VĚDECKÉMU DO NĚMČINY

Překlad Vědeckému do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 264, Čas: 0.0969

Příklady použití Vědeckému ve větě a jejich překlady

Wissenschaftlichen ( vědeckých , vědecky , vědy )
Přizpůsobení vědeckému technickému pokroku.
Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.
Změny které jsou nezbytné pro přizpůsobení přílohy IV technickému vědeckému pokroku přijme Rada na návrh Komise jednomyslně.
Die Änderungen, die zur Anpassung des Anhangs IV an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt erforderlich sind, werden vom Rat auf Vorschlag der Kommission einstimmig beschlossen.
Dem wissenschaftlichen ( vědeckých , vědecky , vědy )
Proto by Komise měla Vědeckému výboru EFSA v této souvislosti znovu položit přesné otázky.
Die Kommission sollte deshalb dem wissenschaftlichen Ausschuss der EFSA hierzu erneut präzise Fragen vorlegen.
Dokumentace informace z přezkoumání byly předloženy Vědeckému výboru pro rostliny.
Die Unterlagen und die aus den Prüfungen hervorgegangenen Informationen wurden dem Wissenschaftlichen Ausschuss Pflanzen vorgelegt.
Jiné příklady vět
Činnosti podléhající vědeckému pozorování.
Tätigkeiten unter wissenschaftlicher Beobachtung.
Kde je vaše chuť k vědeckému bádání.
Lässt Ihr wissenschaftliches Interesse nach?
Ale já myslel že to je nejblíž k vědeckému faktu madam.
Aber ich dachte, es wäre so nah an der wissenschaftlichen Tatsache, Ma'am.
Dokumentace informace z přezkoumání byly předloženy Vědeckému výboru pro rostliny.
Die Unterlagen und die Informationen aus der Prüfung wurden auch dem Wissenschaftlichen Ausschuss"Pflanzen" vorgelegt.
Zajišťování vhodné vědecké technické správní podpory vědeckému výboru vědeckým komisím;
Für die Bereitstellung angemessener wissenschaftlicher, technischer und administrativer Unterstützung für den Wissenschaftlichen Ausschuss und die Wissenschaftlichen Gremien.
Zpráva o parakvatu další informace byly rovněž předloženy Vědeckému výboru pro rostliny.
Der Bericht über Paraquat und zusätzliche Informationen wurden auch dem Wissenschaftlichen Ausschuss"Pflanzen" vorgelegt.
Dokumentace informace z přezkoumání byly rovněž předloženy Vědeckému výboru pro rostliny.
Die Unterlagen und die Informationen aus der Prüfung wurden auch dem Wissenschaftlichen Ausschuss"Pflanzen" vorgelegt.
Proto je někdy obtížné zaujmout k vědeckému důkazu stanovisko.
Deshalb ist es manchmal sehr schwierig, in Bezug auf einen wissenschaftlichen Nachweis eine Position zu beziehen.
Teď se chci věnovat vědeckému hledisku této diskuse.
Ich komme nun zu den wissenschaftlichen Aspekten der Diskussion.
Technické požadavky jejich přizpůsobení technickému vědeckému pokroku.
Technische Anforderungen und ihre Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt.
Nový přístup k vědeckému vzdělávání.
Die Neuerfindung der naturwissenschaftlichen Ausbildung.
Výzkumné činnosti prováděné v jeho rámci by měly být případně přizpůsobeny těmto potřebám vědeckému technickému rozvoji.
Die im Rahmen des Programms durchgeführten Forschungstätigkeiten sollten gegebenenfalls diesen Erfordernissen sowie den wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen angepasst werden.
Musíme být schopni přizpůsobit naši legislativu vědeckému pokroku založenému na spolehlivých studiích musíme být přísnější v oblasti dozoru nad trhem dovozu hraček.
Wir müssen dazu in der Lage sein, unsere Rechtsvorschriften an wissenschaftliche, auf fundierten Studien basierende Fortschritte anzupassen und bei der Überwachung des Markts und der Spielzeugimporte härter durchgreifen.
Výzkumné činnosti prováděné v jeho rámci by měly být případně přizpůsobeny potřebám politiky Společenství vědeckému technickému rozvoji.
Die im Rahmen des Programms durchgeführten Forschungstätigkeiten sollten gegebenenfalls den Erfordernissen der Gemeinschaftspolitik und den wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen angepasst werden.
Kvůli narůstající odolnosti této choroby nedostatečnému vědeckému výzkumu na ni v současné době umírají každoročně téměř miliony lidí.
Die zunehmende Widerstandsfähigkeit dieser Krankheit und die unzureichende wissenschaftliche Forschung bedeuten, dass heute jedes Jahr fast 2 Mio. Menschen daran sterben.
O své matce jsem nic nenašel ale tátu roku 1966 vyloučili z Akademie kvůli nějakému vědeckému sporu.
Über meine Mutter hab ich nichts gefunden. Unser Vater wurde 1966 aus der Wissenschaftsgemeinschaft ausgeschlossen, aufgrund wissenschaftlicher Differenzen.
Toto rozlišení navíc umožní rychlejší přizpůsobení se technickému vědeckému pokroku bez přehnaných procedurálních břemen.
Eine solche Unterscheidung wird überdies eine schnellere Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt ohne übermäßige Verfahrenszwänge ermöglichen.
Od doby přijetí rozhodnutí 92/532/EHS došlo k novému praktickému vědeckému vývoji směrnice91/67/EHS byla pozměněna.
Seit der Annahme der Entscheidung 92/532/EWG haben praktische und wissenschaftliche Entwicklungen stattgefunden, und die Richtlinie 91/67/EWG ist geändert worden.
Byl pokousán sousedovým psem což vedlo k jeho prvnímu vědeckému objevu psímu paprsku smrti.
Er wurde von dem Nachbarshund gebissen, was zu seinem ersten wissenschaftlichen Durchbruch führte- der Hunde-Todesstrahl.
Evropské komisi Evropskému technickému vědeckému středisku ETVS Europolu se uděluje přístup k příslušným údajům ze systému monitorování padělků
Die Europäische Kommission, das Europäische technische und wissenschaftliche Zentrum und Europol haben gemäß der Verordnung(EG) nr. 1338/2001 Zugang
Údaje však v žádném případě nelze použít k jinému než historickému statistickému nebo vědeckému účelu.
Die Daten dürfen jedenfalls nicht für andere als historische, statistische oder wissenschaftliche Verwendungszwecke verwendet werden.
V každém případě před dnem. dubna 2005 aby bylo možné přihlédnout k jakémukoli novému vědeckému stanovisku.
Auf jeden Fall vor dem 1. April 2005, um etwaige neue wissenschaftliche Stellungnahmen zu berücksichtigen.
Počet vědeckých komisí jejich názvy může Komise na žádost úřadu přizpůsobit vědeckému technickému vývoji postupem podle čl. 58 odst.
Anzahl und Bezeichnungen der Wissenschaftlichen Gremien können von der Kommission auf Antrag der Behörde nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren an die technische und wissenschaftliche Entwicklung angepasst werden.
Souhlasím se zpravodajkou co se týče naléhavé potřeby věnovat více zdrojů jak lidských tak finančních vědeckému zkoumání.
Ich stimme der Berichterstatterin zu, dass dringend mehr personelle und finanzielle Mittel für wissenschaftliche Untersuchungen bereitgestellt werden müssen.
Budeme mít kratší pořadníky lepší kvalitu zdravotní péče hospodářskou soutěž pobídky k vědeckému výzkumu.
Wir werden kürzere Wartelisten haben, eine bessere Qualität der Gesundheitsversorgung, Wettbewerb und einen Anreiz für wissenschaftliche Forschung.
Zpráva o propinebu další informace byly rovněž předloženy k samostatné konzultaci Vědeckému výboru pro rostliny.
Der Bericht über Propineb und zusätzliche Informationen wurden ebenfalls dem Wissenschaftlichen Ausschuss"Pflanzen" für eine getrennte Anhörung vorgelegt.

Výsledek: 264, Čas: 0.0969

S Synonyma "vědeckému"


"Vědeckému" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc