UPOZORŇUJE NA SKUTEČNOST ŽE DO NĚMČINY

Překlad Upozorňuje na skutečnost že do Němčiny

Výsledek: 77, Čas: 0.0572

weist darauf hin dass (8)

Příklady použití Upozorňuje na skutečnost že ve větě a jejich překlady

Weist darauf hin, dass

Komise upozorňuje na skutečnost že její návrh na přijetí směrnice o vpouštění pracovníků[] předložený v roce 2001 se nesetkal v radě s žádnou podporou.
Die Kommission weist darauf hin, dass ihr 2001 vorgelegter Vorschlag für eine Richtlinie über die Einreise von Arbeitnehmern[1] vom Rat nicht unterstützt wurde.
Účetní dvůr upozorňuje na skutečnost že podle současného znění rozhodnutí komise2000/642/SVV nemá komise ve vztahu k FZJ žádnou roli.
Der Hof weist darauf hin, dass nach dem geltenden Wortlaut des Beschlusses 2000/642/JI des Rates der Kommission gegenüber den FIU keine Funktion zukommt.

Unterstreicht die tatsache, dass

Upozorňuje na skutečnost že podpora udělená v některých odvětvích zvlášť ovlivňuje hospodářský rozvoj regionů; to platí například o podpoře v dopravním
Unterstreicht die Tatsache, dass die in einigen Sektoren gewährten Beihilfen besondere Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen haben; dies trifft
Situace gilada šalita je humanitárním problémem naše společné usnesení důrazně upozorňuje na skutečnost že od té doby co se před více než čtyřmi
Der Zustand von Gilad Shalit ist eine humanitäre Angelegenheit und unsere gemeinsame Entschließung unterstreicht die Tatsache, dass er, seitdem er vor fast vier Jahren in Geiselhaft
Jiné příklady vět
Upozorňuje na skutečnost že sociální konvergence definice předpisových rámců napomohou úspěšné digitální konvergenci;
Weist darauf hin, dass die Erreichung der digitalen Konvergenz durch die soziale Konvergenz und die entsprechende Gestaltung des Regulierungsrahmens erleichtert wird;
Upozorňuje na skutečnost že vyšší koherence mezi různými politikami EU může zvýšit účinnost využití vynaložených finančních prostředků;
Weist darauf hin, dass eine größere Kohärenz zwischen den verschiedenen EU-Politiken die Effizienz der EU-Ausgaben verbessern kann;
Výbor upozorňuje na skutečnost že mnoho jazyků evropské unie nerozlišuje mezi pojmy zabezpečení bezpečnost.
Der Ausschuss macht darauf aufmerksam, dass in einigen Sprachen der Europäischen Union nicht unterschieden wird zwischen dem Begriff"Gefahrenabwehr" und dem Begriff"Sicherheit.
Upozorňuje na skutečnost že hospodářská finanční krize společně s úspornými opatřeními která členské státy zavedly měla závažný dopad na zdravotnictví to ještě prohloubilo nerovnosti.
Er weist darauf hin, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise und die harten Sparmaßnahmen der Mitgliedstaaten ernste Auswirkungen auf das Gesundheitswesen hatten und dass die Ungleichheiten auf diese Weise noch verstärkt werden.
Upozorňuje na skutečnost že společná zodpovědnost s členskými státy je jednou z klíčových otázek reformy státní podpory proto vítá ty prvky
Weist darauf hin, dass eine geteilte Verantwortung mit den Mitgliedstaaten ein Schlüsselfaktor für die Reform der Beihilfen ist, und begrüßt daher
ve skutečnosti vyzdvihl samotný evropský inspektor ochrany údajů který upozorňuje na skutečnost že takovéto nástroje jsou zaváděny to již po nějakou dobu
Tatsächlich wurden die einem solchen Prozess innewohnenden Gefahren durch den"Europäischen Datenschutzbeauftragten" selbst hervorgehoben, der darauf hinweist, dass Instrumente dieser Art ohne ausreichenden Schutz der persönlichen Daten
Tímto dokumentem evropský parlament upozorňuje na skutečnost že úspěch smíšeného parlamentního shromáždění je spojen s otevřeným demokratickým hloubkovým dialogem mezi evropskou unií zeměmi AKT.
Mit diesem Text macht das Europäische Parlament auf die Tatsache aufmerksam, dass der Erfolg der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung mit einem offenen, demokratischen und vertieften Dialog zwischen der EU und den AKP-Staaten verbunden ist.
Hlasovala jsem pro tuto zprávu která mimo jiné upozorňuje na skutečnost že účinný výběr provádění projektů jsou v některých oblastech narušeny
Ich habe für diesen Bericht gestimmt, in dem unter anderem auf die Tatsache hingewiesen wird, dass eine wirksame Auswahl und Umsetzung der Projekte in einigen
Upozorňuje na skutečnost že případné použití ochranné doložky by nemělo být chápáno jako sankce nýbrž jako mechanismus který má rumunsku poskytnout
Weist darauf hin, dass die Möglichkeit der Anwendung der Schutzklauseln nicht als Sanktion verstanden werden sollte, sondern als ein Instrument, das
Upozorňuje na skutečnost že program OSN pro životní prostředí program OSN pro rozvoj podepsaly v listopadu roku 2004 memorandum o porozumění
Weist darauf hin, dass das UNEP und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen(UNDP) im November 2004 eine Vereinbarung unterzeichnet haben, die vorsieht,
způsobem na tuto výzvu je nezbytné zajistit odpovídající prostředky; upozorňuje na skutečnost že upravené strukturální fondy se nyní soustřeďují především na lisabonské
um effizient und ausgewogen auf diese Herausforderung zu reagieren; weist darauf hin, dass die neu gestalteten Strukturfonds jetzt vorrangig auf die Ziele
Upozorňuje na skutečnost že cesty užívané k pašování cigaret lze rovněž využívat k pašování drog jiného zboží;
Weist darauf hin, dass die Schmuggelwege, die von Zigarettenschmugglern genutzt werden, ebenso gut von Drogen- und anderen Schmugglern genutzt werden können;
Upozorňuje na skutečnost že používání IKT by mělo znamenat významný růst produktivity konkurenceschopnosti což bude mít velký prospěch pro společnost;
Unterstreicht, dass die Anwendung von IKT notwendigerweise zu einer erheblichen Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit führt, einschließlich der bedeutenden Vorteile, die sich daraus für eine Gesellschaft ergeben;
Zároveň ovšem upozorňuje na skutečnost že EU sleduje poskytuje praktickou podporu ve formě finanční pomoci na nezbytné snahy o vyřazení jaderných elektráren.
Gleichzeitig hebt er jedoch die Tatsache hervor, dass die EU die zur Stilllegung von Kernkraftwerken notwendigen Arbeiten überwacht und diesbezüglich praktische Unterstützung in Form von finanzieller Hilfe bietet.
Upozorňuje na skutečnost že různé úrovně společnosti velmi různě diskutují o přistěhovalecké integrační politice. to vede k různým přístupům omezuje efektivitu veškerých opatření.
Der Ausschuss der Regionen 1.15 betont, dass die Einwanderungs- und Integrationspolitik in verschiedenen Gesellschaftskreisen ganz unterschiedlich diskutiert wird, was zu unterschiedlichen Sichtweisen führt und die Effektivität der Maßnahmen gefährdet.
Upozorňuje na skutečnost že návrh na poskytnutí náhradní doby odpočinku odstraňuje povinnost zavedenou rozhodnutím ESD v případu jaeger sice přiznat náhradní dobu odpočinku okamžitě.
Stellt fest, dass durch den Vorschlag zu den Ausgleichsruhezeiten die durch das EuGH-Urteil in der Rechtssache Jaeger geschaffene Verpflichtung aufgehoben wird, Ausgleichsruhezeiten sofort zu gewähren.
Tato zpráva nenabízí žádnou vizi. místo toho je sbírkou prázdných slov která opět upozorňuje na skutečnost že evropská unie nepřináší naprosto žádnou přidanou hodnotu.
Dieser Bericht liefert keine Vorausschau; bloß eine Sammlung von Floskeln, was einmal mehr zeigt, dass die Europäische Union überhaupt keinen Mehrwert bietet.
Písemně. pro mě hlavní význam zprávy poslance catanii spočívá v tom že nás upozorňuje na skutečnost že my uvnitř EU máme své vlastní problémy jimž čelíme.
Schriftlich.- Für mich liegt der größte Wert des Catania-Berichts darin, uns daran zu erinnern, dass wir innerhalb der EU unsere eigenen Probleme haben, denen wir uns stellen müssen.
Pozměňovací návrh upozorňuje na skutečnost že některé latinskoamerické země získaly dodatečné výhody po dohodě v rámci WTO díky sjednání dohod o
Änderungsantrag 7 lenkt Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass einige lateinamerikanische Länder nach dem WTO-Übereinkommen durch die Verhandlung von Freihandelsabkommen zusätzliche Vorteile gewonnen haben,
Aby usnesení prokázalo odůvodněnost této dohody upozorňuje na skutečnost že indické evropské hospodářství se doplňují skutečnost je poněkud odlišná neboť existuje
Um die Tauglichkeit dieses Abkommens zu beweisen, betont die Entschließung die Tatsache, dass die indische Wirtschaft und die europäische Wirtschaft sich gegenseitig ergänzen.
Evropský inspektor ochrany údajů dále upozorňuje na skutečnost že hodnocení ekvivalence mezi různými orgány jež stávající návrh ponechává postupu projednávání ve
Ferner weist der Datenschutzbeauftragte darauf hin, dass die Bewertung der Gleichwertigkeit der einzelnen Behörden(die nach dem vorliegenden Vorschlag im Wege des Regelungsverfahrens erfolgt)
Zpráva také upozorňuje na skutečnost že peníze mezinárodní pomoc se při rozdělování nedostane k afghánským lidem.
Der Bericht hebt auch hervor, dass die Verteilung von Geldern und internationaler Hilfe nicht bei der afghanischen Bevölkerung ankommt.
Evropský inspektor ochrany údajů upozorňuje na skutečnost že současný obecný rámec ochrany údajů v této oblasti není dostatečný.
Der EDPS weist darauf hin, dass der derzeitige allgemeine datenschutzrechtliche Rahmen in diesem Bereich unzulänglich ist.
Písemně. HU prudký nárůst cen energií nás pronikavěji než kdykoli předtím upozorňuje na skutečnost že na trhu s energiemi chybí účinná regulace.
Schriftlich.-(HU) der sprunghafte Anstieg der Energiepreise lenkt unsere Aufmerksamkeit mehr denn jemals zuvor auf den Mangel an effektiver Regulierung auf dem Energiemarkt.
Tato zpráva pro kterou jsem hlasoval rovněž upozorňuje na skutečnost že balíčky úsporných opatření přijaté vládami členských států by
Dieser Bericht, für den ich gestimmt habe, macht außerdem auf die Tatsache aufmerksam, dass die durch die Regierungen der Mitgliedstaaten angenommenen
Upozorňuje na skutečnost že důvody zamítnutí žádosti o víza jsou netransparentní.
Die Aufmerksamkeit wird auf die Tatsache gelenkt, dass die Gründe für die Verweigerung eines Visums nicht transparent sind.

Výsledek: 77, Čas: 0.0572

Viz také


na skutečnost že
tatsache , dass
upozornit na skutečnost že
darauf aufmerksam machen , dass auf die tatsache aufmerksam machen , dass aufmerksamkeit auf die tatsache lenken , dass darauf hinweisen , dass
upozorňuje na to že
weist darauf hin , dass macht darauf aufmerksam , dass verweist darauf , dass wird darauf hingewiesen , dass
poukazuje na skutečnost že
weist darauf hin , dass verweist darauf , dass betont die tatsache , dass darauf aufmerksam , dass
poukázat na skutečnost že
darauf hinweisen , dass tatsache zu erwähnen , dass hervorheben , dass
s ohledem na skutečnost že
angesichts der tatsache , dass in anbetracht der tatsache , dass unter berücksichtigung der tatsache , dass im hinblick auf die tatsache , dass
upozorňuje že
weist darauf hin , dass stellt fest , dass macht darauf aufmerksam , dass zur kenntnis , dass darauf hinweist , daß
výbor upozorňuje
der ausschuss weist ausschuss lenkt die aufmerksamkeit
zpráva upozorňuje
bericht weist der bericht lenkt die aufmerksamkeit bericht hervorhebt
upozorňuje však
jedoch fest weist jedoch aber er betont er weist allerdings
skutečnost že
tatsache , dass umstand , dass
je skutečnost že
ist die tatsache , dass besteht darin , dass liegt darin , dass
skutečnost že komise
die tatsache , dass die kommission umstand , dass die kommission der kenntnis , dass die kommission
zdůraznit skutečnost že
die tatsache betonen , dass tatsache hervorheben , dass

Slovo od slova překladem


upozorňuje
- weist verweist betont lenkt die aufmerksamkeit
skutečnost
- tatsache realität umstand
že
- dass oder richtig wahr
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc