VYKOŘISŤOVÁNÍ DO NĚMČINY

Překlad Vykořisťování do Němčiny

Výsledek: 273, Čas: 0.1156

Příklady použití Vykořisťování ve větě a jejich překlady

Ausbeutung ( vykořisťování , využívání , zneužívání )
Svět bez vykořisťování s důstojností pro všechny.
Eine Welt ohne Ausbeutung und mit Würde für alle.
Za vykořisťování si zaslouží to samé tato dcera ďábla.
Für Ausbeutung hat diese Tochter des Teufels dasselbe verdient.
Der ausbeutung ( vykořisťování , využívání , zneužívání )
Nesmíme připustit aby toto byla v evropě legální forma vykořisťování.
Wir sollten nicht erlauben, dass diese Form der Ausbeutung in Europa legal ist.
Musíme jí pomoct pochopit mechanismus vykořisťování.
Wilr müssen ihr helfen, die Mechanismen der Ausbeutung Zu begreifen.
Ausbeutung von ( vykořisťování , využívání , zneužívání )
Nerovnoprávnosti vykořisťování přistěhovaleckých pracovníků rasové diskriminaci j.
Rassentrennung, Ausbeutung von Gastarbeitern, Apartheid, J. Edgar Hoover.
Boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí dětské pornografii má naprosto zásadní význam.
Die Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie ist von entscheidender Bedeutung.
Und ausbeutung ( vykořisťování , využívání , zneužívání )
Myslíte že drogy vykořisťování nejsou dostatečný důvod něco udělat.
Drogenhandel und Ausbeutung sind kein Grund, etwas zu unternehmen?
Je historickou pákou nevyhnutelným výsledkem systému zrozeným z nelidskosti vykořisťování člověka člověkem.
Er ist ein historisches Druckmittel, die unvermeidliche Folge eines Systems der Grausamkeit und Ausbeutung der Menschen.
Jiné příklady vět
Byl proti kastám proti korupci proti vykořisťování.
Er war gegen die Kasten, gegen Korruption... und gegen Ausbeutung.
Je to vykořisťování.
Das ist Ausbeutung.
Veškerá produkce potravin je vykořisťování.
Nahrungsmittelanbau ist Ausbeutung.
Všechny ty kecy ohledně vykořisťování.
All das B.S. wegen Ausbeutung.
Vzhledem k společnému nepříteli vykořisťování.
Aufgrund des gemeinsamen Feindes- Ausbeutung.
Kjótský protokol vede k enviromentálnímu vykořisťování.
Kyoto führt zu ökologischer Ausbeutung.
Vykořisťování pracujících způsobuje obrovské napětí jejich pracovní pojistná práva mizí v nedohlednu.
Die Ausbeutung der Arbeitnehmer verursacht große Spannungen und den Abbau ihrer Arbeits- und Versicherungsrechte.
Jsem proti vykořisťování člověka člověkem.
Ich bin gegen die Ausbeutung des Menschen.
PJ v jádru reklamy je vykořisťování sociální povahy která je hluboko v nás.
Im Innersten der Werbung steht die Ausbeutung unserer tiefsten, sozialen Natur.
Dlouhá historie vykořisťování wesenů.
Eine lange Geschichte der Ausbeutung von Wesen.
Je to vykořisťování je to trapné.
Es ist Ausbeutung und es ist beschämend.
Lidé po celém světě se bouří proti starým systémům vykořisťování útlaku.
Überall auf der Welt. wehren sich Menschen gegen Systeme der Ausbeutung und Unterdrückung.
S marxem věřil že zisk pochází z vykořisťování pracovní síly.
Wie auch Marx glaubte er, daß Profite nur aus der Ausbeutung der Arbeiter enstehen.
Jeho důsledkem jsou bídné mzdy nebezpečné podmínky vykořisťování zneužívání.
Es führt zu Armutslohntarifen, unsicheren Bedingungen, Ausbeutung und Missbrauch.
Naučil jsem se že tahle krajina byla postavená na vykořisťování černochů.
Ich weiß jetzt, dass dieses Land aus der Ausbeutung der Schwarzen entstanden ist.
Továrny na severu byly zavřeny vykořisťování začalo na jihu.
Fabriken wurden im Norden geschlossen und Ausbeutungsbetriebe im Süden eröffnet.
V tomto videu ramon říká že ochraňuje obyčejné lidi před vykořisťování kapitalismem.
In diesem Video sagt Ramon, dass er den Durchschnittsbürger vor den Verheerungen des Kapitalismus beschützt.
Je zcela zřejmé že sexuální vykořisťování dětí je třeba zastavit.
Es ist ganz offensichtlich, dass der sexuellen Ausbeutung von Kindern ein Ende gesetzt werden sollte.
Bylo třeba opatření které je osvobodí od otroctví vydírání vykořisťování.
Was erforderlich war, war eine Maßnahme, um sie von Sklaverei, Erpressung und Ausbeutung zu befreien.
Rovněž lituji pokračujícího vykořisťování výrobců ze strany velkých distributorů kteří nyní dominují na evropských potravinových trzích.
Ich beklage auch die anhaltende Ausbeutung der Erzeuger durch die großen Vertriebsketten, die inzwischen die europäischen Lebensmittelmärkte dominieren.
Tyto možnosti povedou spíše k většímu vykořisťování pracujících lidí obecně tím ještě zhorší ekonomické sociální nerovnosti mezi zeměmi EU.
Diese Optionen führen wohl noch zu einer stärkeren Ausbeutung der Arbeiter und der Bürger, wodurch sich die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichte zwischen den EU-Staaten verstärken.
Jsme pevně přesvědčeni že zde jsou patrné dopady politiky cenové stability větší vykořisťování.
Wir sind fest davon überzeugt, dass sich die Folgen der Politik der"Preisstabilität", das heißt Lohnzurückhaltung, auch hier bemerkbar machen: zunehmende Ausnutzung.

Výsledek: 273, Čas: 0.1156

Viz také


vykořisťování pracovníků
ausbeutung der arbeitnehmer ausbeutung von arbeitskräften
pohlavnímu vykořisťování dětí
der sexuellen ausbeutung von kindern den sexuellen mißbrauch von kindern und
boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí
bekämpfung der sexuellen ausbeutung von kindern und die bekämpfung von kindesmissbrauch und

"Vykořisťování" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc