UDRŽUJE DO NĚMČINY

Překlad Udržuje do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.0902

Příklady použití Udržuje ve větě a jejich překlady

Unterhält ( udržuje , baví )
Zeme udržuje smluvní vztahy s evropskými spole7enstvími od roku 1996.
Das Land unterhält seit 1996 vertragliche Beziehungen zu den Europäischen Gemeinschaften.
Evropský parlament udržuje úzký přímý politický dialog s radou komisí.
Das Europäische Parlament unterhält einen engen direkten politischen Dialog mit dem Rat und der Kommission.
Pflegt ( udržuje )
Dorost alby berlin již celé roky udržuje kontakt s postiženými.
Der Nachwuchs von Alba Berlin pflegt seit Jahren den Kontakt zu Behinderten.
Madeline prattová kterou znáte udržuje vztahy s neskutečně mocnými lidmi.
Die Madeline Pratt, die Sie kennen, pflegt Beziehungen zu unglaublich mächtigen Leuten.
Tajemství udržuje jejich hierarchii.
Geheimnisse halten ihre Hierarchien aufrecht.
Risk nás udržuje mladé ne zlatíčko.
Risiken halten uns jung, stimmt's, mein Guter?
Jiné příklady vět
Kdo ji udržuje vzhůru.
Wer hält sie wach?
Jediné co tě udržuje v teple je teplo tvé planoucí vášně.
Das einzige, was dich warm hält, ist die Hitze deiner feurigen Leidenschaft.
Strach vás udržuje naživu.
Furcht hält dich am Leben.
Komise rovněž je-li to účelné udržuje styky se všemi mezinárodními organizacemi.
Sie unterhält ferner, soweit zweckdienlich, Beziehungen zu allen internationalen Organisationen.
Loď je udržuje ve stázi.
Das Schiff hält ihn in Stase.
Snadno dostupná likvidita ECB dnes udržuje při životě obrovskou část evropské bankovní soustavy.
Ein riesiger Teil des europäischen Bankensystems wird nun von lockerem EZB-Geld am Leben gehalten.
Rádio mě udržuje vzhůru.
Das Radio hält mich wach.
Výbor udržuje úzké pracovní vztahy s komisí s evropským výborem pro cenné papíry.
Der Ausschuss unterhält enge Verbindungen zur Europäischen Kommission und zum Europäischen Wertpapierausschuss.
Udržuje ji to mladou.
Das hält sie jung.
Udržuje lidi na intelektuální úrovni malých dětí.
Sie will die Leute unwissend und auf dem geistigen Niveau von Kindern halten.
Proč tohle udržuje vláda v tajnosti.
Warum hält die US-Regierung das geheim?
Vypadá to že radcliffe je v konstrukci udržuje naživu.
Es scheint, als würde Radcliffe unser Team in diesem Framework am Leben halten.
Hra na housle udržuje prsty hbité co.
Das Fiedeln muss die Finger wohl sehr beweglich halten, hm?
Práce udržuje mládí.
Arbeit hält jung.
To strach tě udržuje naživu.
Diese Angst hält dich am Leben.
Long udržuje svojí operaci svázanou.
Long hält seine operation kompakt.
To udržuje zemi horkou.
Das ist es, was die Erde warm hält.
Ten který udržuje v chodu to tvoje impérium.
Der, der dein Imperium am Laufen hält.
Vyzkoušej tohle to mě udržuje mladou.
Versuch das mal, dass hält mich jung.
Je to ta jediná věc která tě udržuje naživu.
Das ist das Einzige, das dich am Leben hält.
To nás udržuje naživu.
Das ist es, was uns am Leben hält.
Pak to je to jediné co ho udržuje naživu.
Dann ist es das Einzige, was ihn am Leben hält.
Protože právě teď je to jediná věc která tě udržuje naživu.
Weil das im Moment das Einzige ist, das dich am Leben hält.
Ty jsi jediný kdo udržuje odstup rozumíš.
Du bist der Einzige, der Abstand hält. Verstehst du?

Výsledek: 262, Čas: 0.0902

Viz také


udržuje pořádek
das ordnung hält sorgt für ordnung wahrt die ordnung

"Udržuje" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc