VELKÁ VĚTŠINA DO NĚMČINY

Překlad Velká Většina do Němčiny

Výsledek: 267, Čas: 0.3415

Příklady použití Velká Většina ve větě a jejich překlady

Velká většina podporuje obsah tohoto souboru opatření kompromisu kterého jsme dosáhli.
Die überwiegende Mehrheit unterstützt den Inhalt dieses Pakets und somit den von uns erzielten Kompromiss.
Nicméně velká většina násilných činů není ze strachu z pocitu studu ohlášena.
Trotzdem wird die überwiegende Mehrheit der Gewalttaten aus Angst und Scham nicht angezeigt.
Die meisten
Zlo však pochází z toho že velká většina francouzů nedokáže židy rozpoznat.
Das Übel entsteht dadurch, dass die meisten Franzosen die Juden nicht zu identifizieren wissen.
Jak velká většina.
Was heißt"die meisten"?
Ačkoli mohou být energeticky úsporné velká většina z nich bude jezdit na ropu.
Die große Mehrzahl davon wird mit Energieeffizienz, aber dennoch mit Öl betrieben werden.
Velká většina pacientů s infantilní formou pompeho nemoci léčených přípravkem myozyme vykazuje zlepšení srdeční funkce zároveň stabilizaci nebo zlepšení růstových parametrů.
Die große Mehrzahl der mit Myozyme behandelten Morbus-Pompe-Patienten mit infantiler Verlaufsform zeigte eine Verbesserung der Atem- und Herzfunktion sowie eine Stabilisierung oder Verbesserung der Wachstumsparameter.
Velká většina polského parlamentu hlasovala pro smlouvu téměř 80 % poláků podporuje členství v evropské unii.
Das polnische Parlament hat mit großer Mehrheit für den Vertrag gestimmt, und fast 80% der Polen sind für die EU-Mitgliedschaft.
Vítám skutečnost že velká většina parlamentu dnes přijala zprávu týkající se strategie EU pro střední asii.
Ich begrüße es, dass der Bericht über die europäische Strategie zu Zentralasien heute mit großer Mehrheit angenommen wurde.
Die große mehrheit
Během několika let bude mít velká většina světa přístup k širokopásmovému bezdrátovému internetu.
In wenigen Jahren wird die große Mehrheit der Weltbevölkerung Zugang zu drahtlosem Breitbandinternet haben.
To je pochopitelně velká většina lidí v číně kteří chtějí změnu reformu.
Das ist nämlich die große Mehrheit der Menschen in China, die Veränderung und Reformen wollen.
Jiné příklady vět
Velká většina této sněmovny byla proti nejvyšším bezpečnostním normám.
Eine ganz große Mehrheit dieses Hauses war gegen höchste Sicherheitsstandards.
Velká většina členských států již předala komisi zprávy o přepravě zvířat za rok 2007.
Die meisten Mitgliedstaaten haben bereits 2007 der Kommission Berichte zu Tiertransporten vorgelegt.
Přála bych si aby tuto zprávu podpořila ve středu velká většina.
Ich wünsche mir, dass dieser Bericht am Mittwoch von einer großen Mehrheit angenommen wird.
Tleskám tomu že s přijatým společným usnesením souhlasí velká většina sněmovny.
Ich begrüße es, dass die gemeinsame Entschließung die Zustimmung der breiten Mehrheit findet.
Samozřejmě musíme mít na paměti že velká většina občanství přijala.
Natürlich werden wir daran erinnert, dass die große Mehrheit die Staatsbürgerschaft angenommen hat.
Protože bez peněz by se velká většina zločinů nikdy nestala.
Denn ohne Geld würde ein Großteil der Verbrechen, die heute begangen werden, niemals auftreten.
Toto na výboru podpořila velká většina.
Das ist im Ausschuss mit großer Mehrheit beschlossen worden.
Velká většina respondentů byla přistěhovaleckého původu přičemž čtvrtinu tvořili muslimové jejichž rodiny bydlely v německu už celou generaci nebo déle.
Die überwiegende Mehrheit der Studienteilnehmer waren Personen mit Migrationshintergrund. Ein Viertel waren Muslime, deren Familien seit einer Generation oder länger in Deutschland lebten.
V tomto případě bylo propuštěno 900 pracovníků z nichž velká většina měla nízké vzdělání 36,6% absolvovalo pouze základní vzdělání jen 10,7% postoupilo do terciárního vzdělávání.
In diesem Fall wurden 900 Arbeitnehmer entlassen, von denen die meisten einen geringen Bildungsstand haben: 36,6% haben nur eine grundlegende Schulbildung und lediglich 10,7% haben eine Hochschule besucht.
Velká většina zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou HNV tj. asi 80% se nachází mimo chráněné.
Die überwiegende Mehrheit naturschutzfachlich wertvoller HNV-Agrarflächen(etwa 80%) befindet.
Od 80. let však měla velká většina nových lodí přepravujících volně ložený náklad kapacitu mezi 150000 175000 DWT.
Die meisten neuen Massengutfrachter liegen allerdings seit den 1980er Jahren in dem Bereich zwischen 150000 und175000 tdw.
Je ale pravda že pan brok který ví že velká většina evropanů je proti přijetí turecka do EU se o
In dem Wissen, dass die überwiegende Mehrheit der Europäer gegen den Beitritt der Türkei ist, wird eine Befragung der Bevölkerung
Na malé střední podniky se zaměřuje velká většina produktivních investic investic na vytvoření vnitrního potenciálu.
Die überwiegende Mehrheit der produktiven Investitionen und der Investitionen in die Entwicklung des endogenen Potenzials zielt auf KMU ab.
Velká většina obětí na životech jež zpráva uvádí není ve skutečnosti důsledkem globálního oteplování.
Die überwiegende Mehrheit der in der Veröffentlichung angegebenen Todesfälle gehen nicht auf das Konto der globalen Erwärmung.
Velká většina modelů prodávaných ve společenství spolupracujícími vyvážejícími výrobci patřila do spodního segmentu modelů v celkovém objemu dovozů více než 97.
Die überwiegende Mehrheit der Modelle, die die kooperierenden ausführenden Hersteller in der Gemeinschaft verkauften, entfiel auf das untere Segment über 97% der gesamten Einfuhrmenge.
Periodické změny politické rovnováhy občas mírumilovné jindy nikoliv zajišťují že velká většina lidí má z rozvoje prospěch třebaže někteří menší než jiní.
Regelmäßige politische Neuausrichtungen- die manchmal friedlich verliefen und manchmal nicht- haben dafür gesorgt, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen profitierten, wenn auch manche mehr als andere.
To byl původní záměr komise velká většina evropského parlamentu tento záměr podpořila.
Das war die ursprüngliche Absicht der Kommission, und das Europäische Parlament ist mit großer Mehrheit dieser Absicht gefolgt.
Potěšilo mne že velká většina 558 hlasů ku 57 dnes zprávu pana van nistelrooije podpořila.
Ich begrüße, dass der Bericht von Herrn van Nistelrooij heute mit großer Mehrheit(558 stimmen gegen 57) angenommen wurde.
Nezapomínejme že velká většina vysídlených osob ve světě míří do rozvinutých zemí.
Lassen Sie uns nicht vergessen, dass die große Mehrheit der Vertriebenen in der Welt in Entwicklungsländer strömt.
Velká většina která hlasovala pro tento návrh v příslušném parlamentním výboru jasně potvrzuje rozumnost tohoto opatření.
Die große Mehrheit, die im zuständigen Parlamentsausschuss für diesen Bericht gestimmt hat, bestätigt die offensichtliche Zuverlässigkeit der Maßnahme.

Výsledek: 267, Čas: 0.3415

Viz také


že velká většina
dass die große mehrheit dass eine breite mehrheit dass die überwiegende mehrheit dass ein großteil
velká většina lidí
große mehrheit der menschen überwiegende mehrheit der menschen die große mehrheit des volkes
velká většina evropských občanů
große mehrheit der europäischen bürger bürger europas mehrheitlich
většina těchto
meisten dieser mehrheit dieser mehrzahl dieser
než většina
als die meisten als die mehrheit als in den meisten

"Velká většina" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc