V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE DO NĚMČINY

Překlad V Rámci Evropské Unie do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.0901

innerhalb der europäischen union (193) innerhalb der EU (24) im rahmen der europäischen union (13)

Příklady použití V Rámci Evropské Unie ve větě a jejich překlady

Nerovnosti v oblasti zdraví v rámci evropské unie jsou skutečností je třeba je odstranit.
Innerhalb der Europäischen Union ist gesundheitliche Ungleichheit eine Tatsache, die überwunden werden muss.
Musíme zaručit právo na azyl jako základní právo které bude dodržované v rámci evropské unie.
Wir müssen das Recht auf Asyl als Grundrecht innerhalb der Europäischen Union gewährleisten.
Innerhalb der eu
Mobilita je v rámci evropské unie důležitá stejně jako boj proti protekcionismu.
Die Mobilität innerhalb der EU ist wichtig, ebenso wie der Kampf gegen den Protektionismus.
V průměru bude od roku 2011 v rámci evropské unie opět docházet k nárůstu míry zaměstnanosti.
Im Durchschnitt wird das Beschäftigungsniveau innerhalb der EU ab 2011 erneut ansteigen.
Im rahmen der europäischen union
Ustanovení o používání zvláštních rakouských termínů německého jazyka v rámci evropské unie.
Bestimmungen über die Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union.
Můžeme předkládat některé návrhy pro eurozónu ale vždy v rámci evropské unie eurozónu nepovažujeme za něco odděleného od ostatní evropské unie.
Wir können zwar verschiedene Vorschläge für den Euroraum unterbreiten, aber stets im Rahmen der Europäischen Union, und wir können den Euroraum nicht getrennt von dem Rest der Europäischen Union sehen.
Innerhalb der union
Dovoz těchto produktů je vítaným příspěvkem k obchodování v rámci evropské unie.
Daher ist die Einfuhr der Erzeugnisse für den Handel innerhalb der Union zu begrüßen.
Hlavním problémem je nedostatek solidarity v rámci evropské unie.
Das Hauptproblem ist ein Mangel an Solidarität innerhalb der Union.
Jiné příklady vět
Samozřejmě chudí v rámci evropské unie vždy trpí.
Natürlich leiden auch die Armen innerhalb der Europäischen Union.
Tato dnešní diskuse ukazuje že solidarita v rámci evropské unie nefunguje.
Die aktuelle Debatte beweist, dass die Solidarität innerhalb der Europäischen Union nicht funktioniert.
Balíček je rovněž příkladem solidarity v rámci evropské unie.
Das Paket ist auch ein Beispiel für die Solidarität innerhalb der Europäischen Union.
Proto je směrnice absolutně nezbytná pro mobilitu občanů v rámci evropské unie.
Sie ist daher von entscheidender Bedeutung für die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Union.
To vyžaduje solidaritu v rámci evropské unie.
Dies erfordert Solidarität innerhalb der Union.
Je zřejmé jak jsou malé střední podniky v rámci evropské unie důležité proto zamýšlím podpořit pečlivou práci paní herczogové.
Es ist klar, wie wichtig KMU innerhalb der Europäischen Union sind. Darum beabsichtige ich, die sorgfältige Arbeit von Frau Herczog zu unterstützen.
V rámci evropské unie bychom měli podporovat zintenzivnit spolupráci mezi vnitrostátními orgány pro jadernou bezpečnost.
Innerhalb der Europäischen Union sollten wir die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Sicherheitsbehörden fördern und intensivieren.
Je to možné ale musíme mít investiční rozpočet v rámci evropské unie musíme spolupracovat s EIB využíváním inovativních nástrojů.
Dies ist möglich, aber dafür müssen wir einen Investitionshaushalt innerhalb der Europäischen Union haben, und wir müssen mit der EIB über den Einsatz innovativer Instrumente zusammenarbeiten.
V souvislosti s tím byla položena otázka možného spojení mezi přemísťováním podniků v rámci evropské unie úlohou finančních nástrojů evropské unie kontrolou státní podpory ze strany komise.
In Verbindung hiermit kam eine Frage über einen möglichen Zusammenhang zwischen Unternehmensverlagerungen innerhalb der EU, der Rolle von EU-Finanzinstrumenten und der von der Kommission über Staatshilfen ausgeübten Kontrollen auf.
Měla by být běžnou realitou v rámci evropské unie stejně jako v našich vztazích s ostatními zeměmi třetími zeměmi.
Sie sollten eine alltägliche Realität sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch in unseren Beziehungen mit anderen Ländern, mit Drittländern,
Existuje shoda že v rámci evropské unie je zapotřebí větší lepší spolupráce týkající se finančního dohledu zejména ve světle zkušeností jež jsme získali během finanční krize.
Es besteht Einigkeit darüber, dass eine verstärkte und verbesserte Zusammenarbeit bei der Finanzaufsicht innerhalb der EU nötig ist, insbesondere nach den Erfahrungen, die wir in der Finanzkrise gemacht haben.
Nařízení které se dnes podepisuje je pozoruhodnou připomínkou toho že mnoha cílů lze dosáhnout jen v rámci evropské unie nikoliv členskými státy které jednají samostatně.
Die heute unterzeichnete Verordnung ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass vieles nur gemeinsam im Rahmen der Europäischen Union erreicht werden kann und nicht allein von einzelnen Mitgliedstaaten.
Představují vůbec záruku že zůstaneme evropany v rámci evropské unie s evropskou solidaritou.
Sie sind tatsächlich die Garantie, dass wir im Rahmen der Europäischen Union mit europäischer Solidarität europäisch bleiben.
V rámci evropské unie žije 50% obyvatelstva v blízkosti pobřeží nebo na břehu některé z 15 největších evropských řek.
Innerhalb der Europäischen Union lebt 50% der Bevölkerung in Küstennähe oder am Ufer eines der 15 größten europäischen Flüsse.
Vztahuje se pouze na občany jejich mobilitu v rámci evropské unie nikoli na volný pohyb poskytovatelů služeb.
Der Vorschlag zielt auf die Patienten und ihre Mobilität innerhalb der EU ab, nicht auf die Freizügigkeit der Dienstleistungserbringer.
PL vážený pane předsedající společný obchodní trh v rámci evropské unie je v současnosti nesporným faktem.
PL Herr Präsident! Der gemeinsame Handelsmarkt innerhalb der Europäischen Union ist gegenwärtig eine unbestrittene Tatsache.
Oborníci v audiovizuálním odvětví by měli být informováni o různých typech podpor které jim jsou k dispozici v rámci evropské unie.
Die Fachkreise des audiovisuellen Sektors sollten über die verschiedenen Unterstützungsformen unterrichtet werden, die ihnen im Rahmen der Europäischen Union zur Verfügung stehen.
Rovněž je žádoucí zřídit v rámci evropské unie skupinu na nejvyšší úrovni jejíž funkcí by bylo monitorovat příliv čínských textilních výrobků dohlížet na jejich kvalitu.
Es sollte auch eine hochrangige Gruppe innerhalb der EU eingerichtet werden, deren Aufgabe die Überwachung des Zustroms chinesischer Textilien und deren Qualität wäre.
V rámci evropské unie máme ten problém že tři státy totiž spojené království polsko česká republika nepovažují listinu základních práv za součást svého evropského legislativního systému.
Innerhalb der EU haben wir das Problem, dass drei Staaten, nämlich Großbritannien, Polen und Tschechien, die Grundrechte-Charta nicht als Teil ihrer europäischen Gesetzesordnung sehen.
Pane předsedající vytváření znalostí v rámci evropské unie je vždy priorita kterou zvládáme úspěšně.
Herr Präsident! Die Schaffung von Wissen innerhalb der Europäischen Union hat immer Priorität, und wir kümmern uns erfolgreich darum.
Tato diskuse by proto měla být vedena na mezinárodní úrovni nikoli pouze v rámci evropské unie.
Diese Diskussion sollte daher auf globaler Ebene geführt werden und nicht nur innerhalb der EU.
Základní podmínky pro hospodářskou soutěž v rámci evropské unie mezi severními jižními státy však musí zůstat na stejné úrovni.
Aber die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs innerhalb der Europäischen Union zwischen dem Norden und dem Süden müssen auf gleichem Niveau gehalten werden.

Výsledek: 265, Čas: 0.0901

Viz také


evropské unie v rámci
der europäischen union im rahmen europäischen gemeinschaft im rahmen
solidarity v rámci evropské unie
solidarität innerhalb der europäischen union solidarität innerhalb der EU
evropské unie v oblasti
europäischen union im bereich europäischen union auf dem gebiet
v zájmu evropské unie
im interesse der europäischen union im interesse der EU im eigeninteresse der europäischen union
v zemích evropské unie
in den ländern der europäischen union in den unionsländern in eu-länder in den staaten der union
v rozpočtu evropské unie
im haushalt der europäischen union innerhalb des eu-haushaltsplans haushaltsplans der EU im eu-budget im haushaltsplan der europäischen union
evropské unie v souvislosti
der europäischen union bezüglich EU bezüglich europäischen union , im zusammenhang
v orgánech evropské unie
institutionen der europäischen union in den organen der europäischen
evropské unie v polsku
DER EUROPÄISCHEN UNION AUF POLEN
právním rámci evropské unie
rechtlichen rahmens der europäischen union rechtsrahmen der europäischen union
evropské unie v této oblasti
der europäischen union in diesem bereich der EU in diesem bereich europäischen union auf diesem gebiet
evropské unie v tomto regionu
der union in dieser region der europäischen union in den regionen
evropské unie
europäischen union EU
rozšíření evropské unie
erweiterung der europäischen union eu-erweiterung erweiterung der EU
rada evropské unie
rat der europäischen union
celé evropské unie
gesamten europäischen union ganzen europäischen union
orgány evropské unie
institutionen der europäischen union organe der europäischen union

Slovo od slova překladem


S Synonyma "v rámci evropské unie"


v evropské unii
v EU
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc