VŠECHNY STRANY DO NĚMČINY

Překlad Všechny Strany do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.1381

Příklady použití Všechny Strany ve větě a jejich překlady

Mírová jednání musí zahrnovat všechny strany.
Friedensgespräche müssen alle Parteien einschließen.
Dotyčný členský stát vyžaduje aby všechny strany plně spolupracovaly s vnitrostátním regulačním orgánem.
Die Mitgliedstaaten verlangen, dass alle Parteien in vollem Umfang mit der nationalen Regulierungsbehörde zusammenarbeiten.
Všechny strany musí být opatrné musí se vyhnout provokaci.
Alle Seiten müssen vorsichtig sein und Provokationen vermeiden.
Všechny strany vyzýváme aby reagovaly přiměřeně.
Wir fordern alle Seiten zur Zurückhaltung auf.
Je třeba aby všechny strany převzaly odpovědnost brali to vážně.
Alle Beteiligten müssen sich ihrer Verantwortung stellen und sie ernst nehmen.
Mezinárodní bezpečnost je jednou z největších hodnot pro všechny strany mezinárodních vztahů.
Die internationale Sicherheit gehört zu den höchsten Werten für alle Beteiligten an internationalen Beziehungen.
Alle richtungen
Když přijdou ďáblové zkrzcirc-kakona... rozutečeme se na všechny strany zmizíme.
Wenn die Bösen durch den Circ Kakona kommen, verschwinden wir in alle Richtungen.
Zamaskujeme se budeme hlídkovat na všechny strany.
Jetzt tarnen wir uns und beobachten in alle Richtungen.
Jiné příklady vět
Jsou všechny strany připraveny.
Sind alle Parteien bereit?
Musíme sledovat všechny strany.
Wir müssen alle Seiten bewachen.
Všechny strany byly informovány o rozhodnutí neuvalovat prozatímní opatření.
Alle Parteien wurden über den Beschluss unterrichtet, keine vorläufigen Maßnahmen einzuführen.
Jo je to nejlepší řešení pro všechny strany.
Ja, es ist die beste Lösung für alle Beteiligten.
Všechny strany musí k těmto pnutím přistupovat s velkou opatrností obezřetností.
Diese Spannungen müssen von allen Seiten mit höchster Sorgfalt und Vorsicht bewältigt werden.
Všechny strany.
Alle Seiten.
Myslím že to je něco čemu se všechny strany chtějí vyhnout že.
Ich denke, das wollen alle Parteien vermeiden, richtig?
Dobrá viditelnost na všechny strany.
Gute Sicht in alle Richtungen.
Každý trojúhelník který má všechny strany stejně dlouhé je trojúhelník rovnostranný.
Jedes Dreieck bei welchem alle Seiten die selbe Länge haben ist ein gleichseitiges Dreieck.
Konečně všechny strany slibují velké ústavní změny.
Schließlich versprechen alle Parteien gravierende verfassungsrechtliche Änderungen.
Ženevské úmluvy musí dodržovat všechny strany.
Das Genfer Abkommen muss von allen Seiten respektiert werden.
Lidská práva musí dodržovat všechny strany konfliktu na blízkém východě.
Die Menschenrechte müssen von allen Parteien im Nahost-Konflikt eingehalten werden.
Proto očekáváme že se všechny strany zapojí do mírového procesu.
Aus diesem Grund erwarten wir von allen Parteien, dass sie sich in diesem Friedensprozess engagieren.
Cynismem oplývají všechny strany.
Der Zynismus ist auf allen Seiten weit verbreitet.
Kulky svištěly lidi prchali na všechny strany.
Die Kugeln flogen und Leute liefen in alle Richtungen.
Můžeš mluvit za všechny strany.
Du kannst für alle Seiten sprechen.
Všechny strany spolkového sněmu schleyerův únos vraždy odsoudily.
Sprecher aller Parteien, die im Bundestag vertreten sind, haben den Anschlag auf Schleyer.
Jsou všechny strany schopny ochotny pracovat na dosažení míru.
Sind alle Parteien in der Lage und bereit, auf den Frieden hinzuarbeiten?
Nemůže bránit všechny strany.
Er kann nicht alle Seiten verteidigen.
Všechny strany byly řádně informovány o konečném výběru jižní afriky jako obdobné země;
Alle Parteien wurden ordnungsgemäß über die endgültige Wahl Südafrikas als Vergleichsland unterrichtet.
Dnes večer se s touto žádostí na radu obrací všechny strany.
Diese Forderung, die wir heute Abend an den Rat richten, erfolgt im Namen aller Parteien.
Neměli jsme možnost vyslechnout všechny strany rozpravy.
Wir hatten nicht die Chance, alle Seiten kennenzulernen.

Výsledek: 260, Čas: 0.1381

"Všechny strany" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc