VNITROSTÁTNÍCH PŘEDPISŮ DO NĚMČINY

Překlad Vnitrostátních Předpisů do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.1397

einzelstaatlichen vorschriften (43) nationalen vorschriften (13) innerstaatlichen vorschriften (21) nationalen rechtsvorschriften (12) innerstaatlichen rechtsvorschriften (10) einzelstaatlichen bestimmungen (11) einzelstaatlichen rechtsvorschriften (11) nationaler bestimmungen (3) einzelstaatlicher vorschriften (4) einzelstaatlichen regelungen (3) nationales recht (3) innerstaatlichem recht (2)

Příklady použití Vnitrostátních Předpisů ve větě a jejich překlady

Einzelstaatlichen vorschriften
Označení produktu před ošetřením po něm podle platných předpisů společenství nebo platných vnitrostátních předpisů.
Die Bezeichnung der Erzeugnisse vor und nach dieser Behandlung gemäß den geltenden gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Vorschriften.
ustanovení vnitrostátních právních předpisů nesmí však být nižší než úroková sazba použitelná pro zpětné získání částek podle vnitrostátních předpisů.
Rechtsvorschriften festgesetzt, darf jedoch nicht niedriger sein als der bei der Rückforderung von Beträgen nach einzelstaatlichen Vorschriften geltende Zinssatz.
Tyto systémy byly vyvinuty zavedeny podle vnitrostátních předpisů.
Diese Systeme wurden gemäß nationalen Vorschriften entwickelt und umgesetzt.
Podle komise není harmonizace nutná protože současná situace vzájemného uznávání vnitrostátních předpisů funguje uspokojivě.
Auch sei eine Harmonisierung laut Kommission nicht notwendig, da die gegenwärtige Situation der gegenseitigen Anerkennung von nationalen Vorschriften durchaus gewährleistet sei.
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice.
Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften fest.
Členské státy určí sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice.
Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften Sanktionen fest.
Innerstaatlichen rechtsvorschriften
Členské státy stanoví systém sankcí za porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění aby tyto sankce byly uplatňovány.
Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften Sanktionen fest und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die Anwendung dieser Sanktionen zu gewährleisten.
Členské státy stanoví systém sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění aby tyto sankce byly uplatňovány.
Die Mitgliedstaaten legen Sanktionssysteme für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften fest und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß diese Sanktionen angewendet werden.
Einzelstaatlichen bestimmungen
Zajistit nezávislým způsobem interní uplatňování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice.
Die unabhängige Überwachung der Anwendung der zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Bestimmungen.
Výše uvedené orgány zajišťují dodržování důvěrnosti vyšetřování prováděných úřadem zachování zákonných práv osob dotčených osob v případě potřeby dodržení vnitrostátních předpisů vztahujících se na soudní řízení.
Die genannten Organe wahren das Untersuchungsgeheimnis und die legitimen Rechte der Betroffenen und halten im Fall von Gerichtsverfahren die einschlägigen einzelstaatlichen Bestimmungen ein.
Einzelstaatlichen rechtsvorschriften
Ze kterých produkce čerstvých vinných hroznů nezpracovaných sušených vinných hroznů podléhala třídění podle vnitrostátních předpisů uvedených v odstavci;
Deren Erzeugung an frischen und an unverarbeiteten getrockneten Trauben gemäß den in Absatz 4 genannten einzelstaatlichen Rechtsvorschriften aussortiert werden;
Snížení výjimky podle tohoto nařízení platí aniž jsou dotčeny dodatečné sankce podle jiných předpisů společenství nebo vnitrostátních předpisů.
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Kürzungen und Ausschlüsse gelten unbeschadet zusätzlicher Sanktionen gemäß anderen gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Rechtsvorschriften.
Den einzelstaatlichen rechtsvorschriften
V tomto případě mají nárok na jakoukoliv odstupňovanou daňovou úlevu podle vnitrostátních předpisů.
In diesem Fall gelten für sie die in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften gegebenenfalls vorgesehenen degressiven Steuerermässigungen.
Kopii vnitrostátních předpisů vztahujících se k postupu nabídkového řízení v rámci tohoto nařízení.
Durchschrift der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über Ausschreibungsverfahren im Rahmen dieser Verordnung.
Jiné příklady vět
Nedojde-li ke koordinaci vnitrostátních předpisů v oblasti práva koncernů mohou členské státy.
In Ermangelung einer Koordinierung der einzelstaatlichen Vorschriften über das Konzernrecht können die Mitgliedstaaten.
D ke čtvrté otázce konformní výklad vnitrostátních předpisů.
D- Zur vierten Frage: Richtlinienkonforme Auslegung nationaler Vorschriften.
Uvedená činnost musí být trvale pod hygienickým dozorem podle vnitrostátních předpisů pro prodej v malém.
Für die genannten Tätigkeiten gelten weiterhin die für den Einzelhandel vorgeschriebenen einzelstaatlichen Hygienekontrollen.
Přezkoumatelné alespoň ve třech členských státech podle vnitrostátních předpisů.
Der in mindestens drei Mitgliedstaaten nach innerstaatlichem Wettbewerbsrecht geprüft werden kann.
Vzhledem k tomu že je třeba umožnit aby v přechodném období byla koncová zařízení nadále schvalována podle vnitrostátních předpisů;
Es sollte für einen Übergangszeitraum weiterhin möglich sein, Endeinrichtungen nach einzelstaatlichen Vorschriften zuzulassen.
Členské státy stanoví systém sankcí za porušování vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování.
Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften Sanktionen fest und treffen die zu ihrer Anwendung erforderlichen Maßnahmen.
Členské státy stanoví systém sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho aby byly tyto sankce uplatňovány.
Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften fest und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß diese Sanktionen angewendet werden.
Všechny jsou však založené na minimální harmonizaci čímž nás zanechávají ve spleti vnitrostátních předpisů postavených nad normy společenství.
Sie basieren jedoch alle auf einer Mindestharmonisierung, sodass wir es noch zusätzlich zu den Standards der Gemeinschaft mit einem Flickenteppich aus einzelstaatlichen Vorschriften zu tun haben.
Použitelná úroková sazba se vypočítá podle ustanovení vnitrostátních právních předpisů ale nesmí být nižší než úroková sazba použitelná pro vymáhání částek podle vnitrostátních předpisů.
Der anzuwendende Zinssatz wird nach Maßgabe der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften festgesetzt, darf jedoch nicht niedriger sein als der bei der Rückforderung von Beträgen nach einzelstaatlichen Vorschriften geltende Zinssatz.
Členské státy vytvoří systém sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění aby byly tyto sankce uplatňovány.
Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften fest und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß diese Sanktionen angewendet werden.
Členské státy by měly zavést systém sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice měly by přijmout veškerá nezbytná opatření aby tyto sankce byly uplatňovány.
Die Mitgliedstaaten sollten für Verstöße gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften Sanktionen festlegen und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Anwendung dieser Sanktionen zu gewährleisten.
Posuzovat veškeré otázky týkající se uplatňování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice s cílem přispívat k jejich jednotnému uplatňování;
Alle Fragen im Zusammenhang mit den zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften zu prüfen, um zu einer einheitlichen Anwendung beizutragen;
Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí při porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich provádění.
Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften Sanktionen fest und treffen die zu ihrer Anwendung erforderlichen Maßnahmen.
vyžaduje úplné uznávání všech řidičských oprávnění která byla držiteli průkazu udělena podle vnitrostátních předpisů platných v okamžiku jejich vydání.
die volle Anerkennung aller einem Führerscheininhaber im Einklang mit den zum Zeitpunkt der Erteilung geltenden einzelstaatlichen Bestimmungen erteilten Fahrerlaubnisse.
Používaná úroková sazba se stanoví v souladu s vnitrostátními předpisy není nižší než úroková sazba obecně platná pro náhrady podle vnitrostátních předpisů.
Der anzuwendende Zinssatz wird nach Maßgabe der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften festgesetzt und darf nicht niedriger sein als der in der Regel bei Wiedereinziehungen nach einzelstaatlichen Vorschriften geltende Zinssatz.
Členské státy zajistí aby se smlouvy o úvěru neodchylovaly ke škodě spotřebitele od vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici nebo odpovídajících této směrnici.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß Kreditverträge von den zur Anwendung dieser Richtlinie ergangenen oder dieser Richtlinie entsprechenden innerstaatlichen Vorschriften nicht zum Nachteil des Verbrauchers abweichen.

Výsledek: 256, Čas: 0.1397

Viz také


vnitrostátních právních předpisů
einzelstaatlichen rechtsvorschriften innerstaatlichen rechtsvorschriften nationalen rechtsvorschriften
podle vnitrostátních předpisů
nach einzelstaatlichen vorschriften nach einer innerstaatlichen rechtsvorschrift nach innerstaatlichem recht nach einzelstaatlichem recht gemäß nationalen vorschriften
platných vnitrostátních předpisů
geltenden nationalen rechtsvorschriften der geltenden einzelstaatlichen vorschriften geltenden nationalen bestimmungen geltenden einzelstaatlichen regelungen
společenství nebo vnitrostátních předpisů
gemeinschaftlichen oder innerstaatlichen vorschriften gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen rechtsvorschriften gemeinschaftliche oder innerstaatliche
technických předpisů
technischen vorschriften technischer regelungen

"Vnitrostátních předpisů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc