ZÁRUKOU DO NĚMČINY

Překlad Zárukou do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0869

garantie (66) gewährleistung (12) bürgschaft (9) garant für (7) garanten für (3)

Příklady použití Zárukou ve větě a jejich překlady

Garantie ( záruka , zaručit , záruční )
Ty jsou nejlepší zárukou rovných podmínek pro všechny naše letecké společnosti.
Dies ist die beste Garantie für gleiche Wettbewerbsbedingungen für all unsere Luftfahrtunternehmen.
Větší regulace není zárukou proti rizikům současné krize.
Mehr Regulierung ist keine Garantie gegen die Risiken der aktuellen Krise.
Bürgschaft ( záruky , ručení )
Jistotu lze nahradit osobní společnou nerozdílnou zárukou třetí osoby schválenou účetním.
Diese Sicherheit kann durch die selbstschuldnerische Bürgschaft eines vom Rechnungsführer zugelassenen Dritten ersetzt werden.
Ručitel se zavazuje písemnou zárukou.
Der Bürge verpflichtet sich durch eine schriftliche Bürgschaft.
Garant für
Obojí je zárukou účinnosti konkurenceschopnosti růstu.
Sie sind Garant für Effektivität, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum.
Ekonomický sociální rozvoj jsou pak základní zárukou bezpečnosti.
Andererseits ist die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ein wesentlicher Garant für Sicherheit.
Eine garantie für
Tato svoboda je naší svobodou je zárukou svobodného výkonu našeho mandátu.
Diese Freiheit gilt auch für uns und sie ist eine Garantie für die freie Ausübung unseres Mandates.
Deklarativní prohlášení prezidenta medveděva nejsou ani důkazem ani zárukou skutečného pokroku.
Feststellungen von Präsident Medwedew sind weder ein Beweis noch eine Garantie für wirklichen Fortschritt.
Garantiert
Přenesení jednání do NATO je zárukou splnění nedělitelnosti.
Indem man die Verhandlungen der NATO überträgt, garantiert man die Umsetzung des Unteilbarkeitsprinzips.
Bez podmínek s plnou zárukou.
Ohne Vorbehalte und garantiert.
Garantie für
Svoboda na internetu je nejlepší zárukou svobody projevu.
Die Freiheit des Internets ist die beste Garantie für freie Meinungsäußerung.
Již mnohokrát jsem řekl růst není zárukou rozvoje.
Wie ich schon des Öfteren gesagt habe: Wachstum ist keine Garantie für Entwicklung.
Jiné příklady vět
S prodlouženou zárukou měl bych dodat.
Mit verlängerter Garantie, darf ich hinzufügen.
To video není samozřejmě žádnou zárukou že každá kopie toho programu bude smazána.
Das Video ist natürlich keine Garantie, dass jede Kopie des Programms gelöscht wurde.
Hoban nám je prodává po pěti dolarech za pakl s obvyklou zárukou.
Hobans verkauft sie uns für $5 pro Satz mit der üblichen Garantie.
Je to s celoživotní zárukou.
Du hast lebenslange Garantie.
Řada finančních institucí zejména těch největších tak operuje s nevyslovenou vládní zárukou.
Daher operieren viele Finanzinstitute, insbesondere die größten, mit einer stillschweigenden staatlichen Garantie.
Můj nos je zárukou pro mé titulky.
Meine Nase ist die Garantie für meine Schlagzeilen.
Také tato věc je zárukou vyvážené evropské migrační politiky.
Auch dies ist der Garant für eine ausgewogene europäische Migrationspolitik.
Takže koval je vaší zárukou že se tak nestane.
Also ist Koval Ihre Garantie dafür, dass das nicht passiert.
S jakou zárukou.
Welche Sicherheiten bietet Ihr?
Rovněž je zárukou vysoké úrovně ochrany zdraví životního prostředí.
Zudem wird ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit und die Umwelt gewährleistet.
Sebekritika konstruktivní kritika jsou zárukou bezpečnosti národní struktury.
Selbstkritik und konstruktive Kritik sind die Garantie für die Sicherheit der nationalen Struktur.
Celkově vzato jsou tyto faktory zárukou že válku s terorismem nelze vyhrát.
Zusammengenommen sorgen diese Faktoren dafür, dass der Krieg gegen den Terror nicht gewonnen werden kann.
Tyto smlouvy byly rovněž zárukou zisku ve výši až 10.
Die PPA stellen auch einen garantierten Gewinn von 8 bis 10% sicher.
Odkdy jsou tvoje vize se zárukou.
Seit wann gibst du eine Garantie auf deine Visionen?
Stabilizace situace ve střední asii bude zárukou dobré spolupráce s EU.
Die Stabilisierung der Lage in Zentralasien wird eine gute Zusammenarbeit mit der EU sicherstellen.
Vina lítost jsou tu boží zárukou.
Leid und Schuld sind göttliche Bürgen.
Oddělení odpovědnosti žalobce soudce je v soukromých právních sporech zásadní ústavní zárukou.
Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Klägern und Richtern ist eine entscheidende verfassungsmäßige Sicherheit für private Rechtsstreitigkeiten.
Ten klíč v tvých rukou bude zárukou tvého návratu.
Diesen Schlüssel lege ich in Eure Hände. Es ist der Pfand für Eure Rückkehr.

Výsledek: 260, Čas: 0.0869

Viz také


zárukou že
garantie dafür , dass garant dafür , dass sichergestellt werden , dass
nejlepší zárukou
die beste garantie besten garanten für
jedinou zárukou
einzige garantie für die alleinige garantie die einzige garantie dafür
nejdůležitější zárukou
wichtigste schutz die wichtigste garantie für
zárukou kvality
qualitätsgarantie eine garantie für qualität
podporou vysoké úrovně zaměstnanosti zárukou přiměřené sociální ochrany
förderung eines hohen beschäftigungsniveaus , mit der gewährleistung eines angemessenen sozialen schutzes der förderung eines hohen beschäftigungsniveaus , der gewährleistung eines angemessenen sozialen schutzes

"Zárukou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc