TOXICITY DO NĚMČINY

Překlad Toxicity do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.6972

toxizität (144) toxischen (3) dosismodifikationen (4) toxizitätsstudien (4) toxizitätsgrad (4) toxicity (3) toxisch (3)

Příklady použití Toxicity ve větě a jejich překlady

Toxizität ( toxicity , toxicita , toxicitu )
Všechny stupně toxicity.
Toxizität alle Grade.
Doporučuje se časté sledování nežádoucích účinků toxicity souvisejících s užíváním NSAID.
Eine häufige Kontrolle hinsichtlich der unerwünschten Ereignisse und Toxizität im Zusammenhang mit NSAR wird empfohlen.
Toxischen ( toxické , toxických , toxicity )
V některých případech došlo k manifestaci toxicity.
In einigen Fällen kam es zu toxischen Erscheinungen.
Pacienty je nutno při souběžném podávání vorikonazolu NNRTI pozorně sledovat z hlediska možné lékové toxicitya/ nebo absence účinku.
Patienten müssen während der gleichzeitigen Anwendung von Voriconazol und NNRTI sorgfältig auf das Auftreten von toxischen Arzneimittelwirkungen und/ oder auf einen Verlust an Wirksamkeit überwacht werden.
Dosismodifikationen ( toxicity )
Úprava dávky z důvodu toxicity v případě kdy je přípravek xeloda užíván v kombinaci s dalšími přípravky v třítýdenním cyklu.
Dosismodifikationen aufgrund von Nebenwirkungen bei Anwendung von Xeloda als 3-wöchiger Therapiezyklus in Kombination mit anderen Arzneimitteln.
Úprava dávky z důvodu toxicity v případě kdy je přípravek xeloda užíván kontinuálně v kombinaci s dalšími přípravky.
Dosismodifikationen aufgrund von Nebenwirkungen bei fortdauernder Anwendung von Xeloda in Kombination mit anderen Arzneimitteln.
Toxizitätsstudien ( studiích toxicity )
Studie prenatální postnatální toxicity nebyly s reteplázou provedeny.
Prä- und postnatale Toxizitätsstudien wurden mit Reteplase nicht durchgeführt.
Ve studiích prenatální postnatální toxicity způsobil pregabalin vývojovou toxicitu u potomků potkanů vystavených dávkám > 2x vyšším než je maximální doporučená expozice u lidí.
In prä-/ postnatalen Toxizitätsstudien an Ratten verursachte Pregabalin ab der 2fachen maximal empfohlenen Humandosis bei den Jungen entwicklungstoxische Störungen.
Jiné příklady vět
Překrývající se mitochondriální toxicity.
Einer überlappenden mitochondrialen Toxizität zu begrenzen.
V této chvíli zůstává otázka možné toxicity fullerenových nanomateriálů z velké části nezodpovězena.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt die Frage einer möglichen Toxizität von Fulleren-Nanomaterialien weitgehend unbeantwortet.
Neurotoxicita je faktorem toxicity nelarabinu limitujícím dávku.
Die Neurotoxizität ist die dosislimitierende Toxizität von Nelarabin.
Překrývající se mitochondriální toxicity.
Risiko einer überlappenden mitochondrialen Toxizität zu begrenzen.
Sledování toxicity úpravy dávky z důvodu toxicity.
Monitoring der Toxizitäten und Dosisanpassung aufgrund der Toxizität.
Příznaky akutní toxicity jsou u pacientů s normální funkcí ledvin velmi nepravděpodobné.
Bei Patienten mit normaler Nierenfunktion sind akute toxische Symptome unwahrscheinlich.
Potenciál reprodukční toxicity byl hodnocen u potkanů králíků.
Die potenzielle Toxizität auf die reproduktive Funktion wurde an Ratten und Kaninchen untersucht.
Byly hlášeny případy předávkování některé se známkami systémové toxicity.
Überdosierungen(einige mit Zeichen systemischer toxischer wirkungen) wurden berichtet.
Neklinické údaje získané na základě studií toxicity po jednorázovém podání toxicity po opakovaném př.
Aufgrund von Studien zur Einzeldosistoxizität, Toxizität bei Mehrfachgabe und Genotoxizität lassen.
Myslím si že testy toxicity vyžadované platnými právními předpisy je třeba aktualizovat.
Vielmehr müssen die nach den geltenden Vorschriften geforderten Toxizitätstests nach meinem Dafürhalten aktualisiert werden.
Příznaky akutní toxicity u zvířat zahrnovaly ataxii obtížné dýchání ptózu sníženou aktivitu nebo podrážděnost.
Anzeichen einer akuten Toxizität bei Tieren beinhalteten Ataxie, erschwerte Atmung, Ptose, Hypoaktivität oder Erregung.
Žádná doporučená změna dávkování s výjimkou neurologické toxicity stupně generalizované toxické dermatitidy stupně.
Keine veränderten Dosisempfehlungen mit Ausnahme neurologischer Toxizität des Grades 1 und generalisierter toxischer Dermatitis des Grades 1.
V důsledku gastrointestinální toxicity pemetrexedu podávaném v kombinaci s cisplatinou byly popsány případy vážné dehydratace.
Aufgrund der gastrointestinalen Toxizität von Pemetrexed in Kombination mit Cisplatin wurden schwere Dehydratationen beobachtet.
Byla zaznamenána hlášení mitochondriální toxicity zvláště laktátové acidózy pankreatitidy některá z nich fatální viz bod.
Es gab Berichte über Fälle mitochondrialer Toxizität, insbesondere Laktatazidose und Pankreatitis, von denen einige tödlich verliefen siehe Abschnitt 4.4.
Dle obecných kritérií toxicity CTC podle national cancer institute v2. NCI 1998 definice CTC krvácení ≥ stupeň.
Diese Kriterien entsprechen der Definition des National Cancer Institute Common Toxicity Criteria(CTC v2.0; NCI 1998) ≥ CTC Grad 2 Blutung.
V případě mírné toxicity by dávka měla být snížena dokud není dosaženo maximální tolerované dávky.
Im Falle einer geringen Toxizität sollte die Dosis reduziert werden, bis die maximal tolerierte Dosis erreicht ist.
Každý kongener dioxinů nebo PCB s účinkem podobným dioxinům vykazuje různou míru toxicity.
Jedes Congener aus der Gruppe der Dioxine bzw. der dioxinähnlichen PCB ist in unterschiedlichem Maße toxisch.
Osm případů skončilo fatálně z nich bylo spojeno s trombocytopénií stupně dle kriterií CTC common toxicity criteria.
Acht Fälle verliefen tödlich, von denen fünf mit Thrombozytopenie vom Grad 4 nach den Allgemeinen Toxizitätskriterien(CTC, common Toxicity Criteria) assoziiert waren.
Příznaky toxicity jsou hluboká sedace ataxie mióza křeče respirační deprese která je hlavním příznakem.
Anzeichen von Toxizität sind tiefe Sedierung, Ataxie, Miose, Krämpfe und Atemdepression, die das Hauptsymptom darstellt.

Výsledek: 255, Čas: 0.6972

Viz také


hematologické toxicity
hämatologische toxizität hämatologischen toxizität hämatologischer toxizitäten
systémové toxicity
systemischer toxizität systemischen toxizität auf systemische toxizität systemischer toxischer wirkungen
jaterní toxicity
lebertoxizität lebertoxizitäten hepatischen toxizität hepatischen toxizitäten
ve studiích toxicity
in toxizitätsstudien in studien zur toxizität
ve studiích reprodukční toxicity
in studien zur reproduktionstoxizität in reproduktionsstudien in untersuchungen zur reproduktionstoxizität
potenciální riziko renální toxicity
ein potentielles risiko einer nierentoxizität besteht
toxicity neodhalily žádné zvláštní
präklinischen daten keine besonderen der reproduktionstoxizität zeigen die nicht-klinischen daten keine besonderen lassen die nicht-klinischen daten keine besonderen
studie toxicity po opakovaném podávání
die untersuchungen der toxizität nach wiederholter gabe toxizitätsuntersuchungen mit wiederholter verabreichung toxizitätsstudien mit wiederholter gabe in toxizitätsstudien mit mehrfachdosen
konvenčních farmakologických studií bezpečnosti toxicity po opakovaném podávání
den konventionellen studien zur sicherheitspharmakologie , toxizität bei wiederholter gabe

"Toxicity" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc