UPOZORŇUJEME DO NĚMČINY

Příklady použití Upozorňujeme ve větě a jejich překlady

Hinweis

Upozorňujeme že večerní relaxace končí za 30 minut.
Hinweis an die Bürger: Die Abendfreizeit endet in 30 Minuten.
Všem hitman victorům upozorňujeme.
Alle Hitman Victors, folgender Hinweis.

Wir betonen

Upozorňujeme na potřebu dalšího úsilí k ukončení činnosti místních zahraničních ozbrojených skupin na východě DRK.
Wir betonen die Notwendigkeit für weitere Bemühungen, um den Aktivitäten lokaler und ausländischer bewaffneter Gruppierungen im Osten der Demokratischen Republik Kongo ein Ende zu setzen.
Jiné příklady vět
Upozorňujeme livesey aby přijaly rybářské lodě.
Machen Sie mit Livesey die Fischerboote fest.
Upozorňujeme že nejsou k jídlu.
Warnng: Schlcken Sie die Karten nicht rnter.
Upozorňujeme že jejím cílem je šetřit penězi za administrativní výdaje.
Wir stellen fest, dass er bestrebt ist, an Verwaltungsausgaben zu sparen.
Upozorňujeme cestující že kvůli výluce na trati vlaky nebudou zastavovat ve stanici clapham junction.
Wir informieren unsere Fahrgäste, dass wegen Bauarbeiten keine Züge in Clapham Junction halten.
Také upozorňujeme na oblasti v nichž mohou členské státy EU kosovu pomoci.
Wir zeigen auch Bereiche auf, in denen die EU-Mitgliedstaaten dem Kosovo helfen können.
Upozorňujeme na humanitární rozměr tohoto programu ale také na nástroj pro evropu aby mohla účinněji vykonávat svou zahraniční politiku.
Wir beziehen uns auf die humanitäre Dimension dieses Programms, aber wir beziehen uns auch auf das Europa an die Hand gegebene Instrument, sodass es seine Außenpolitik noch effektiver ausüben kann.
Upozorňujeme především na problémy které stále existují v otázce hodnocení výsledků snížení byrokracie.
Insbesondere verweisen wir auf die Probleme, die es im Bereich der Folgenabschätzung und beim Bürokratieabbau immer noch gibt.
Upozorňujeme že nejdůležitější schopností jsou opravy umožňující rychlé zprovoznění poškozených modulů.
Beachtet, dass"Reparatur" die wichtigste Fertigkeit ist, da ihr beschädigte Module so schnell reparieren könnt.
Upozorňujeme na nepravosti stěžujeme si žádáme naříkáme nad situací uvalujeme sankce zas znova odsuzujeme režim v barmě.
Wir verweisen auf die Ungerechtigkeiten, erlassen Appelle, stellen Forderungen, beklagen die Situation, verhängen Sanktionen und verurteilen, wieder einmal, das Regime in Birma.
Proto společně se skupinou poslanců upozorňujeme na nutnost provádět neustálé monitorování účinků nařízení přijatého v souvislosti s pesticidy.
Deshalb betonen wir gemeinsam mit einer Gruppe weiterer Mitglieder die Notwendigkeit einer fortgesetzten Überwachung der Auswirkungen der verabschiedeten Regelung in Bezug auf die Verwendung von Pestiziden.
je pro mezinárodní společenství legitimním důvodem ke znepokojení což je věc na kterou naše čínské partnery pravidelně upozorňujeme.
der internationalen Gemeinschaft einen legitimen Anlass zur Besorgnis. Diesen Punkt bringen wir regelmäßig gegenüber unseren chinesischen Ansprechpartner vor.
V tomto boji vítězíme protože upozorňujeme americký národ na nebezpečí o kterém jsme již tolikrát hovořili které je
Wir gewinnen diesen Kampf, weil wir das amerikanische Volk auf die Gefahren aufmerksam machen, vor denen wir schon so oft warnten. Heute wird
Upozorňujeme na opatrnost která je nutná pro zabezpečení nejvyšší možné transparentnosti v souvislosti s opětovným převodem uvolněných frekvencí
Wir weisen auf die nötige Sorgfalt hin, die zur Absicherung der größtmöglichen Transparenz bei der Neuzuweisung freigewordener Frequenzen und
Upozorňujeme na odpověď předsednictví rady danou v parlamentu dne. prosince 2003 která uvádí že pojem reprodukční zdraví nezahrnuje
Wir nehmen die am 4. Dezember 2003 im Parlament gegebene Antwort des Ratsvorsitzes zur Kenntnis, dass der Terminus reproduktive Gesundheit nicht die Förderung der
Zprávu o provádění směrnice o službách přijal tento parlament sotva před třemi měsíci. upozorňujeme v ní na skutečnost že jednotná kontaktní místa nejsou
in dem wir die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Tatsache lenken, dass die Anlaufstellen nicht voll einsatzfähig sind, dass sie
Jen tě na to upozorňuju protože zítra je bude po tobě zase chtít.
Ich wollte dich nur vorwarnen. Sie wird dich morgen darum bitten.
Upozorňuje konkrétně na význam zemědělství jako zdroje zaměstnanosti ve venkovských oblastech.
Insbesondere hebt er die Bedeutung der Landwirtschaft als eine Quelle für Beschäftigung in ländlichen Gebieten hervor.
Musíš lidi upozorňovat když se přistěhuješ do jejich sousedství?
Musst du jemanden benachrichtigen, wenn du in eine neue Nachbarschaft ziehst?
Usnesení evropského parlamentu na to upozorňuje dvěma body mandát pro vyjednávání jedním.
Die Entschließung des Europäischen Parlaments hebt es in zwei Punkten hervor, das Verhandlungsmandat in einem.
Upozorňuji vás na události z 16. novembra?
Darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf den Vorfall am 16. November lenken?
Ale upozorňuji vás drazí přátelé nechci starou bábu!
Aber ich warne euch, liebe Freunde!
Upozorňuji evropský parlament na tento specifický problém protože.
Ich lenke die Aufmerksamkeit des Europäischen Parlaments auf dieses spezielle Problem, da.
Upozorňuje ale také na závažný problém.
Doch sie wirft auch ein ernsthaftes Problem auf.

Výsledek: 26, Čas: 0.0253

"Upozorňujeme" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc