UČINILI DO NĚMČINY

Překlad Učinili do Němčiny

Výsledek: 263, Čas: 1.9086

Příklady použití Učinili ve větě a jejich překlady

Machen ( dělat , učinit , provést )
Však přece učinili mu ze služebníků jeho děti!
Und aus Seinen Dienern machen sie einen Teil Seiner Selbst.
Čeká tu tak milionů lidí aby učinili výpověď.
Es wollen etwa 7 millionen Leute eine Aussage machen.
Tun
Takto mu chtěli úklad nastrojit však poníženými jsme je učinili.
Sie wollten ihm Böses tun, dann ließen WIR sie die Niedrigen sein.
Je třeba abychom to učinili.
Das müssen wir tun.
Getan haben
Hodláš nás zahubit kvůli tomu co učinili hlupáci mezi námi.
Willst Du uns vernichten für das, was die Toren von uns getan haben?
Hodláš nás zahubit kvůli tomu co učinili hlupáci mezi námi.
Willst Du uns verderben lassen für das, was die Toren unter uns getan haben?
Und machten
Učinili jsme jeho potomky jedinými kdož přežili.
Und machten seine Nachkommenschaft zu denjenigen, die Fortbestand haben.
Učinili jsme jeho potomky jedinými kdož přežili.
Und machten seine Nachkommenschaft zu den(einzig) überlebenden.
Taten
Což učinili poslavše k starším skrze ruce barnabáše saule.
Wie sie denn auch taten, und schickten's zu den Ältesten durch die Hand Barnabas und Saulus.
Tak jsme učinili.
Und WIR taten es wirklich.
Jiné příklady vět
Co jste učinili nejmenšímu z mých bližních mně jste učinili.
Was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, habt ihr mir getan.
Proč jsme to učinili.
Warum haben wir das getan?
Nebyl to bůh jenž bezpráví jim učinil nýbrž oni sobě samým bezpráví učinili.
Nicht Gott hat ihnen Unrecht getan, sondern sie haben sich selbst Unrecht getan.
Tak stalo se učinili jsme dítka izraele toho všeho dědici.
So(geschah es); und Wir gaben sie den Kindern Israels zum Erbe.
Hodláš nás zahubit kvůli tomu co učinili hlupáci mezi námi.
Willst Du uns denn vernichten um dessentwillen, was die Toren unter uns getan haben?
Všichni jste mě učinili šťastným.
Ihr alle habt mich sehr glücklich gemacht.
Učinili je modlou svou stali se tak nespravedlivými.
Sie machten es sich und taten Unrecht.
Učinili jsme vám znamení jasnými jste-li rozumní.
Wir haben euch die Zeichen deutlich gemacht, so ihr verständig seid.
Ale místo toho jej učinili nestabilním.
Aber statt dessen machten sie ihn instabil.
Tedy uslyšavše o tom obyvatelé jábes galád co učinili filistinští saulovi.
Da die zu Jabes in Gilead hörten, was die Philister Saul getan hatten.
Někteří lidé se obávají toho co by se stalo kdybychom tak učinili.
Aber einige Leute haben Angst davor, was passieren könnte, wenn wir das tun.
Učinili jsme dohodu abychom ochránili integritu naší časové linie.
Unsere Vereinbarung wurde getroffen, um die Integrität unserer Zeitlinie zu schützen.
Pak mě učinili svým velitelem.
Dann wurde ich ihr Anführer.
Učinili jsme něco co všichni říkali že není možné.
Und wir haben etwas geschafft, das alle für unmöglich gehalten haben.
Učinili strategické rozhodnutí aniž by se vyhýbali trestu nebo před ním utíkali.
Sie trafen eine strategische Entscheidung, ohne einer Strafe auszuweichen oder vor ihr zu flüchten.
Učinili jsme potomstvo jeho jedinými pozůstalými.
Und Wir machten seine Nachkommenschaft zu den einzig Überlebenden.
Učinili jsme ho společně.
Wir beide haben sie getroffen.
Vaši rodiče mne učinili za vás zodpovědným.
Ich habe die Verantwortung für dich.
Učinili mě jedním z nich posvátným způsobem.
Sie machten mich zu einem ihrer heiligen Männer.

Výsledek: 263, Čas: 1.9086

Viz také


učinili jsme je
machten sie zu und so machten wir sie
učinili krok vpřed
schritt nach vorn schritt vorwärtsgegangen
učinili jsme vás
machen euch zu
učinili místopřísežné nebo čestné prohlášení
eine eidesleistung oder eine feierliche erklärung

"Učinili" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc