und Arbeitsplätze zu schaffen.
Asgarďani jsou také silní ne.
Asgardier sind außerdem stark, richtig?
Ukazuje to také že novinářům v libyi není dovoleno vykonávat jejich práci svobodně.
Dies zeigt auch, dass Journalisten in Libyen ihre Arbeit nicht frei ausüben dürfen.
Dal také lában zelfu děvku svou líe dceři své za služebnici.
Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Silpa zur Magd.
Také jste věděl že nezabila svého manžela pane.
Außerdem wussten Sie, dass sie ihren Mann nicht getötet hat, Sir.
Mám jít také s vámi.
Soll ich ebenfalls mitkommen?
Také boční zadní sklo.
Ebenso die Seiten- und Rückscheiben.
Já nenávidím to kdy my bojujeme také.
Ich hasse es auch, wenn wir uns streiten.
U pšenice tvrdé určí příslušné orgány také obsah skelných zrn.
Bei Hartweizen wird ferner von der zuständigen Behörde der Gehalt an glasigen Körnern untersucht.
Také dobrý učitel.
Und ein guter Lehrer.
Tebe také miluji mami.
Und ich liebe dich, Mom.
Teď také z bodeen slečna bliss cavendarová.
Und jetzt, ebenfalls aus Bodeen: Miss Bliss Cavendar.

Výsledek: 40998, Čas: 2.0005

"Také" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc