ZAHRNUTY DO NĚMČINY

Překlad Zahrnuty do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 3.2367

Příklady použití Zahrnuty ve větě a jejich překlady

Enthalten ( obsahují , obsahující , obsaženy )
Systémy jsou zahrnuty pokud byly v provozu kdykoli během předcházejících pěti referenčních let.
Systeme sind enthalten, wenn sie während eines der vorherigen fünf Referenzjahre betriebsfähig waren.
Proto jsem velmi ráda že do textu byly zahrnuty digitální produkty.
Ich freue mich daher sehr darüber, dass digitale Produkte jetzt im Text enthalten sind.
Einbezogen ( zapojeny , zahrnuty , zahrnovat )
Pro kalendářní rok 2002 budou s ohledem na kalendářní rok 1999 zahrnuty tyto platby.
Für das Kalenderjahr 2002 werden in Bezug auf das Kalenderjahr 1999 folgende Zahlungen einbezogen.
V první fázi budou od roku 2011 zahrnuty do systému všechny lety v rámci evropské unie.
Erstens werden ab 2011 alle Flüge in der EU in das System einbezogen.
Aufgenommen ( přijali , zařazena , zahrnuta )
Do zprávy budou zahrnuty veškeré připomínky k návrhu.
Etwaige Bemerkungen zu diesem Entwurf werden in den Bericht aufgenommen.
Do zprávy jsou zahrnuty veškeré případné připomínky.
Etwaige Bemerkungen zu diesem Entwurf werden in den Bericht aufgenommen.
Berücksichtigt ( úvahu , zohledňuje , zohlední )
Řecko jsou zahrnuty pouze děti navštěvující nipiagogeia mateřské školy.
Griechenland: Berücksichtigt sind nur Kinder, die einen nipiagogeio(öffentlichen Kindergarten) besuchen.
Řecko jsou zahrnuty pouze děti které navštěvují veřejné nipiagogeia mateřské školy.
Griechenland: Berücksichtigt sind nur die Kinder, die einen öffentlichen Kindergarten(nipiagogeio) besuchen.
Jiné příklady vět
EIOÚ proto doporučuje aby byly vypracovány do návrhu zahrnuty záložní postupy.
Der EDPS empfiehlt daher, dass Ausweichverfahren entwickelt und in den Vorschlag einbezogen werden.
Klíčové prvky které budou zahrnuty.
Schlüsselelemente, die enthalten sein müssen.
Jsou zahrnuty ve výpočtech.
In den Berechnungen enthalten.
Mobilní úřadovny nejsou zahrnuty.
Mobile Geschäftsstellen sind nicht enthalten.
Úvěry se selháním nejsou do vážených průměrných úrokových sazeb zahrnuty.
Not leidende Kredite werden nicht in die gewichteten Durchschnittszinssätze einbezogen.
Poznámka ne všechny změny ekosystému jsou zahrnuty.
Hinweis: Nicht alle Veränderungen im Ökosystem sind erfasst.
Všechny informace o tom jak chybu opravit jsou zahrnuty.
Die ganzen lokalen Informationen sind integriert, um zu zeigen, wie man sie beheben kann.
Bulharsko rumunsko nebyly do této studie zahrnuty.
Bulgarien und Rumänien wurden bei dieser Studie nicht berücksichtigt.
Asia invest projekty složek asia interprise nebyly zahrnuty.
Asia Invest: Die im Rahmen der Instrumente von Asia Interprise durchgeführten Projekte wurden nicht berücksichtigt.
Pro případy kdy se očekávají přeshraniční dopady jsou do směrnice zahrnuty jasné požadavky ohledně informování.
Die Richtlinie enthält klare Informationsanforderungen für den Fall, dass grenzüberschreitende Beeinträchtigungen erwartet werden.
Všechny takové zásady jsou zahrnuty v příloze VII.
Diese Grundsätze sind in Anhang VII aufzunehmen.
Národní centrální banky mohou vyžadovat vykazování určitých dílčích pozic které jsou v této položce zahrnuty.
Die NZBen können die Meldung von bestimmten in dieser Position enthaltenen Unterkategorien verlangen.
Jsou v tom zahrnuty dvě noci.
Diese beinhaltet beide Nächte.
Přepravní náklady nejsou zahrnuty do podpory.
Transportausgaben gehen nicht in die Berechnung der Subventionen ein.
Ostatní předměty jsou zahrnuty pod název „ pružný rozvrh.
Die anderen Unterrichtsfächer sind in der Rubrik „Thematisch offene Zeitanteile" zusammengefaßt.
Jaké země jsou do této politiky zahrnuty.
Wie ist es heute um die Länder bestellt, die in diese Politik mit eingeschlossen werden?
Naše návrhy na modernizaci rozpočtu zemědělství nebyly do konečného znění dokumentu zahrnuty.
Unsere Vorschläge, den Agrarhaushalt zu modernisieren, wurden nicht in das endgültige Dokument mit aufgenommen.
Přičemž by zde měly být zahrnuty pozemkové náklady amortizace provozních tarifů.
Doch müssten auch die Grundstückskosten und die Amortisierung der Betriebsgebühren eingeschlossen werden;
Měi dojem že by v tom měly být zahrnuty baterie.
Er hatte geglaubt, daß mindestens Batterien dabei wären.
Národní centrální banky mohou shromažďovat další údaje které nejsou do minimálních požadavků zahrnuty.
Die NZBen können nicht von den „Mindestanforderungen» umfasste Zusatzdaten erheben.
Příjmy určené na zvláštní účely nebyly do rozpočtu zahrnuty viz odstavec zprávy.
Zweckgebundene Einnahmen wurden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen siehe Ziffer 8 des Berichts.
Přesuny zařízení potřebného k odminování nejsou do embarga zahrnuty.
Lieferungen von Minenräumgeräten fallen nicht unter dieses Embargo.

Výsledek: 257, Čas: 3.2367

Viz také


jsou zahrnuty
werden enthalten sind nicht beinhaltet berücksichtigt sind abdeckt
nejsou zahrnuty
sind nicht enthalten nicht umfasst sind sind auch nicht fallenden erfasst sind
zprávy zahrnuty
bericht aufgenommen wurden den bericht aufgenommen zu werden , wurde
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc