ZALOŽENOU DO NĚMČINY

Překlad Založenou do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 254, Čas: 0.0918

Příklady použití Založenou ve větě a jejich překlady

Grundlage ( základě , založené , založena )
Je tu nový impuls nahradit někdy upřednostňovanou reálpolitiku v našem sousedství ambicióznější mnohem aktivnější politikou založenou na našich hodnotách.
Es gibt einen neuen Impuls, jedenfalls in manchen Fällen, die bevorzugte Realpolitik in unserer Nachbarschaft durch eine ambitionierte und deutlich proaktivere Politik auf Grundlage unserer Werte auszutauschen.
Rovněž vítám váš výrok že v druhé půli roku 2010 předložíte zprávu o plánech obnovy založenou na programech které vám dodají členské státy.
Ich begrüße auch Ihre Aussage, dass Sie in der zweiten Jahreshälfte 2010 einen Bericht zu den Konjunkturprogrammen auf Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Programme einbringen werden.
Basiert ( je založena , založený , založena )
Ale já je projekcí založenou na projekcích dalších lidí.
Aber das Selbst ist eine Projektion die auf den Projektionen anderer Menschen basiert.
Měl jsem popíjecí hru založenou na robin ale bylo to ve skutečnosti na robin.
Ich hatte ein Trinkspiel, das auf Robin basiert, aber es war eigentlich auf Robin. Ich goss Pfirsichschnaps in ihren Bauchnabel.
Komise navrhuje certifikaci strojvedoucích založenou na jednotných minimálních evropských standardech.
Die Kommission schlägt die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern auf Basis einheitlicher europäischer Mindeststandards vor.
Trh nebonitních hypoték se zdá příliš malý na to aby způsobil takto široce založenou změnu v rizikových preferencích.
Der Subprime-Markt erscheint zu klein, um eine Veränderung der Risikobereitschaft auf so breiter Basis hervorzurufen.
Basierende
Za prvé EPS upevňuje strategii založenou na partnerství spolupráci.
Erstens festigt die ENP eine auf Partnerschaft und Kooperation basierende Strategie.
NATO ovšem nadále zůstává aliancí založenou na jaderných zbraních.
Die NATO bleibt jedoch ein auf Atomwaffen basierendes Bündnis.
Jiné příklady vět
To je o mnoho lepší způsob jak vytvořit mírovou evropu založenou na spolupráci.
Damit kann man viel besser ein friedvolles Europa aufbauen, das auf Zusammenarbeit beruht.
Navrhuji proto abychom přijali strategii založenou na třech prvcích.
Ich schlage selbst vor, dass wir eine Strategie annehmen, die auf drei Elementen beruht.
Přizpůsobuje se tvýmu pohybu zdokonaluje to strategii založenou na tvojí odpovědi.
Es passt sich deinen Bewegungen an und entwickelt eine Strategie basierend auf deiner Reaktion.
Založenou na teorii magnetické přitažlivosti.
Basierend auf der Theorie von magnetischer Anziehung.
Nebo jim jde o zónu volného obchodu založenou na jisté formě mezivládního uspořádání.
Oder lieber eine Freihandelszone auf der Basis irgendwelcher zwischenstaatlicher Abkommen?
Evropská unie chce podporovat společnost založenou na poznatcích udržitelný rozvoj.
Die Europäische Union will die wissensbasierte Gesellschaft und nachhaltige Entwicklung fördern.
Nekorektní prohlášení vedoucích činitelů posilují rozhazovačnou politiku založenou na zbožných přáních.
Solche unrichtigen Aussagen führender Politiker fördern verschwenderische Maßnahmen, die auf Wunschdenken beruhen.
Soudce připustil výpověď založenou na důkazech které ani neviděl.
Der Richter hat Aussagen zugelassen, die auf Beweisen basierten, die er nie gesehen hat.
Samozřejmě tu máte bilderbeg group založenou bývalým nacistou holandským princem bernardem.
Da gibt es die Bilderberggruppe, die von dem Ex-Nazi Prinz Bernhard von den Niederlanden gegründet wurde.
Zpravodaj pronesl moudrou poznámku založenou na skutečné situaci.
Der Berichterstatter hat, ausgehend von der realen Situation, eine kluge Bemerkung gemacht.
Založenou na vědeckých faktech.
Einem Vorläufer von harten Fakten!
Ba trvá na tom že úkolem vlády je občanskou společnost založenou na právním řádu posilovat.
Tatsächlich besteht er darauf, dass es Aufgabe der Regierung ist, die Zivilgesellschaft auf Grundlage der Rechtstaatlichkeit zu stärken.
Přeměna na ekonomiku založenou na znalostech službách je stejně nezbytná jako dřívější přechod od zemědělství k průmyslu.
Die Umwandlung in eine Wirtschaft, die auf Wissen und Dienstleistungen beruht, ist ebenso grundlegend wie zuvor der Übergang von der Landwirtschaft zur Industrie.
Přejeme si politickou proměnu vedenou samotnými libyjci založenou na širokém politickém dialogu.
Wir wollen einen politischen Übergang, der von den Libyern selbst geleitet wird und auf einem breiten politischen Dialog basiert.
Druhý bod není nutno opakovat sami sebe popisujeme jako unii založenou na lidských právech občanských svobodách.
Der letztgenannte Punkt muss nicht extra wiederholt werden, schließlich beschreiben wir uns als eine Union, die auf Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten basiert.
Tento přístup je neslučitelný s otevřenou společností koncepcí založenou na poznání že nikdo nemá absolutní pravdu.
Diese Einstellung lässt sich mit einer offenen Gesellschaft nicht in Einklang bringen, denn das Konzept der offenen Gesellschaft beruht auf der Erkenntnis, dass niemand über die ultimative Wahrheit verfügt.
Je to nejlepší způsob jak zorganizovat společnost založenou na realitě nikoliv na ideálech.
Sie ist der beste Weg, um eine Gesellschaft zu schaffen, die auf der Realität und nicht auf Idealvorstellungen basiert.
Neměl by se stát únik mozků pro unii vážným problémem když se chce stát vedoucí světovou ekonomikou založenou na vědeckých poznatcích.
Sollte die Abwanderung von Wissenschaftlern nicht eine ernste Angelegenheit für eine Union sein, die es sich zum Ziel gesetzt hat, zur führenden wissensbasierten Wirtschaft in der Welt zu werden?
Jsem zpravodajem pro jeden spis velice důležitou zprávu o mládeži v pohybu založenou na sdělení evropské komise.
Ich bin Berichterstatter für ein Dossier, einen sehr wichtigen Bericht zu Jugend in Bewegung, das auf einer Mitteilung der Europäischen Kommission beruht.
Naše evropská zahraniční politika musí mít jasně vymezenou agendu tak aby EU mohla účelně prosazovat globální politiku založenou na mnohostranných vztazích.
Wir brauchen eine klare europäische außenpolitische Agenda, damit die EU zielstrebig eine globale Strategie unterstützen kann, die auf Multilateralismus basiert.
s novými naléhavými výzvami měla by připravit rámec pro budoucnost založenou na stabilitě předvídatelnosti pružnosti v době krize.
stellen und sollte einen Rahmen für die Zukunft bieten, der auf Stabilität, Vorhersagbarkeit und Flexibilität in Krisenzeiten beruht.
Potřebujeme větší spolupráci mezi zúčastněnými stranami založenou na vzájemné důvěře respektování transparentnosti.
Wir brauchen mehr Kooperation zwischen den Akteuren, basierend auf Gegenseitigkeit, Vertrauen, Achtung und Transparenz.

Výsledek: 254, Čas: 0.0918

Viz také


široce založenou
breit angelegte breiter basis beruht auf breit angelegten auf einer breiten grundlage
založenou na společných hodnotách
auf der grundlage gemeinsamer werte basierend auf gemeinsamen werten

"Založenou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc