UPOZORŇUJE NA TO ŽE DO NĚMČINY

Překlad Upozorňuje Na To Že do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 31, Čas: 0.0539

weist darauf hin dass (11) macht darauf aufmerksam dass (8) verweist darauf dass (3)

Příklady použití Upozorňuje Na To Že ve větě a jejich překlady

Weist darauf hin, dass

Beckenbauer kope volný kop rozhodčí upozorňuje na to že vzdálenost.
Beckenbauer wird den freistoß ausführen und der schiedsrichter weist darauf hin, dass.
Upozorňuje na to že těžkopádné kontroly jsou hlavním faktorem pro náklady zejména u malých organických výrobců.
Weist darauf hin, dass ein kompliziertes kontrollsystem besonders für kleine ökologisch ausgerichtete betriebe einen großen kostenfaktor darstellt.

Macht darauf aufmerksam, dass es

EHSV upozorňuje na to že je na čase toto uskutečnit.
Der EWSA macht darauf aufmerksam, dass es an der zeit ist, dies in die tat umzusetzen.
Upozorňuje na to že k dodržení závazků uvedených v návrhu směrnice bude nutno zavést monitorovací opatření shromažďovat data připravovat zprávy pro Komisi.
Macht darauf aufmerksam, dass es zur Einhaltung der im richtlinienvorschlag vorgesehenen verpflichtungen notwendig wird, überwachungsmaßnahmen zu ergreifen, daten zu erheben und berichte an die kommission anzufertigen.

Macht darauf aufmerksam, dass

Upozorňuje na to že města vždy představovala laboratoře pro vývoj všeho druhu Většina sociálních technologických vývojů má svůj původ ve městech.
Macht darauf aufmerksam, dass städte immer schon labors für entwicklungen aller art darstellten: die meisten sozialen und technologischen entwicklungen nahmen ihren ausgang von städten.
Upozorňuje na to že také profesní organizace mohou být konfrontovány s podobnými problémy jako místa státní správy.
Macht darauf aufmerksam, dass auch die standesorganisationen mit ähnlichen problemen konfrontiert werden können wie die staatlichen verwaltungsstellen.

Verweist darauf, dass

Upozorňuje na to že funkční období osmi členů Účetního dvora skončí ke konci roku 2006 což povede k dodatečných rozpočtovým výdajům
Verweist darauf, dass die amtszeit von acht mitgliedern des rechnungshofes im jahre 2006 auslaufen wird, was zu zusätzlichen ausgaben für
zásadami řádné finanční správy se zaměřením na účinnost efektivnost; upozorňuje na to že výdaje vynaložené na evropské úrovni mohou být zdrojem úspor
ausgegeben werden und sich auf effizienz und effektivität konzentrieren; verweist darauf, dass die auf europäischer ebene getätigten ausgaben zu einsparungen auf
Jiné příklady vět
EHSV upozorňuje na to že pouze taková opatření zajistí rovné příležitosti v letecké dopravě.
Der EWSA weist darauf hin, dass die gleichbehandlung im luftverkehr nur durch derartige maßnahmen sichergestellt werden kann.
EHSV rovněž upozorňuje na to že je třeba vyškolit vhodný personál pro práci s postiženými lidmi aby byla zajištěna kvalita adekvátní pomoc podle potřeb osob.
Der ausschuss weist darauf hin, dass die zuständigen mitarbeiter in schulungen für behinderungen sensibilisiert werden müssen, damit eine angemessene und auf die jeweilige behinderung abgestimmte hilfe geleistet werden kann.
EHSV upozorňuje na to že antidiskriminační směrnice byly v mnoha členských státech teprve provedeny do vnitrostátního právního řádu popř. se tak právě děje.
Der EWSA macht darauf aufmerksam, dass die richtlinien zur nichtdiskriminierung in vielen mitgliedstaaten gerade erst in nationales recht umgesetzt worden sind bzw. dass dies gerade geschieht.
Upozorňuje na to že bezpečnost je předpokladem dobré kvality života společně s širší perspektivou veřejného zdraví leží v srdci snah na podporu udržitelného rozvoje;
Weist darauf hin, dass die sicherheit als voraussetzung für gute lebensqualität zusammen mit der öffentlichen gesundheit im weiteren sinn im zentrum der nachhaltigkeitsbemühungen steht;
Upozorňuje na to že Výbor regionů vynaložil 117693 EUR za externích studií; vítá dodatečné informace o využití studií pro práci výboru;
Weist darauf hin, dass der adr EUR 117693 für 5 externe studien ausgegeben hat; begrüßt die zusätzlichen informationen über den nutzen der studien für die arbeit des Ausschusses;
Upozorňuje na to že na regionální rozmanitost v Evropě by se mělo více nahlížet jako na klad.
Macht darauf aufmerksam, dass die in europa herrschende regionale vielfalt stärker als aktivposten angesehen werden sollte.
EHSV upozorňuje na to že nebyla stanovena časová lhůta pro výkon tohoto práva že vágní formulace jedná-li bezprodlení"není přijatelná.
Der EWSA macht darauf aufmerksam, dass keinerlei höchstfrist für die ausübung dieses rechts vorgesehen und daher eine vage formulierung wie"sofern er unverzüglich tätig wird" unzulässig ist.
Upozorňuje na to že v mnoha členských státech regionech již existují strategické plány akční programy s podobnými cíli nebo dopady jaké požaduje zelená kniha.
Macht darauf aufmerksam, dass es in vielen mitgliedstaaten und regionen bereits strategiepläne und maßnahmenprogramme mit ganz ähnlichen zielsetzungen bzw. auswirkungen, wie sie das grünbuch fordert, gibt.
Upozorňuje na to že místní regionální orgány představují významnou část evropského hospodářství.
Macht darauf aufmerksam, dass die lokalen und regionalen gebietskörperschaften einen erheblichen teil der europäischen wirtschaft ausmachen.
Upozorňuje na to že již existuje celá řada příkladů aktivní námořní politiky mimo Evropskou unii;
Macht darauf aufmerksam, dass es bereits eine reihe von beispielen aktiver meerespolitik auch außerhalb der europäischen union gibt;
Upozorňuje na to že realizace směrnice na regionálních místních úrovních bude rovněž spojena s další potřebou personálu v neposlední řadě také
Macht darauf aufmerksam, dass die umsetzung der richtlinie auf den regionalen und örtlichen ebenen auch mit einem nicht absehbaren zusätzlichen personellen
Upozorňuje na to že Turecko je země s velkými regionálními rozdíly. To představuje další výzvu k tomu aby byl zajištěn pozitivní rozvoj na celém jeho území;
Macht darauf aufmerksam, dass die türkei ein land mit großen regionalen unterschieden ist, woraus sich eine zusätzliche herausforderung für die sicherung der positiven entwicklung des ganzen landes ergibt;
Znovu připomíná že existence více pracovních míst vede ke značným nadbytečným nákladům v rozpočtu Parlamentu; upozorňuje na to že náklady na činnost evropského parlamentu ve třech zemích jsou odhadovány na více než 200 milionů eur ročně;
Verweist darauf, dass das fehlen eines einzigen arbeitsortes beträchtliche zusätzliche kosten für den haushalt des parlaments zur folge hat; verweist darauf, dass die kosten der unterbringung des europäischen parlaments in drei ländern mit über 200 mio. EUR jährlich veranschlagt werden;
Upozorňuje na to že pečlivě zváží jakékoli požadavky vyplývající z práce se sítí regionálních místních úřadů jejich sdružení aby mohly být
Stellt fest, dass er im rahmen der netzwerkarbeit mit regionalen und lokalen gebietskörperschaften sowie deren verbänden anregungen für klagen gegen eu-rechtsakte
Současně upozorňuje na to že aktuální snížení produkce emisí v Evropě nelze interpretovat jako signál že Evropská unie je na cestě k dosažení cíle snížení emisí.
Gleichzeitig wird in der stellungnahme des ausschusses darauf hingewiesen, dass der momentane emissionsrückgang in europa nicht als ein zeichen dafür interpretiert werden darf, dass die EU auf dem weg ist, das reduktionsziel zu erreichen.
Upozorňuje na to že vzdělávání politiku vzdělávání je nutné posuzovat v celé jejich šíři včetně celoživotního učení nejen jejich vlivy na
Weist darauf hin, dass bildung und bildungspolitik in ihrer gesamten bandbreite- einschließlich des"lebensbegleitenden Lernens"- nicht nur in ihren auswirkungen auf wachstum
obcím regionům nejvíce možností účinně uplatnit místní regionální rozměr upozorňuje na to že jeho včasná účast zohlednění jeho hlediska by mohlo předejít
bietet, die lokale und regionale dimension wirksam einzubringen und weist darauf hin, dass seine frühzeitige beteiligung und die berücksichtigung seiner positionen die
Výbor upozorňuje na to že odchylka od hlavní zásady tj. zákazu odmítnout přepravu v článku stanovené v článku která umožňuje odepření
Der ausschuss macht darauf aufmerksam, dass die abweichung vom wesentlichen grundsatz in artikel 3- die verhinderung der beförderungsverweigerung- die in artikel
Upozorňuje na to že je nezbytné znovu promyslet určitý nadnárodní prostor který vezme v úvahu nový politický zeměpis Evropy v kontextu
Weist darauf hin, dass die beschaffenheit bestimmter grenzübergreifender räume überdacht werden muss, damit den neuen geopolitischen gegebenheiten in europa unter einbeziehung
Upozorňuje na to že finanční řízení Parlamentu je nyní kontrolováno vzrůstajícím počtem kontrolních orgánů postupů mechanismů včetně zprávy o udělení absolutoria
Weist darauf hin, dass die haushaltsführung des parlaments jetzt durch immer mehr kontrollorgane, verfahren und mechanismen überprüft wird, wozu auch der

Výsledek: 31, Čas: 0.0539

Viz také


upozorňuje na skutečnost že
weist darauf hin , dass unterstreicht die tatsache , dass darauf hinweist , dass auf die tatsache aufmerksam , dass macht darauf aufmerksam , dass
upozorňuje že
weist darauf hin , dass stellt fest , dass macht darauf aufmerksam , dass zur kenntnis , dass darauf hinweist , daß
výbor upozorňuje
der ausschuss weist ausschuss lenkt die aufmerksamkeit
zpráva upozorňuje
bericht weist der bericht lenkt die aufmerksamkeit bericht hervorhebt
upozorňuje však
jedoch fest weist jedoch aber er betont er weist allerdings

Slovo od slova překladem


upozorňuje
- weist verweist betont lenkt die aufmerksamkeit
to
- es das du sie ich
že
- dass oder richtig wahr

S Synonyma "upozorňuje na to že"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc