VÝZVAMI DO NĚMČINY

Překlad Výzvami do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.0647

Příklady použití Výzvami ve větě a jejich překlady

Eurozóna se může s těmito výzvami vyrovnat pouze tehdy budou-li hospodářské politiky členských států ještě více provázány.
Die Euro-Zone kann diese Herausforderung nur bewältigen, wenn die Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten stärker verzahnt werden.
Evropa která bude zachvácena demografickou změnou společně s ekonomickými bezpečnostními výzvami s tím souvisejícími by těžko byla schopna ochotna být efektivním spojencem.
Ein von neben bestehenden den Herausforderungen im Bereich der Wirtschaft und Sicherheit von einer demografischen Herausforderung überlastetes Europa wäre weder fähig noch willens, ein wirksamer Verbündeter zu sein.
Die herausforderungen
Voliči po nás chtějí abychom se vypořádali právě s těmito výzvami.
Dies sind die Herausforderungen, deren Angehen unsere Wählerschaft von uns erwartet.
Jen jsem se chtěla ujistit že je obeznámena s výzvami.
Ich wollte nur sichergehen, dass sie sich der Herausforderung bewusst war.
Die herausforderungen, vor
John bachtler se zabývá výzvami které rozšíření znamená pro politiku evropské soudržnosti.
John Bachtler untersucht die Herausforderungen, vor denen die europäische Kohäsionspolitik infolge der Erweiterung steht.
John bachtler se zabývá výzvami které rozšíření přináší politice soudržnosti EU.
John Bachtler untersucht die Herausforderungen, vor denen die europäische Kohäsionspolitik infolge der Erweiterung steht.
Jiné příklady vět
Těmito výzvami jsou demografický pokles stárnutí evropského obyvatelstva.
Diese Herausforderungen sind der demografische Rückgang und die Überalterung der europäischen Bevölkerung.
Musíme se potýkat s mnoha výzvami přičemž rámec finančního výhledu je velmi omezený.
Wir stehen vor zahlreichen Herausforderungen, und zugleich ist der Rahmen der Finanziellen Vorausschau sehr begrenzt.
Světový řád se dnes potýká s novými výzvami.
Heute steht die Weltordnung vor neuen Herausforderungen.
Mezinárodní společenství se dnes potýká se dvěma výzvami.
Die internationale Gemeinschaft steht heute vor zwei Herausforderungen.
Zemědělská politika stojí před obrovskými výzvami.
Die Agrarpolitik steht vor großen Herausforderungen.
Ochrana klimatu mír boj proti chudobě jsou právě takovými výzvami.
Klimaschutz, Armutsbekämpfung und Frieden sind genau solche Herausforderungen.
Evropská politika sousedství ještě stále stojí před významnými výzvami.
Die Europäische Nachbarschaftspolitik steht noch immer vor beträchtlichen Herausforderungen.
Vazba mezi ekonomickými politickými sociálními bezpečnostními výzvami je zásadní.
Die Verbindung zwischen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sicherheitstechnischen Herausforderungen ist dabei von entscheidender Bedeutung.
Potýkáme se s výzvami které nemají v evropských dějinách obdoby.
Wir müssen uns Herausforderungen stellen, denen wir so in der europäischen Geschichte noch nie ausgesetzt waren.
Mají-li uspět budou se muset vypořádat s několika zásadními výzvami.
Dazu müssen sie mehrere große Herausforderungen meistern.
Svět však stojí před mnoha dalšími obrovskými výzvami.
Doch steht die Welt vor vielen anderen großen Aufgaben.
V příštích pěti letech se bude muset evropská komise zabývat významnými výzvami.
Während der nächsten fünf Jahre muss die Kommission große Herausforderungen angehen.
Podniky mají při konfrontaci s těmito výzvami hlavní úlohu.
Unternehmen kommt zentrale Bedeutung zu, diesen Herausforderungen zu begegnen.
Musíme si poradit s globálními výzvami.
Wir müssen globalen Herausforderungen gewachsen sein.
Vyrovnat se s novými demografickými hospodářskými výzvami kterým v současnosti unie čelí s plným zohledněním přijímací kapacity členských států.
Bewältigung der neuen demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen die Europäische Union derzeit konfrontiert ist, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Aufnahmekapazitäten der Mitgliedstaaten;
Základní problém moldavské republiky nesouvisí s vnějšími výzvami kterým čelí ale s vnitřním rozdělením politických sil.
Das grundlegende Problem der Republik Moldau hängt nicht mit den externen Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, zusammen, sondern mit der internen Spaltung unter den politischen Kräften.
To by zlepšilo naši schopnost vypořádat se s globálními výzvami pozvedlo naše vyhlídky na vybudování spravedlivějšího světa.
Dies würde unsere Fähigkeit erhöhen, die globalen Herausforderungen in Angriff zu nehmen, und unsere Chancen auf den Aufbau einer gerechteren Welt verbessern.
Hlavními doposud otevřenými výzvami jsou kritéria pro uzavření pro kapitolu 23 soudnictví základní práva kapitolu politika hospodářské soutěže.
Die größten noch ausstehenden Herausforderungen sind die Benchmarks für den Abschluss der Verhandlungen über Kapitel 23(Justiz und Grundrechte) und Kapitel 8 Wettbewerbspolitik.
protože změna klimatu poškozování životního prostředí jsou zjevně nejvážnějšími hrozbami zároveň největšími výzvami jakým v současnosti všichni čelíme.
denn Klimawandel und Umweltzerstörung sind ganz offensichtlich die ernsthafteste Bedrohung und die größte Herausforderung, der wir alle gegenüberstehen.
EU dnes stojí před obrovskými výzvami hospodářská finanční krize alarmující růst nezaměstnanosti změna klimatu.
Die EU ist derzeit mit enormen Herausforderungen konfrontiert: der Wirtschafts- und Finanzkrise, einem alarmierenden Anstieg der Arbeitslosigkeit und dem Klimawandel.
Z toho důvodu se bude evropská rada zabývat dvěma nejzjevnějšími výzvami kterým dlouhodobě čelíme naše ekonomická budoucnost změna klimatu.
Aus diesem Grund wird sich der Europäische Rat mit zwei unserer deutlichsten langfristigen Herausforderungen befassen: unserer wirtschaftlichen Zukunft und dem Klimawandel.
Návrh rady který byl přijat jednomyslně se těmito výzvami zabývá přispívá k jejich řešení.
Der Entwurf des Rates, der einstimmig angenommen wurde, befasst sich mit diesen Herausforderungen und trägt dazu bei, diese zu meistern.
Klimatické změny biologická rozmanitost zdraví využívání zdrojů zůstanou našimi nejnaléhavějšími výzvami do budoucnosti.
Klimawandel, biologische Vielfalt, Gesundheit und Ressourcennutzung werden auch künftig zu unseren vordringlichsten Herausforderungen zählen.
Evropská unie však musí být schopná reagovat na změny politiky způsobené velkými výzvami.
Die EU muss jedoch in der Lage sein, auf politische Veränderungen zu reagieren, die durch große Herausforderungen verursacht wurden.

Výsledek: 274, Čas: 0.0647

Viz také


novými výzvami
neuen herausforderungen
budoucími výzvami
künftige herausforderungen zukünftige herausforderungen bewältigen künftigen herausforderungen zu begegnen künftigen herausforderungen gewachsen
velkými výzvami
großen herausforderungen wichtige herausforderungen großen aufgaben

"Výzvami" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc