UPOZORŇUJE ŽE DO NĚMČINY

Překlad Upozorňuje Že do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 41, Čas: 0.053

weist darauf hin dass (15) stellt fest dass (9) macht darauf aufmerksam dass (3) darauf hinweist daß (2)

Příklady použití Upozorňuje Že ve větě a jejich překlady

Stellt fest, dass

Komise upozorňuje že se podstatně zmenšil manévrovací prostor vlád jednotlivých členských států.
Die Kommission stellt fest, dass der Handlungsspielraum der Regierungen beträchtlich abgenommen hat.
Komise upozorňuje že fond nemá žádné nemovitosti jeho aktiva jsou navíc velmi nízká neboť je tvoří pouze příspěvky od členských států.
Die Kommission stellt fest, dass der Fonds über kein unbewegliches Vermögen verfügt und dass überdies sein Eigenkapital sehr gering ist, weil es nur aus den Beiträgen der Mitglieder besteht.

Macht darauf aufmerksam, dass

Upozorňuje že je nutno přijmout další zákony;
Macht darauf aufmerksam, dass die Verabschiedung weiterer Gesetzesvorhaben noch aussteht;
ECB upozorňuje že v zájmu překlenutí této nesrovnalosti v zájmu právní jistoty by vnitrostátní prováděcí právní předpisy měly „
Die EZB macht darauf aufmerksam, dass die nationalen Umsetzungsmaßnahmen zur Klärung dieser Frage und zur Gewährleistung von Rechtssicherheit den Begriff „Postanweisungen»

Weist darauf hin, dass

Europol upozorňuje že plné zapojení bulharska rumunska do schengenské spolupráce umožní zločineckým skupinám z balkánu bývalého sovětského svazu snazší přístup do EU.
Europol weist darauf hin, dass die vollständige Aufnahme Bulgariens und Rumäniens in die Schengen-Zusammenarbeit kriminellen Gruppierungen aus den Balkanländern und der ehemaligen Sowjetunion einen leichteren Zugang zur EU verschaffen wird.
EHSV upozorňuje že tyto prostředky jsou nesmírně důležité pro stabilizaci inovační rozvoj venkovských regionů evropy.
Der EWSA weist darauf hin, dass diese Mittel für eine Stabilisierung und innovative Entwicklung der ländlichen Regionen Europas von entscheidender Bedeutung sind.
Jiné příklady vět
Moudře nás upozorňuje že vyučování dětí je nejlepší možnou investicí.
Es erinnert uns daran, dass die Erziehung von Kindern die beste aller Investitionen ist.
Upozorňuje že odstavec návrhu rámce stanoví že by se měl být aplikován bez předsudků na platná ustanovení společenství v oblasti veřejných zakázek.
Stellt fest, dass es in dem Entwurf für einen Gemeinschaftsrahmen unter Ziffer 5 heißt:"Die für das öffentliche Auftragswesen geltenden Gemeinschaftsvorschriften werden von dem vorliegenden Gemeinschaftsrahmen nicht berührt.
Upozorňuje že boj se změnou klimatu má často řadu přínosů na regionální místní úrovni včetně zlepšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky;
Weist darauf hin, dass sich aus den Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels häufig in vielerlei Hinsicht ein Nutzen für die Kommunen und Regionen einschließlich einer Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit ziehen lässt.
Upozorňuje že k podpoře evropské sítě referenčních středisek budou potřebné další finanční prostředky;
Weist darauf hin, dass die Unterstützung eines Netzes von Europäischen Referenzzentren zusätzliche Finanzmittel erfordern wird;
Zpráva paní figueiredové upozorňuje že zavedení minimálního příjmu na vnitrostátní úrovni je jedním z nejúčinnějších způsobů jak se vypořádat s chudobou.
Der Figueiredo-Bericht stellt fest, dass die Einführung eines Mindesteinkommens auf nationaler Ebene einer der effektivsten Wege zur Bekämpfung von Armut ist.
Evropský inspektor ochrany údajů upozorňuje že návrh do té míry do které upravuje výměny údajů o DNA by měl.
Der Europäische Datenschutzbeauftragte weist darauf hin, dass der Vorschlag- soweit darin der Austausch von DNS-Daten vorgesehen ist- folgende Aspekte regeln sollte.
Studie také upozorňuje že většinu úmrtí způsobilo násilí že velikou část násilných úmrtí zapříčinilo americké letecké bombardování.
Aus dieser Studie geht überdies hervor, dass die Mehrheit der Todesfälle auf Gewalt zurückzuführen war und dass für einen großen Teil dieser gewaltsamen Todesfälle Luftangriffe der USA verantwortlich waren.
Pokud jde o navrhované možnosti EHSV upozorňuje že je nutné posílit krátkodobou spolupráci jak doporučuje komise coby první možnost.
Zu den vorgeschlagenen Optionen merkt der EWSA an, dass auf kurze Sicht eine intensivere Zusammenarbeit sicherlich geboten ist, wie von der Kommission in Option 1 vorgeschlagen wird.
Výbor však s určitou obavou upozorňuje že takováto rozsáhlá diskuse z velké části ve většině členských států chybí.
Der Ausschuss nimmt jedoch mit Besorgnis zur Kenntnis, dass diese Debatte in den meisten Mitgliedstaaten kaum stattfindet.
Upozorňuje že některé pilotní projekty přípravné akce jsou pravomocí parlamentu vyzývá komisi aby plně uplatnila příslušná rozhodnutí parlamentu jež
Weist darauf hin, dass bestimmte Pilotprojekte und Vorbereitungsmaßnahmen ein Vorrecht des Parlaments sind, und fordert die Kommission auf, die entsprechenden Beschlüsse
Upozorňuje že navzdory celkovému zlepšení situace v ochraně menšin musí být přijata dodatečná opatření k zajištění ochrany maďarské menšiny
Stellt fest, dass trotz der allgemeinen Verbesserung des Schutzes der Minderheiten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um unter Wahrung des
Upozorňuje že princip země původu se může obrátit proti podnikům čestným spotřebitelům neboť umožňuje obejití vysokých národních norem v
Weist darauf hin, dass das Herkunftslandprinzip zu Lasten der redlichen Unternehmer und Konsumenten gehen kann, da es Umgehungen von hohen inländischen
Upozorňuje že v důsledku rozšíření se rozdíly mezi členskými státy zejména regiony zvýšily měřeno srovnávacími indikátory vítá kroky které
Stellt fest, dass im Zuge der Erweiterung die anhand der in der Leistungsanalyse("Benchmarking") verwendeten Indikatoren gemessenen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten,
Upozorňuje že trojrozměrný přístup k udržitelnému rozvoji zahrnující ekonomické ekologické sociální aspekty je předpokladem pro růst větší počet lepších
Weist darauf hin, dass ein dreidimensionaler Ansatz für eine nachhaltige Entwicklung, der ökonomische, ökologische und soziale Aspekte umfasst, eine Voraussetzung für
Upozorňuje že vyšetřování eurostatu úřadem OLAF nebylo zatím ukončeno trvá na tom aby EÚD navrhl časový plán celkového auditu
Weist darauf hin, dass die vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung(OLAF) im Zusammenhang mit Eurostat durchgeführten Untersuchungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht
Upozorňuje že nové nařízení by umožnilo rovněž financování infrastruktury v rámci programuTEN-E což předchozí rámec na léta 2000 2006
Stellt fest, dass die neue Verordnung auch die Finanzierung von Infrastrukturen im Rahmen des TEN-E-Programms gestatten würde, was beim vorherigen
Upozorňuje že smlouva o ústavě pro evropu v článkuIII-274 stanoví že k boji proti trestné činnosti poškozující finanční zájmy
Weist darauf hin, dass der Vertrag über eine Verfassung für Europa in Artikel III-274 vorsieht, dass zur Bekämpfung von Straftaten zum
Upozorňuje že omezený počet případů v nichž bylo rozhodnutí komise přezkoumáno soudním dvorem zrušeno by neměl být vnímán jako
Betont, dass die beschränkte Anzahl von Fällen, in denen die Entscheidungen der Kommission vom Gerichtshof aufgehoben wurden, nicht als
Upozorňuje že došlo k nedostatečnému pokroku při dosahování vzájemné liberalizace zemědělského obchodu zahraniční domácí soukromé investice v partnerských zemích
Hebt hervor, dass bei der gegenseitigen Liberalisierung des Handels von Agrarerzeugnissen nur unzureichende Fortschritte erreicht wurden, ausländische und heimische Investitionen
Ale william galston z brookings institution upozorňuje že úspěšná spolupráce na zásadních otázkách nebude nutně vést ke vztahu dvou
Doch William Glaston des Brookings Insitution warnt, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit in dringenden Fragen der lame duck session" nicht
Důrazně vyzývá radu aby řešila s ruskem otázku běloruska upozorňuje že demokratizace této země je v zájmu evropské unie ruské
Fordert den Rat auf, gegenüber Russland die Frage von Belarus aufzugreifen, und dabei hervorzuheben, dass die Demokratisierung dieses Landes im Interesse sowohl der Europäischen
Upozorňuje že v evropě s 25 nebo dokonce 27 členskými státy bude sociálně-ekonomická nerovnováha ještě větší což způsobí že
Weist darauf hin, dass sich in einem Europa mit 25 bzw. 27 Mitgliedstaaten die territorialen, wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichte sogar noch
Upozorňuje že místní samosprávy musí vytvořit potřebný institucionální rámec který je nezbytný pro uplatnění nástrojů strukturální politiky nástrojů. to
Weist darauf hin, dass die lokalen Gebietskörperschaften stärker aufgefordert sind, den notwendigen institutionellen Rahmen zu schaffen, der für den Einsatz der
Upozorňuje že vízová politika nyní spadá do výlučné pravomoci společenství; žádá proto komisi k tomu aby s orgány USA
Stellt fest, dass die Visapolitik inzwischen in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt; ersucht die Kommission daher, unverzüglich Verhandlungen mit

Výsledek: 41, Čas: 0.053

Viz také


upozorňuje na to že
weist darauf hin , dass macht darauf aufmerksam , dass verweist darauf , dass wird darauf hingewiesen , dass
výbor upozorňuje
der ausschuss weist ausschuss lenkt die aufmerksamkeit
zpráva upozorňuje
bericht weist der bericht lenkt die aufmerksamkeit bericht hervorhebt
upozorňuje však
jedoch fest weist jedoch aber er betont er weist allerdings

Slovo od slova překladem


upozorňuje
- weist verweist betont lenkt die aufmerksamkeit
že
- dass oder richtig wahr

S Synonyma "upozorňuje že"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc