VELITELEM DO NĚMČINY

Překlad Velitelem do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0856

Příklady použití Velitelem ve větě a jejich překlady

Kommandant ( velitel , kapitán , velící důstojník )
Jsem Aldhelm jsem velitelem osobní stráže lorda Aethelreda.
Ich bin aldhelm, kommandant der leibwache lord aethelreds.
Byl jmenován Lordem velitelem Noční hlídky. Byl jmenován králem Severu.
Er ist lord kommandant der nachtwache und königs des nordens.
Commander ( komandére , velitel , nadporučíku )
Ale potíže s velitelem Bemem se zdají být pravé.
Aber commander bem hat wirklich probleme.
Přišel jsem udělat obchod s velitelem Zerem jasné.
Ich will geschäfte machen mit commander zero. alles klar?
Kommandeur ( velitel , velící důstojník )
Šli tedy za velitelem pro povolení ho zastřelit.
Sie baten ihren kommandeur um die erlaubnis, ihn zu erschießen.
Je velitelem pevnosti závodí v císařově jméně.
Er ist kommandeur der garnison und fährt in cäsars namen rennen.
Anführer ( vůdce , velitel , šéf )
Jejich velitelem je odvážný plukovník Jack.
Ihr anführer ist der unerschrockene colonel jack.
Pak mě učinili svým velitelem.
Dann wurde ich ihr anführer.
Befehlshaber ( velitel , velící důstojník , velení )
Byl velitelem Joseon armády už ne se vrátí do Japonska.
Er ist der jetzige befehlshaber der besatzungsarmee in korea. er geht nach japan zurück.
Už tady nevelí. Velitelem jsem já.
Befehlshaber des ersatzheeres bin ich, nicht mehr fromm.
Jiné příklady vět
Mým velitelem byl senátorův syn.
Mein kommandant war der sohn eines senators.
Jmenuji se Ranssyn Fane jsem velitelem D'Haranských jednotek.
Mein name ist ranssyn fane. kommandant der D'Haran truppen.
Přišli jsme za velitelem Shranem.
Ich will commander shran sprechen.
Jen abys věděl byl jsem velitelem u námořnictva.
Wie du weißt, war ich kommandant bei der navy.
S velitelem čety Kendrickem podplukovníkem Markinsonem.
Mit platoon commander kendrick... und lieutenant colonel markinson.
Mám být velitelem Apolla 14 někdy koncem příštího roku.
Ich bin als kommandeur von apollo 14 vorgesehen, ende nächsten jahres.
Můj manžel plukovníkí La Francois byl vrchním velitelem četnictva Dolní Normandie.
Mein mann, oberst henry le francois, war kommandant der regionalen gendarmerie in der unteren normandie.
Je novým velitelem operací v terénu je z Fort Braggu.
Er ist der neue chef der field ops und kommt gerade aus fort bragg.
Přišel jsem za velitelem Rogerem Allenfordem.
Ich bin hier um commander roger allenford zu sehen.
Jmenuji vás tedy velitelem. praporu.
Sie sind stellvertretender kommandeur des 2. bataillons.
Kdo je novým velitelem.
Wer ist der neue anführer?
Cesare je tvým bratrancem novým velitelem.
Cesare ist sowohl dein vetter als auch dein neuer befehlshaber.
Musím mluvit s velitelem vašich lidí.
Ich muss mit ihrem anführer sprechen.
Gowron je vůdcem Rady velitelem obranných sil.
Gowron ist führer des hohen rates und kommandant der streitmacht.
Jednoho dne bude náš otec velitelem celé pobřežní stráže.
Eines tages wird unser dad kommandeur der gesamten US coast guard sein.
Nebyl jsi rád velitelem.
Waren sie gerne chief?
Pamatuji si že jsem byl v bunkru s velitelem Garethem byli jsme napadeni.
Ich war mit commander gareth im bunker. wir wurden angegriffen.
Vždyť jsem velitelem Pretoriánské gardy.
Schließlich bin ich kommandant der prätorianer-garde.
Velitelem Červené armády byl Gonta velký válečník z lesa Takaga.
Anführer der roten war gonta, der große krieger des takaga waldes.
Neville Chamberlain chci být vaším velitelem.
Ich bin neville chamberlain und möchte ihr befehlshaber werden.

Výsledek: 259, Čas: 0.0856

Viz také


velitelem sil
force commander das kommando über die truppen befehlshaber des eu-einsatzkontingents
velitelem roty
dem kompanieführer

"Velitelem" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc