VZÁJEMNOSTI DO NĚMČINY

Překlad Vzájemnosti do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.0649

gegenseitigkeit (140) auf die visa-reziprozität (6) reziprozität (3)

Příklady použití Vzájemnosti ve větě a jejich překlady

Gegenseitigkeit ( vzájemnosti , reciprocity , reciprocitu )
Rovnocennost byla uzavřena na základě vzájemnosti.
Die Anerkennung der Gleichwertigkeit erfolgte auf Gegenseitigkeit.
Mluvím o vzájemnosti.
Ich spreche von Gegenseitigkeit.
Auf die visa-reziprozität
Oznámení finska ohledně vzájemnosti v otázce víz.
Mitteilung Finnlands in Bezug auf die Visa-Reziprozität 1.
Oznámení řecka ohledně vzájemnosti v oblasti víz.
Mitteilung Griechenlands in Bezug auf die Visa-Reziprozität 1.
Der gegenseitigkeit
Zveřejnění vzájemnosti.
Veröffentlichung der Gegenseitigkeit.
Jedná se o zavedení vzájemnosti v oblasti vízové politiky.
Es geht hier um die Umsetzung Politik der Gegenseitigkeit in Visumfragen.
Der gemeinsamkeit
Všichni jsme v zóně vzájemnosti.
Wir befinden uns alle in einer Zone der Gemeinsamkeit.
O každé halucinaci v zóně vzájemnosti se musí hlasovat.
Über jede Halluzination in der Zone der Gemeinsamkeit muss abgestimmt werden.
Jiné příklady vět
Je pro výměny založené na vzájemnosti rovnováze.
Er ist für einen Austausch auf der Grundlage von Gegenseitigkeit und Ausgewogenheit.
Oznámení spolkové republiky německo ohledně vzájemnosti v otázce víz.
Mitteilung der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf die Visa-Reziprozität 1.
Oznámení portugalska ohledně vzájemnosti v otázce víz.
Mitteilung Portugals in Bezug auf die Visa-Reziprozität 1.
Oznámení dánska ohledně vzájemnosti v otázce víz.
Mitteilung Dänemarks in Bezug auf die Visa-Reziprozität 1.
Oznámení švédska ohledně vzájemnosti v otázce víz.
Mitteilung Schwedens in Bezug auf die Visa-Reziprozität 1.
Kromě toho je důležitým hlediskem souvisejícím s ruskem otázka vzájemnosti.
Im Übrigen ist auch die Frage der Reziprozität ein wichtiger Aspekt im Verhältnis zu Russland.
Pravidlo 101 zveřejnění vzájemnosti.
Regel 101 Veröffentlichung der Gegenseitigkeit.
Tyto dohody byly prozatímně prováděny s výhradou zásady vzájemnosti.
Diese Abkommen wurden auf der Grundlage der Gegenseitigkeit vorläufig angewendet1.
Oznámení české republiky ohledně vzájemnosti v otázce víz.
Mitteilungen der Tschechischen Republik in Bezug auf die Gegenseitigkeit bei Visa-Reziprozität 1.
Těší mne že se nám společně s prezidentem obamou podařilo dosáhnout vzájemnosti v projektu EADS na zásobování letadly.
Ich freue mich darüber, dass wir zusammen mit Präsident Obama eine auf Gegenseitigkeit basierende Zusammenarbeit bezüglich des EADS-Projektes zur Lieferung von Flugzeugen erzielt haben.
S OHLEDEM na možnost budoucích změn přílohy této dohody prostřednictvím zjednodušených postupů zejména pro zajištění vzájemnosti mezi stranami.
UNTER HINWEIS auf die Möglichkeit, Anhang I dieses Abkommens künftig in einem vereinfachten Verfahren abzuändern, insbesondere zur Gewährleistung der Gegenseitigkeit zwischen den Vertragsparteien.
Dvoustranný vztah musí být zároveň v každém případě založen na trvalém dodržování lidských práv na skutečné vzájemnosti.
Zugleich müssen die bilateralen Beziehungen in jedem Fall auf der Wahrung der Menschenrechte und auf echter Gegenseitigkeit beruhen.
S výhradou vzájemnosti se dohoda provádí prozatímně ode dne. ledna 2003 až do ukončení postupů pro uzavření.
Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit wird das Abkommen ab dem 1. Januar 2003 vorläufig angewendet, bis die für seinen Abschluss erforderlichen Verfahren abgeschlossen sind.
S výhradou vzájemnosti se dohoda provádí prozatímně ode dne. ledna 2002 až do ukončení postupů pro uzavření.
Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit wird das Abkommen ab 1. Januar 2002 vorläufig angewendet, bis die für seinen Abschluss erforderlichen Verfahren abgeschlossen sind.
Je nutné respektovat zásadu vzájemnosti jelikož jedině tak lze dosáhnout vyváženého výsledku těchto jednání.
Das Prinzip der Gegenseitigkeit muss gewahrt werden, denn nur so lässt sich ein ausgeglichenes Verhandlungsergebnis erzielen.
Je třeba zachovat zásadu vzájemnosti aby byla zajištěna pro obě strany solidní udržitelná dohoda.
Das Prinzip der Gegenseitigkeit muss gewahrt werden, um ein für beide Seiten solides und nachhaltiges Abkommen zu gewährleisten.
Až doposud byla zásada vzájemnosti uplatňována prostřednictvím dvoustranných dohod o bezvízovém styku uzavřených mezi brazílií jednotlivými členskými státy.
Bisher wurde der Grundsatz der Gegenseitigkeit mittels bilateraler Abkommen zur Befreiung von der Visumpflicht umgesetzt, die jeweils zwischen Brasilien und den einzelnen Mitgliedstaaten abgeschlossen wurden.
Až dosud byla tato politika vzájemnosti uplatňována prostřednictvím dvoustranných dohod mezi brazílií členskými státy.
Bisher wurde diese Politik der Gegenseitigkeit über bilaterale Abkommen zwischen Brasilien und den Mitgliedstaaten umgesetzt.
S výhradou vzájemnosti smlouva uvedená v článku se provádí prozatímně od. ledna 2001 do dokončení postupů pro její uzavření.
Das in Artikel 1 genannte Abkommen wird unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit bis zum Abschluss der Verfahren für seinen förmlichen Abschluss ab dem 1. Januar 2001 vorläufig angewendet.
Systém ochranné známky společenství by měl být zpřístupněn všem bez jakéhokoli požadavku vzájemnosti rovnocennosti nebo státní příslušnosti.
Die Gemeinschaftsmarke muss ohne jegliches Erfordernis der Gegenseitigkeit, Äquivalenz und/oder Staatsangehörigkeit allen Benutzern zugänglich gemacht werden.
Do té doby bude prováděna prozatímně od. ledna 2005 s výhradou vzájemnosti.
Bis dahin wird das Abkommen ab 1. Januar 2005 unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit vorläufig angewandt.
Všichni víme že rusko nemá v plánu dodržovat zásadu vzájemnosti pokud jde o investice do trhů s energiemi.
Wir alle wissen, dass Russland gar nicht die Absicht hat, den Grundsatz der Gegenseitigkeit in Bezug auf Investitionen auf dem Energiemarkt zu wahren.

Výsledek: 267, Čas: 0.0649

Viz také


zásadu vzájemnosti
grundsatz der gegenseitigkeit das prinzip der gegenseitigkeit
ohledně vzájemnosti
bezug auf die visa-reziprozität in bezug auf die gegenseitigkeit
na základě vzájemnosti
auf der grundlage der gegenseitigkeit auf gegenseitigkeitsbasis basierend auf gegenseitigkeit auf gegenseitiger basis

S Synonyma "vzájemnosti"


"Vzájemnosti" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc