VŠECHNY DO NĚMČINY

Překlad Všechny do Němčiny

Výsledek: 30, Čas: 0.1251

Příklady použití Všechny ve větě a jejich překlady

Das alles
Tyhle všechny knihy jsou o magii.
Sind das alles Bücher über Magie?
K čemu jsou všechny ty věci.
Was ist das alles für Zeug?
Alle
Všechny tiskárny.
Alle Drucker.
Všechny třídy.
Alle Klassen.
Sämtliche
Všechny tiskárny.
Sämtliche Drucker.
Všechny orgány EU* se považují za rezidenty mimo eurozónu.
Sämtliche EU-Institutionen(*) gelten als außerhalb des Euro-Währungsgebiets ansässig.
Jiné příklady vět
Všechny děti kromě jednoho vyrostou.
Alle Kinder, bis auf eines, werden groß.
Všechny satelity řídí kódovaný pásek.
Alle Satelliten sind über Codebänder gesteuert.
Všechny dostupné dvojité šichty tenhle měsíc.
Alle verfügbaren Doppelschichten diesen Monat.
Všechny vybrané položky.
Alle ausgewählten Einträge.
Všechny jednotky pohyb!
Alle Einheiten vorrücken!
Vkládám do tebe všechny své naděje.
Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich.
Všechny průniky.
Alle Schnitte.
Všechny informace které potřebuje k čemu.
Alle Informationen, die er braucht, wofür?
Musím znát všechny podrobnosti.
Ich muss jede Einzelheit wissen.
Vymaž mu všechny vzpomínky na mě mou rodinu.
Nimm ihm alle Erinnerungen an mich, meine Familie.
Zničit všechny ty pušky!
Zerstöre alle Gewehre!
Všechny tyto domy bývaly stáje.
Alle diese Häuser waren Ställe.
Ukázalo se že všechny vlastní jeden člověk marshawn wyley.
Es stellte sich heraus, dass sie alle einer Person gehören: Marshawn Wyley.
Všechny noviny.
Jede Zeitung.
Všechny patří chadu jacksonovi.
Alle gehörten Chad Jackson.
Všechny životní funkce v normálu.
Alle Lebenszeichen normal.
Počítači žádám všechny biografické údaje o fiktivní postavě dixona hilla.
Computer, erbitte alle verfügbaren Informationen über die fiktive Figur Dixon Hill.
Všechny kultury mají své ideály krásy takové o něž usilují.
In jeder Kultur streben die Menschen nach Schönheitsidealen.
Ale všechny ty šílenosti cos udělal.
Aber all die verrückten Dinge, die du getan hast.
Všechny důkazy spláchnul noční déšť.
Jegliche Beweise wurden letzte Nacht durch den Regen weggespült.
Všechny důkazy nasvědčují tomu že bena zastřelila ona.
Alles deutet darauf hin, dass sie diejenige ist, die Ben erschossen hat.
Všechny co byli zabiti.
Jeder, der umgebracht wurde.
Všechny ty pohřešované osoby.
All diese verschwundenen Menschen.
Všechny softwary mají různě barevné šachové vzory.
Jede Software hat andersfarbige Käsestücke.

Výsledek: 30, Čas: 0.1251

"Všechny" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc