UVAŽOVAT DO NĚMČINY

Překlad Uvažovat do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.0689

denken (33) nachdenken (29) erwägung ziehen (9) betracht ziehen (6) nachzudenken (31) überlegung (2) zu erwägen (3) zu überlegen (3) betracht gezogen (6) erwägung gezogen (3)

Příklady použití Uvažovat ve větě a jejich překlady

Denken ( si myslí , myslet , myšlení )
Alane teď nedokážeš jasně uvažovat.
Alan, du kannst grade nicht klar denken.
Někdy jsem ráda že nemusím uvažovat jak vy.
Manchmal bin ich froh, nicht wie Sie denken zu müssen.
Nech mě uvažovat.
Lass mich nachdenken.
Rovněž by se možná mělo uvažovat o vztahu s vnitrostátními parlamenty.
Darüber hinaus sollten wir möglicherweise ein wenig über die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten nachdenken.
Erwägung ziehen
Zatřetí budeme také uvažovat o nezávislé evropské fiskální agentuře.
Drittens werden wir auch eine unabhängige europäische Steueragentur in Erwägung ziehen.
Rozhodně o tom budu uvažovat.
Ich werde es in Erwägung ziehen.
Betracht ziehen
No možná byste měl uvažovat o jiné práci.
Nun, dann sollten sie vielleicht eine andere Art von Arbeit in Betracht ziehen.
O tom nemůžeš vážně uvažovat.
Ihr könnt das doch nicht ernsthaft in Betracht ziehen.
Jackie by měla velmi vážně uvažovat o skutečném právním zastoupení.
Ernsthaft zu erwägen, sich einen richtigen Rechtsbeistand zu suchen.
V tomto kontextu je nemožné uvažovat o svobodných spravedlivých volbách.
Unter diesen Umständen ist es unmöglich, freie, faire und demokratische Wahlen zu erwägen.
Jiné příklady vět
Tak musíme začít uvažovat o plánu b.
Dann müssen wir anfangen, über Plan B nachzudenken.
Možná je načase uvažovat o světě bez romana.
Vielleicht wird es Zeit, über eine Welt ohne Roman nachzudenken.
Musel jsem udělat nějaké návrhy nové možné způsoby jak uvažovat o bohu.
Ich hatte einige Anregungen- mögliche, neue Wege, über Gott nachzudenken.
Nemůžeš takhle uvažovat ano.
Du darfst so nicht denken, okay?
Až se shapeley zastaví začne uvažovat.
Wenn Shapeley mal Halt macht, fängt er bestimmt an nachzudenken.
Bez renzlera nemusíme o ostatních investorech ani uvažovat.
Ohne Renzler brauchen wir über andere Investoren nicht mal nachzudenken.
Konečně musíme začít o evropském sociálním modelu uvažovat jako o zdroji nikoli problému.
Schließlich müssen wir über das europäische Sozialmodell als eine Ressource anstatt eine Last denken.
Měla by raději uvažovat o jednodušší životaschopnější alternativě která už existuje.
Vielmehr sollte man eine einfachere und brauchbarere Alternative in Erwägung ziehen, die es bereits gibt.
Takže jsem začal uvažovat o replikátoru.
Also fing ich an, über den Replikator nachzudenken.
Nemůžu bez ní v noci spát natož normálně uvažovat.
Ich kann ohne sie nicht schlafen und nicht mehr klar denken.
Tak budete o mně uvažovat.
Werden Sie mich also in Betracht ziehen?
Proto je třeba uvažovat o zrušení této povinnosti.
Daher sollte in Erwägung gezogen werden, diese Auflage zu streichen;
Je těžké uvažovat o čemkoliv takto abstraktním bez dobré hmatatelné metafory.
Es ist sehr schwierig, über etwas derart Abstraktes nachzudenken ohne eine gute, konkrete Metapher.
Ale pokud chceme udělat něco skutečně jinak neměli bychom taky jinak uvažovat.
Aber wenn wir etwas anders tun möchten, dann sollten wir auch anders denken.
Chtěj po nás uvažovat o tomhle všem.
Die wollen, das wir über all das nachdenken.
Nemohu rozumně uvažovat.
Ich kann kaum klar denken.
Takhle nesmíte uvažovat.
So dürfen Sie nicht denken.
Moji studenti říkali že bych měl vážně uvažovat o tom že bych si obstaral nějakou ochranu.
Meine Studenten sagten, dass ich ernsthaft über Schutzmassnahmen nachdenken solle.
Musíme o bohu znovu uvažovat.
Wir müssen noch einmal über Gott nachdenken.
Ne měla na mysli že máš uvažovat pozitivně.
Nein, sie meinte du sollst positiv denken.

Výsledek: 257, Čas: 0.0689

Viz také


"Uvažovat" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc