TYTÉŽ DO NĚMČINY

Překlad Tytéž do Němčiny

Výsledek: 30, Čas: 0.0883

Příklady použití Tytéž ve větě a jejich překlady

Dieselben
Vůbec nemusejí mít tytéž cíle jakoal-káida.
Sie haben nicht unbedingt dieselben Ziele wie Al Quaida.
Tytéž hlášení z francie.
Dieselben Berichte aus Frankreich.
Die gleichen
Max měl tytéž puchýře.
Max hatte die gleichen Blasen.
Měli tytéž parametry jako vy.
Sie hatten die gleichen Parameter wie Sie auch.
Diese
Navíc tytéž vlády chtějí také omezit pružnost.
Darüber hinaus wollen diese Regierungen auch eine Reduzierung der Flexibilität.
Tytéž události ale nezaručují demokratický výsledek.
Dennoch garantieren diese Ereignisse nicht, dass ein demokratisches Ergebnis erreicht wird.
Jiné příklady vět
Tytéž členské státy jí rovněž daly mandát k vyjednávání dohod o hospodářském partnerství.
Dieselben Mitgliedstaaten haben ihr auch den Auftrag erteilt, wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen auszuhandeln.
Měli bychom uplatňovat tytéž zásady.
Wir sollten dieselben Grundsätze anwenden.
Tytéž peníze by mohly ztrojnásobit celosvětový rozpočet rozvojové pomoci.
Mit dem gleichen Betrag könnte man das weltweite Entwicklungshilfebudget verdreifachen.
Finanční inženýři obchodníci sdíleli tytéž předpoklady o rizicích která podstupují.
Finanzingenieure und Händler teilten dieselben Annahmen über die von ihnen eingegangen Risiken.
Přesto dnes tytéž trhy zastrašují vlády nebo přinejmenším některé z nich.
Dennoch schüchtern heute dieselben Märkte die Regierungen ein, oder zumindest einige von ihnen.
Jestli to budou pořád tytéž noviny tak mu radši tohle vraťte na stůl.
Wenn es noch die gleiche Zeitung ist, stell das zurück auf seinen Schreibtisch.
Tytéž povinnosti se vztahují na každého kdo vyrábí bezpečnostní prvky pro vlastní potřebu.
Die gleichen Verpflichtungen gelten für denjenigen, der Sicherheitsbauteile für den eigenen Gebrauch herstellt.
Je nesmyslné očekávat že stále tytéž těžce pracující země budou platit za chyby jiných.
Es ist unzumutbar, dass immer dieselben Leistungsorientierten für die Missgriffe anderer aufkommen müssen.
Limity pro tytéž kontaminující látky v různých potravinách.
Unterschiedliche Grenzwerte für den gleichen Kontaminanten in verschiedenen Lebensmitteln.
Tytéž zdroje odhadují skutečnou čínskou výrobu asi na 70% jejího potenciálu.
Denselben Quellen zufolge nutzt China derzeit seine Produktionskapazität zu etwa 70.
Tytéž výsledky byly pozorovány usm- EDTMP obohaceného radiolytickými degradanty.
Die gleichen Ergebnisse wurden für Sm-EDTMP beobachtet, das mit Radiolyseabbauprodukten angereichert worden war.
Jsou to tytéž bankovky které castle vybral.
Es ist das selbe Geld, das Castle abgehoben hat.
Tytéž nepoměrné vzorce umisťování dětí do škol existují napříč střední východní evropou.
Dasselbe unverhältnismäßige Muster der Schulzuweisung gilt für einen Großteil Mittel- und Osteuropas.
Mají-li všechny země tytéž hodnoty tradiční imperialismus zastarává.
Wenn alle Länder die gleichen Werte haben, wird traditioneller Imperialismus obsolet.
Každý z vás dostal tytéž informace o předčasném zesnutí pana tsukamota.
Sie bekamen alle dieselben Informationen bezüglich... Mr. Tsukamotos vorzeitigem Tod.
Mexiko je přirozeně také partnerem který sdílí tytéž hodnoty zájmy.
Natürlich ist Mexiko auch ein Partner, der die gleichen Werte und Interessen teilt.
Máme tytéž záliby.
Wir haben dieselben Vorlieben.
Mám dojem že neslyšíme tytéž hlasy.
Ich glaube, wir hören nicht dieselben Stimmen.
Na stříkačce byly tytéž otisky.
Auf der Spritze sind dieselben Abdrücke.
Deset let po posledním auditu programu leader přetrvávají tytéž vážné nedostatky.
Zehn Jahre nach der vorangegangenen Prüfung von Leader durch den Hof bestehenjedoch nach wievor die gleichenschwerwie-genden Mängel.
Jde o tytéž zbrane.
Wahrscheinlich handelt es sich um die gleichen Waffen.
Jejich předkové poskytovali tytéž služby mým předkům.
Ihre Vorfahren leisteten meinen Vorfahren die gleichen Dienste.
Také já mám tytéž politické priority jako vy.
Ihre politischen Prioritäten sind auch die meinigen.
Dostal jsem tytéž informace.
Ich bekam dieselben Informationen.

Výsledek: 30, Čas: 0.0883

"Tytéž" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc