ZÁSADY SUBSIDIARITY DO NĚMČINY

Překlad Zásady Subsidiarity do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.2607

subsidiaritätsprinzip (20) subsidiaritätsprinzips (77) grundsätze der subsidiarität (11) die prinzipien der subsidiarität (2) des subsidiaritätsgrundsatzes (2) beachtung des grundsatzes der subsidiarität (4) grundsatzes der subsidiarität (5) grundsatz der subsidiarität (4)

Příklady použití Zásady Subsidiarity ve větě a jejich překlady

Beachtung des grundsatzes der subsidiarität
Každá podpora poskytnutá na základě tohoto rozhodnutí musí zcela splňovat zásady subsidiarity proporcionality.
Die Gewährung von Finanzhilfen im Rahmen dieses Beschlusses sollte unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit erfolgen.
Každá podpora udělená na základě tohoto rozhodnutí musí zcela splňovat zásady subsidiarity proporcionality.
Die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen dieses Beschlusses sollte unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit erfolgen.
Grundsatzes der subsidiarität
Potřebujeme monitorovací systém který zajistí že předložené legislativní návrhy parlament skutečně posoudí zejména pokud jde o dodržování zásady subsidiarity.
Wir brauchen ein Überwachungssystem, das sicherstellt, dass die Gesetzgebungsvorschläge, die dem Parlament vorgelegt werden, tatsächlich bewertet werden, insbesondere soweit die Achtung dieses Grundsatzes der Subsidiarität betroffen ist.
Výkon působnosti unie upravují zásady subsidiarity proporcionality.
Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union geltendie Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.
Des subsidiaritätsprinzips
Stanovisko výboru příslušného k posuzování dodržování zásady subsidiarity je přílohou takového doporučení.
Die Stellungnahme des für die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständigen Ausschusses wird einer solchen Empfehlung beigefügt.
Používání zásady subsidiarity.
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips.
Jiné příklady vět
Zároveň je zdravotnictví v rámci zásady subsidiarity v rukou členských států.
Gleichzeitig behalten die Mitgliedstaaten gemäß dem Subsidiaritätsprinzip die Kontrolle über ihre Gesundheitsdienste.
Dodržování zásady subsidiarity se přezkoumává v souladu s pravidly uvedenými ve smlouvě.
Die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips wird gemäß den Bestimmungen des Vertrags geprüft.
Obhajoba zásady subsidiarity umísťování náboženských kulturních symbolů na veřejná místa rozprava.
Verteidigung des Subsidiaritätsprinzips- Anbringung religiöser und kultureller Symbole an öffentlichen Orten Aussprache.
Toto uplatnění zásady subsidiarity musí zůstat netknuto.
Diese Anwendung des Subsidiaritätsprinzips muss auch weiterhin sichergestellt sein.
Obhajoba zásady subsidiarity hlasování.
Verteidigung des Subsidiaritätsprinzips Abstimmung.
Neexistuje žádná objektivní analýza ohledně požadavků zásady subsidiarity.
Es gibt keine objektive Analyse der Anforderungen des Subsidiaritätsprinzips.
Protestuji proti neustálému porušování zásady subsidiarity v této sněmovně.
Ich verwahre mich gegen die ständigen Verletzungen des Subsidiaritätsprinzips in dieser Kammer.
Ráda bych jen zdůraznila jednu drobnost dodržování zásady subsidiarity.
Ich möchte nur einen kleinen Punkt herausstellen: Den Respekt für das Subsidiaritätsprinzip.
Podporuje úsilí komise týkající se posílení zásady subsidiarity.
Unterstützt die Bemühungen der Kommission, das Subsidiaritätsprinzip zu stärken.
Z tohoto důvodu bylo zcela vhodné jednat v duchu zásady subsidiarity.
Aus diesem Grund war es völlig angebracht, im Geiste des Subsidiaritätsprinzips zu handeln.
Každý orgán zajistí při výkonu jemu svěřených pravomocí dodržování zásady subsidiarity.
Jedes Organ gewährleistet bei der Ausübung seiner Befugnisse die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips.
V zájmu dodržení zásady subsidiarity komise znění pečlivě zváží.
Die Kommission wird sich den Wortlaut sehr genau ansehen, um den Grundsatz der Subsidiarität zu respektieren.
Celá otázka směřuje právě k tomuto hledisku k zásadnosti zásady subsidiarity.
Die ganze Frage dreht sich genau um diesen Aspekt, um die grundlegende Natur des Subsidiaritätsprinzips.
Začlenění prohlášení týkajících se této oblasti představuje porušení zásady subsidiarity.
Derartige Äußerungen zu diesem Thema sind ein Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip.
Písemně. DE návrhy týkající se správy ekonomických záležitostí jsou jasným porušením zásady subsidiarity.
Schriftlich.- Die Vorschläge zur Economic Governance verletzen klar das Subsidiaritätsprinzip.
Zásady subsidiarity solidarity jsou dvě strany jedné mince evropské měny.
Subsidiarität und Solidarität sind zwei Seiten derselben Münze: der europäischen Währung.
Druhá otázka zásady subsidiarity univerzálnosti.
Der Zweite: die Frage nach dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Universalität.
Mimoto tu dochází k jasnému porušení zásady subsidiarity v sociální oblasti.
Außerdem wird hier im Sozialbereich ganz eindeutig die Subsidiarität verletzt.
Kromě toho jsme svědky porušování zásady subsidiarity.
Darüber hinaus stehen wir hier vor einer Verletzung des Subsidiaritätsprinzips.
To znamená že bychom neměli pod rouškou takzvané zásady subsidiarity stavět trojského koně ohrožovat suverenitu členských států.
Sie sollte also kein Trojanisches Pferd sein und unter dem Deckmantel des so genannten Subsidiaritätsprinzips die Souveränität der Mitgliedstaaten in Frage stellen.
Některé zajímavé kritické připomínky jsou zaměřeny proti předloženým posouzením dopadů částečně nedostatečnému respektování zásady subsidiarity nedůsledné rozdělení kompetencí v evropských strukturách.
Interessant sind einige kritische Bemerkungen zu Punkten wie den vorgelegten Bewertungen der Auswirkungen, der gelegentlichen Nichteinhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes sowie der inkonsequenten Ausstattung mit Befugnissen innerhalb der Strukturen der Gemeinschaft.
Každá podpora poskytnutá na základě tohoto rozhodnutí musí zcela splňovat zásady subsidiarity proporcionality.
Die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen dieses Beschlusses sollte unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit erfolgen.
Každá podpora udělená na základě tohoto rozhodnutí musí zcela splňovat zásady subsidiarity proporcionality.
Die Gewährung von Fördermitteln im Rahmen dieses Beschlusses sollte unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit erfolgen.
Vzhledem k tomu že k odstranění této překážky mají být podle zásady subsidiarity přijata opatření na úrovni společenství;
Nach dem Subsidiaritätsprinzip sind auf Gemeinschaftsebene Maßnahmen zu ergreifen, um solche Hindernisse zu beseitigen.

Výsledek: 265, Čas: 0.2607

Viz také


dodržování zásady subsidiarity
einhaltung des subsidiaritätsprinzips achtung des subsidiaritätsprinzips
provádění zásady subsidiarity
anwendung des subsidiaritätsprinzips
porušení zásady subsidiarity
verletzung des subsidiaritätsprinzips verstoß gegen das subsidiaritätsprinzip die subsidiarität verletzt
uplatňování zásady subsidiarity
anwendung des subsidiaritätsprinzips der umsetzung des prinzips der subsidiarität
obecné zásady
leitlinie allgemeinen grundsätze
zásady proporcionality
grundsatz der verhältnismäßigkeit
zásadu subsidiarity
das subsidiaritätsprinzip subsidiarität
zásad subsidiarity
grundsätze der subsidiarität subsidiaritätsprinzips
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc