ZAMĚŘENÉ DO NĚMČINY

Překlad Zaměřené do Němčiny

Výsledek: 267, Čas: 0.1872

Příklady použití Zaměřené ve větě a jejich překlady

Ausgerichtet ( zaměřena , zaměřené , cílem )
Výměny mohou být buď operativní nebo zaměřené na zvláštní prioritní oblasti.
Ein Austausch kann operationell oder auf vorrangige Sonderaufgaben ausgerichtet sein.
Jiné mezinárodní instituce zavedly systémy které jsou více zaměřené na řízení zdrojů.
Andere internationale Organisationen haben Systeme eingeführt, die mehr auf Ressourcen-Management ausgerichtet sind.
Von ( zaměřena , zaměřené , cílem )
Na obecné blaho zaměřené služby obecného zájmu.
Gemeinwohlorientierte Dienste von allgemeinem Interesse.
Kosovo však odhaluje pravou tvář politiky zaměřené na balkanizaci evropy.
Jedenfalls zeigt der Kosovo das wahre Gesicht einer Politik, die auf die Balkanisierung von Europa abzielt.
Zu ( zaměřena , zaměřené , cílem )
Proto tleskám iniciativě pana favy zaměřené na ochranu práv těchto zranitelných lidí.
Daher beglückwünsche ich den Kollegen Fava zu seiner Initiative, für die Rechte dieser weitgehend schutzlosen Menschen einzutreten.
Studie zaměřené na vitamín e jsou podle SCC rozporuplné.
Nach der kanadischen Krebsgesellschaft sind die Studien zu Vitamin E widersprüchlich.
Jiné příklady vět
Rozpočtové příděly nedostatečně zaměřené na přeshraniční úseky.
Zugewiesene Haushaltsmittel nicht ausreichend auf grenzüberschreitende Abschnitte konzentriert.
Budeme muset udělat zaměřené skeny s kontrastní látkou potom každou embolizovat.
Wir werden gezielte Scans mit Kontrast durchführen und dann jedes einzeln entfernen.
Chlapci jsou pozadu v každém předmětu protože naše třídy jsou naprosto zaměřené na dívky.
Jungs bleiben in jedem Fach zurück, weil Klassenräume komplett auf Mädchen ausgerichtet sind.
Hlasoval jsem pro pozměňovací návrhy zaměřené na posílení toto návrhu.
Ich habe für den Änderungsantrag gestimmt, der auf eine Stärkung dieses Vorschlags abzielt.
Jsme však připraveni podpořit jakékoli iniciativy zaměřené na provádění případného průzkumu.
Wir sind jedoch bereit, jede Initiative zu unterstützen, die auf die Durchführung möglicher Untersuchungen abzielt.
Makroekonomické politice zaměřené na růst stabilitu;
Eine wachstums- und stabilitätsorientierte makroökonomische Politik;
Pilotní projekty zaměřené na snížení administrativní zátěže.
Pilotprojekte, mit denen eine Verminderung des Verwaltungsaufwands erreicht werden soll.
Prioritou by měly být reformy zaměřené na deregulaci finančních trhů.
Reformen zur Deregulierung der Finanzmärkte sollte dabei der Vorrang eingeräumt werden.
Tyto selektivní programy zaměřené na rodinu mají obdobné rysy ve všech členských státech kde byly realizovány.
Diese selektiven familienbasierten Programme weisen in allen Mitgliedstaaten ähnliche Merkmale auf.
Má to být zaměřené na jednoho muže nebo to sháníš tak všeobecně.
Ist das für einen speziellen Herrn, oder suchst du ganz allgemein?
Na to jak se s tím vyrovnáte je zaměřené dnešní cvičení.
Und wie man damit umgeht, ist das Thema der Übung heute.
Proč všechno co řekneš vyzní jako by to bylo zaměřené na mě.
Warum klingt alles, was du sagst, als wäre es an mich gerichtet?
Asijští politici by každopádně měli zlepšit kooperační mechanismy zaměřené na prevenci řízení krizí.
Aber trotzdem sollten die asiatischen Politiker die Kooperationsmechanismen zur Krisenvorsorge und-bewältigung verbessern.
Je to zaměřené.
Sie hat einen Verzögerer.
Udržujte plný bezpečnostní poplach ať má tuvok neustále zbraně zaměřené na jejich hlavní reaktor.
Weiterhin voller Sicherheitsalarm. Tuvok soll eine Waffe auf ihren Primärreaktor richten.
Dnešní výzkumy ukazují že již existují iniciativy zaměřené na včasné rozpoznávání.
Die Forschung lehrt uns heute, dass es bereits auf die Vordiagnose abzielende Initiativen gibt.
Máte je zaměřené?
Haben sie sie geortet?
Musí však být správně zaměřené.
Allerdings muss es den richtigen Fokus haben.
Francie programy afirmativní akce má avšak jsou zaměřené na chudobu nikoli na etnicitu.
Es gibt Affirmative Action-Programme in Frankreich, aber diese sind der Armut gewidmet, nicht der Ethnizität.
Mám je zaměřené.
Ich hab sie erfasst.
Mají nás zaměřené.
Sie haben uns umzingelt.
Domnívám se že aktivity zaměřené na konkrétní humanitární pomoc jsou užitečnější že dialog je úspěšnější než výzvy k bojkotu protestům.
Meines Erachtens sind Maßnahmen, die auf konkrete humanitäre Hilfeleistungen abzielen, nützlicher und ist Dialog erfolgreicher als Slogans und Rufe nach Boykott und Protesten.

Výsledek: 267, Čas: 0.1872

Viz také


zaměřené na podporu
zur förderung der förderung zur unterstützung mit dem ziel der förderung
zaměřené na snížení
zur reduzierung zur verringerung der verringerung mit denen eine verminderung zur eindämmung
zaměřené na posílení
zur stärkung mit dem ziel einer stärkung mit dem ziel der verstärkung
zaměřené na to
ziel es darauf abzielte

"Zaměřené" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc