ZÁKLADNÍHO DO NĚMČINY

Překlad Základního do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 254, Čas: 0.1606

Příklady použití Základního ve větě a jejich překlady

Členské státy stanoví že balení základního osiva certifikovaného osiva všech kategorií obchodního osiva.
Die mitgliedstaaten schreiben vor, dass packungen mit basissaatgut, mit zertifiziertem saatgut aller art und mit handelssaatgut.
Vzhledem k tomu že členské státy v současné době produkují dostatečné množství základního certifikovaného osiva aby uspokojily poptávku po osivu lipnice luční ve Společenství;
Nunmehr erzeugen die mitgliedstaaten genügend"basissaatgut" und"Zertifiziertes Saatgut", um innerhalb der gemeinschaft den bedarf an saatgut von wiesenrispe zu decken.
Grundlegenden ( základní , zásadní , podstatné )
Kromě tohoto základního konfliktu u ostatních úprav v polovině období panuje shoda mezi všemi třemi orgány s výjimkou ICI.
Abgesehen von diesem grundlegenden konflikt gibt es bei den anderen mittelfristigen anpassungen einen konsens zwischen den drei institutionen mit ausnahme des ICI.
V letech před globální finanční krizí ukrajinská ekonomika svižně rostla poháněna vývozem základního průmyslového zboží například oceli.
Die ukrainische wirtschaft war in den jahren vor dem ausbruch der globalen finanzkrise- angetrieben von grundlegenden industriegütern wie stahl- rapide gewachsen.
Des grundlegenden ( základní , zásadní , podstatné )
Jak mohou začít přispívat k oživení základního ekonomického života.
Und wie können sie anfangen, zur wiederbelebung des grundlegenden wirtschaftslebens beizutragen?
Jsou to projevy základního zákona.
Sie sind merkmale des grundlegenden gesetztes.
Den grundlagen ( základní , zásadní , podstatné )
Mám Vezmem to od základního.
Fangen wir mit den grundlagen an.
Co začít u toho základního?
Warum beginnen wir nicht mit den grundlagen?
Jiné příklady vět
Požaduje jen něco zcela základního.
Es geht eigentlich nur um etwas ganz grundlegendes.
Vezměte si příklad vody jako základního lidského práva.
Nehmen wir das beispiel von wasser als grundlegendem menschenrecht.
Nedostávalo se mi základního porozumění které měli intuitivně moji souputníci.
Mir fehlte offenbar das grundlegende verständnis... das meine altersgenossen instinktiv besaßen.
První z nich je vytvoření základního právního rámce který tento druh podnikání usnadní.
Der erste ist die einrichtung eines grundlegenden rechtsrahmens zur vereinfachung dieser unternehmen.
Vzhledem k tomu že definice tříd základního požadavku částečně závisí na úrovni takového omezení;
Die festlegung von klassen für die wesentliche anforderung hängt teilweise von diesem grenzniveau ab.
Začněme od toho základního.
Fangen wir mit dem grundsätzlichen an.
Povahu množství základního produktu použitého při výrobě daného meziproduktu;
Die art und die menge des zur herstellung des betreffenden zwischenerzeugnisses benutzten grunderzeugnisses.
Definice tříd základního požadavku částečně závisí na úrovni takového omezení.
Die festlegung von klassen für die wesentliche anforderung hängt teilweise von diesem grenzniveau ab.
Zkusíme něco základního.
Versuchen wir... etwas einfaches.
Povolené dodatečné údaje u základního certifikovaného množitelského materiálu.
Zulässige zusätzliche angaben bei basisvermehrungsgut und zertifiziertem vermehrungsgut.
Děti v takovýchto konfliktech však kromě základního materiálního zajištění potřebují naději.
Doch was kinder in konflikten wie diesem über den materiellen grundbedarf hinaus brauchen, ist hoffnung.
Výrobu Společenství ve smyslu čl. odst. základního nařízení tvoří proto výroba těchto tří spolupracujících výrobců ze Společenství dalšího výrobce podporujícího stížnost.
Die produktion der drei kooperierenden gemeinschaftshersteller und des anderen herstellers, der den überprüfungsantrag unterstützte, bildet daher die gemeinschaftsproduktion im sinne des artikels 4 absatz 1 der grundverordnung.
Mnozí ekonomové si však neuvědomují že to vše jsou jen příznaky jednoho základního problému pokřiveného modelu čínského růstu.
Was viele dabei nicht erkennen, ist, dass dies lediglich symptome eines einzigen, grundlegenden problems sind: des zu verzerrungen führenden wachstumsmodells des landes.
Nejprve je třeba poznamenat že v antidumpingovém řízení jsou dotyčný výrobek obdobný výrobek definovány podle jeho základních fyzikálních chemických a/nebo technických vlastností jeho základního použití.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die betroffene ware und die gleichartige ware in antidumpingverfahren anhand ihrer grundlegenden physikalischen, chemischen und/oder technischen eigenschaften und ihrer grundlegenden verwendung definiert werden.
Od té doby dochází v každé fázi evropské integrace k rozhodnému potvrzení tohoto základního politického rozhodnutí.
Seitdem wurde diese grundlegende politische entscheidung in jeder etappe des europäischen aufbauwerks immer wieder aufs neue bekräftigt.
Existuje opravdu jen jeden způsob jak dosáhnout základního ambiciózního cíle kterým je trvalé udržitelné snížení pracovních úrazů chorob.
Nur so können wir das grundlegende und ehrgeizige ziel einer kontinuierlichen und nachhaltigen senkung der arbeitsunfälle und berufskrankheiten erreichen.
Nakonec se časové okno kdy je přijatelné naučit se něco tak základního zavřelo.
Letztendlich hat sich das zeitfenster, in dem man etwas so grundlegendes lernen konnte, geschlossen.
Správně zdůrazňuje roli kultury nejen jako mostu mezi národy ale rovněž jako základního prvku při prosazování našich hodnot ve světě.
Er unterstreicht zu recht die rolle der kultur nicht nur als brücke zwischen menschen, sondern auch als wesentliches element bei der verbreitung unserer werte in der welt.
Nejlepším nejpřirozenějším zabezpečením podpory tohoto druhu je ochrana rodiny jako základního článku společnosti.
Der beste und natürlichste weg, eine solche unterstützung sicherzustellen, besteht darin, die familie als grundlegende gesellschaftseinheit zu schützen.
Tím se po několika desetiletích obrací trend ke grantovému financování zejména u základního vzdělání.
Dies kehrt den trend der letzten jahrzehnte um, insbesondere für grundlegende ausbildung schenkungen bereitzustellen.
Česká republika Rumunsko Slovensko Údaje se týkají základního vzdělávání primární nižší sekundární. Polsko Slovensko 1993/94.
Tschechische republik, rumänien und Slowakei: grundlegende schulbildung primarbereich und sekundartlereich i.
K dosažení základního cíle tohoto nařízení tj. zachování udržitelné využívání rybolovných zdrojů je nezbytné vhodné stanovit pravidla pro vrakování rybářských plavidel.
Zur erreichung des grundlegenden ziels dieser verordnung, nämlich die erhaltung und nachhaltige nutzung von fischereiressourcen, ist es notwendig und angezeigt, bestimmungen über das abwracken von fischereifahrzeugen festzulegen.

Výsledek: 254, Čas: 0.1606

Viz také


základního požadavku
der wesentlichen anforderung hauptpflicht
základního cíle
des grundlegenden ziels das hauptziel ultimativen ziels
základního zobrazení
die hauptanzeige
základního materiálu
basismaterial des grundstoffes
výsledky základního zjišťování
DIE ERGEBNISSE DER GRUNDERHEBUNGEN
snížení upsaného základního kapitálu
herabsetzung des gezeichneten kapitals
základního nařízení na základě
der grundverordnung auf der grundlage grundverordnung anhand
základního nařízení byly tyto
grundverordnung wurden diese
klíče pro upisování základního kapitálu
des schlüssels für die zeichnung des kapitals schlüssels für die kapitalzeichnung
šetření podle článku základního nařízení
gemäß artikel 5 der grundverordnung eine untersuchung
ve smyslu článku základního nařízení
im sinne des artikels 3 der grundverordnung im sinne von artikel 8 der grundverordnung

"Základního" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc