VÝRAZNÝ DO NĚMČINY

Překlad Výrazný do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.191

Příklady použití Výrazný ve větě a jejich překlady

Erhebliche ( značné , významné , velké )
Tento výrazný růst rozpočtu mezi roky 2006 2009 byl nezbytný legitimní.
Dieser erhebliche Anstieg des Haushalts zwischen 2006 und 2009 war sowohl notwendig als auch legitim.
Toto bude mít podle mého názoru výrazný vliv na výdaje rozpočtu unie.
Das wird meines Erachtens erhebliche Auswirkungen auf die Ausgaben des Unionshaushalts haben.
Großen ( velké , veliké , obrovské )
Rotigotin může mít výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Rotigotin kann großen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und auf die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen haben.
Lysodren má výrazný vliv na schopnost řídit obsluhovat stroje.
Lysodren hat großen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.
V roce 2015 však byl tento rozdíl v chování méně výrazný než je obvyklé.
In 2015 war dieser Verhaltensunterschied weniger ausgeprägt als sonst.
Pokles byl zvláště výrazný mezi roky 1996 1999 -28.
Dieser Rückgang war von 1996 bis 1999 mit(- 28)% besonders ausgeprägt.
Einen großen
Rozšíření EU mělo výrazný dopad na zemědělství EU.
Die EU-Erweiterung hatte einen großen Einfluss auf die EU-Landwirtschaft.
Vnímáme to jako výrazný pokrok.
Wir empfinden das als einen großen Fortschritt.
Eine erhebliche
Výrazný úbytek červených bílých krvinek u testovaných zvířat.
Eine erhebliche Abnahme der roten und weißen Blutkörperchen?
Výrazný krok vpřed.
Ein erheblicher Fortschritt.
Ein starkes
Řecko španělsko portugalsko irsko zaznamenaly výrazný růst.
Griechenland, Spanien, Portugal und Irland haben ein starkes Wachstum zu verzeichnen.
Potřebujeme proto výrazný zásah.
Aus diesem Grund benötigen wir eine starke Hand.
Jiné příklady vět
Demokracie má výrazný efekt ve skutečnosti je nepříznivý.
Die Demokratie hat bedeutende Auswirkungen- und leider sind sie von Nachteil.
Další výrazný pokrok je však nezbytný;
Dennoch sind weitere erhebliche Fortschritte erforderlich;
Lysodren má výrazný vliv na schopnost řídit vozidla obsluhovat stroje.
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen Lysodren hat großen Einfluss auf Ihre Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.
Udělali jsme pokrok výrazný pokrok nyní musíme pokročit dál.
Wir haben hier Fortschritte gemacht, erhebliche Fortschritte, und nun müssen wir darauf aufbauen.
Pro rok 2009 je předpovídán výrazný propad HDP dokonce o více než 10.
Für 2009 wird ein starker Rückgang, sogar um mehr als 10% des BIP,
V této studii nebyl prokázán výrazný rozdíl v celkové době přežívání.
Ein signifikanter Unterschied in der Gesamtüberlebenszeit konnte in dieser Studie nicht nachgewiesen werden.
V unii panuje výrazný konsensus to znamená že máme společný přístup.
Wir haben einen starken Konsens innerhalb der Union- einen gemeinsamen Ansatz.
Jak výrazný.
Wie stark?
Tasonermin má výrazný účinek na buněčnou složku imunitního systému.
Tasonermin hat auf zelluläre Komponenten des Immunsystems eine ausgeprägte Wirkung.
Mezi indií jejím protějškem v rozvíjející se asii čínou je výrazný rozdíl.
Zwischen Indien und seinem aufstrebenden asiatischen Pendant China besteht eine große Kluft.
Nové období programů evropských fondů 2007-2013 bude zahrnovat výrazný městský rozměr.
Der neue Programmplanungszeitraum der europäischen Fonds(2007-2013) wird eine bedeutende städtische Komponente beinhalten.
Romské obyvatelstvo je mladé výrazný podíl mají lidé do 20 let.
Die Roma-Bevölkerung ist eine junge Bevölkerungsgruppe mit einem bedeutenden Anteil von unter-20-Jährigen.
Strategické partnerství musí mít výrazný rozsah postupný charakter.
Die strategische Partnerschaft muss einen umfangreichen Geltungsbereich haben und schrittweise erfolgen.
Globální oteplování má tak výrazný vliv na želví populaci.
Die globale Erwärmung könnte daher eine wichtige Auswirkung auf die Schildkrötenpopulationen haben.
Jsou to prodejci kteří uvidí výrazný pokles v jejich obchodu.
Es sind die Verkäufer die einen wesentlichen Rückgang im Geschäft sehen werden.
Ale zaznamenali jsme výrazný nárůst internetové konverzace... hovory o možných útocích.
Aber es gab einen ernsthaften Aufwärtstrend in der Internetdiskussion Geschwätz über mögliche Attacken.
Symbolismus gotického moře byl trochu moc výrazný ale jde to hlouběji.
Symbolik war ein bisschen zu eindeutig, aber es geht tiefer als das.
To je tedy opravdu výrazný příspěvek.
Das ist also wirklich ein sehr bemerkenswerter Beitrag.

Výsledek: 257, Čas: 0.191

Viz také


výrazný pokles
erheblichen rückgang deutlichen rückgang ein beträchtlicher rückgang einen starken rückgang
výrazný pokrok
erhebliche fortschritte einen großen fortschritt einen deutlichen fortschritt
výrazný nárůst
signifikanter anstieg einen ernsthaften aufwärtstrend einer erheblichen zunahme bedeutenden anstieg einer beachtlichen zunahme
výrazný růst
starkes wachstum beträchtliches wachstum erheblich gewachsenen erhebliche anstieg eine deutliche steigerung
výrazný účinek
starke wirkung signifikante wirkung deutlichen effekt eine ausgeprägte wirkung
méně výrazný
weniger ausgeprägt weniger deutlichen weniger ausgeprägten
výrazný rys
ein ausgeprägtes merkmal der markante zug
výrazný vliv
hat großen einfluss erheblichen einfluss

"Výrazný" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc