UMOŽNIL DO NĚMČINY

Překlad Umožnil do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.1414

Příklady použití Umožnil ve větě a jejich překlady

Ermöglichen ( umožní , umožňují , umožňující )
Takový systém by nám umožnil oddělit hospodářský růst od spotřeby energie.
Ein solches System würde es uns ermöglichen, das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch zu trennen.
Díky že jsi nám tohle umožnil.
Danke, dass Sie das ermöglichen.
Konnte ( umožní , umožňují , umožňující )
Rozvoj sdružení vlastníků lesa umožnil také bojovat proti rozdrobení vlastnictví lesa.
Durch die Förderung des Zusammenschlusses der Waldbesitzer konnte auch dem Phänomen der Zersplitterung des Waldbesitzes entgegengewirkt werden.
Kdo jiný by ti to umožnil.
Wer kann das schon von sich behaupten.
Pak přišel knihtisk který najednou umožnil šířit tyto myšlenky levně rychle daleko.
Mit der Druckerpresse konnten diese Ideen plötzlich billig, schnell und weit verbreitet werden.
CHAT byl navržen obzvláště pro to aby umožnil delfínům požadovat od nás věci.
CHAT zielt spezifisch darauf ab, dass Delfine etwas von uns erbitten können.
Ermöglicht hat ( umožní , umožňují , umožňující )
Zbytek mého skvělého týmu který umožnil tomuto filmu vzniknout.
Und meine tapfere Crew, die mir diesen Film ermöglicht hat.
Kdo myslíte že vám to umožnil.
Was denken Sie, wer Ihnen das ermöglicht hat?
Jiné příklady vět
Otevřený postup by umožnil transparentnost zapojení občanů.
Ein offenes Verfahren würde Transparenz schaffen und die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger gestatten.
Umožnil jsem to.
Ich habe das möglich gemacht.
Mikročip který to umožnil byl vyroben zde.
Der Mikrochip, der das ermöglicht hat, wurde genau hier erschaffen.
Proč by jí jinak umožnil aby dohonila svého bratra.
Warum sonst hätte er es ermöglicht, dass sie ihren Bruder einolen konnte?
Poděkuj mu že nám tuto expedici umožnil.
Wir danken ihm, dass er die Pike-Expedition ermöglichte.
Umožnil jsem mu aby ovládl tuhle zemi.
Ich habe ihm ermöglicht, diese Erde zu regieren.
Nečekaný objev von erxlebrena umožnil vylepšil.
Von Erxlebrens Designdurchbruch ermöglichte eine erweiterte.
Poskytla jsem ti život který tohle všechno umožnil.
Ich gab dir dieses Leben, das dir das alles ermöglicht.
Stejně jsi umožnil svým přátelům bezpečný odchod domů.
Und noch hast du deinen Freunden einen sicheren Flug nach Hause erlaubt.
Uvedu několik příkladů toho co nám moderní pokrok umožnil.
Ich gebe Ihnen einige Beispiele, was uns moderner Fortschritt ermöglicht.
Umožnil jsi mi bezstarostný komfortní příjemný život.
Hast mir ein sorgenfreies, komfortables, angenehmes Leben ermöglicht.
Putinův konsensus umožnil řešit oba problémy bez zahraniční pomoci zasahování.
Putins Konsens ermöglichte es, beide Probleme ohne ausländische Hilfe und Intervention zu lösen.
Další úvěr poskytnutý srbsku umožnil obnovu mostu gazela v bělehradě.
Ein weiteres Darlehen in Serbien wurde für die Instandsetzung der Gazela-Brücke in Belgrad bereitgestellt.
Technologický pokrok umožnil aby lidé byli vylepšeni kybernetickými orgány.
TECHNOLOGISCHE FORTSCHRITTE ERLAUBEN ES DEN MENSCHEN, SICH DURCH KYBERNETISCHE KÖRPERTEILE ZU VERBESSERN.
Jejich cenný příspěvek umožnil dosáhnout shody již při prvním čtení.
Ihre wertvolle Mitwirkung hat es ermöglicht, in erster Lesung eine Einigung zu erzielen.
Kara přesvědčila zdroj aby nám umožnil použít fotografii kterou zachytil.
Kara hat Ihre Quelle überzeugt, uns zu erlauben das Foto das sie geschossen hat zu verwenden.
Vstup rumunska bulharska umožnil evropské unii přístup k černému moři.
Durch den Beitritt von Rumänien und Bulgarien verfügt die Europäische Union über einen Zugang zum Schwarzen Meer.
Jsem vám vděčný že jste mi umožnil být toho součástí.
Ich bin dankbar, dass ich behilflich sein durfte.

Výsledek: 255, Čas: 0.1414

Viz také


který to umožnil
das ermöglicht hat ermöglicht , die

"Umožnil" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc