VYLEPŠENÍ DO NĚMČINY

Překlad Vylepšení do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.1201

Příklady použití Vylepšení ve větě a jejich překlady

Když se mluví o vylepšení embryí co to přesně znamená.
Wenn Sie von embryonischer Verbesserung reden, worauf genau bezieht sich das?
Vylepšení posílení standard EU dovozních kontrolních předpisů.
Verbesserung und Verstärkung der EU-Standards, Einfuhr- und Kontrollvorschriften.
Udělám nějaká vylepšení.
Es gibt einiges zu verbessern.
Můžu ji použít k vylepšení našich zbraní.
Ich kann sie benutzen, um unsere Waffen zu verbessern.
Naši vylepšení možná vypadají lidsky ale jsou to klingoni... silnější inteligentnější.
Unsere Augments sahen zwar menschlich aus, waren aber Klingonen. Stärker, intelligenter.
Vylepšení ne.
Augments nicht.
Toto je konečné vylepšení.-náš největší krok do kybersvěta.
Dies ist das ultimative Upgrade, unser größter Schritt Richtung Cyberspace.
Toto je konečné vylepšení.
Dies ist das ultimative Upgrade.
Jiné příklady vět
Vylepšení grafického uživatelského rozhraníname OF TRANSLATORS.
Verbesserungen der BenutzeroberflächeNAME OF TRANSLATORS.
Jaké genetické vylepšení jste viděl.
Welche genetischen Verbesserungen haben sie?
Tato nová verze také přináší vylepšení zejména pokud jde o účel předávání dat.
Diese neue Fassung bringt auch Verbesserungen, insbesondere im Hinblick auf den Zweck der Datenübertragung.
Myslel jsem že by se toho dalo využít k vylepšení základů.
Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, das Fundament zu verbessern.
Vylepšení uživatelského rozhraní.
Verbesserungen an der Benutzeroberfläche.
Byli to vylepšení.
Es waren Augments.
Před lety jsme dostali vládní grant na vylepšení školy.
Vor Jahren erhielten wir einen staatlicher Zuschuss um die Schule zu verbessern.
Vylepšení použitelnosti.
Verbesserungen der Benutzbarkeit.
Byli to vylepšení.
Es waren Augmenten.
Jsi neznámé vylepšení.
Du bist ein unbekanntes Upgrade.
Různá vylepšení opravy chyb.
Diverse Verbesserungen und Fehlerbereinigungen.
Jestli si dobře vzpomínam na dějepis tak ti vaši milovaní vylepšení měli spoustu otroků.
Wenn Sie sich an meine Geschichte erinnern, Ihre lieben Augments hatten viele Sklaven.
Je čas na závěrečné vylepšení.
Es ist Zeit für das ultimative Upgrade.
Návrh komise ponechával mnoho prostoru k vylepšení.
Der Vorschlag der Kommission ließ ziemlich viel Raum für Verbesserungen.
Vylepšení podpory pro emu10k1 karty.
Verbesserung der Unterstützung für emu10k1-basierte Soundkarten.
Tohle je vážně dobré vylepšení.
Das ist eine seriöse Verbesserung.- Hallo.
Kdo rozhodne jaká vylepšení jsou potřebná.
Wer entscheidet, dass Verbesserungen notwendig sind?
To není vylepšení.
Das ist keine Verbesserung.
Genetické vylepšení.
Genetische Verbesserungen.
Pár vylepšení.
Einige Verbesserungen.
Jsou to rozsáhlá vylepšení.
Es ist eine gewaltige Verbesserung.
Ale ve skutečnosti studie ukazují že nové matky si rozvinou některá kognitivní vylepšení.
Aber in der Tat zeigen neueste Studien, dass junge Mütter bestimmte kognitive Verbesserungen entwickeln.

Výsledek: 259, Čas: 0.1201

Viz také


další vylepšení
weitere verbesserungen andere verbesserungen weitere nachrüstung nächste verbesserung noch mehr verbesserungen zusätzliche verbesserungen

"Vylepšení" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc