ZASLOUŽÍ DO NĚMČINY

Překlad Zaslouží do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.0715

Příklady použití Zaslouží ve větě a jejich překlady

Spousta těch co žijí zaslouží smrt. spousta umírá zasluhuje život.
Viele Lebende verdienen den Tod, manche, die sterben, das Leben.
Myslím že si za svoji ztrátu něco zaslouží.
Ich glaube sie verdienen etwas für ihren Verlust.
Každá královna zaslouží říši.
Jeder Königin gebührt ein Reich.
Celodenní práce si zaslouží pořádnou večeři.
Nach einem Tag Arbeit gebührt uns ein anständiges Essen.
Jiné příklady vět
Jenom říkám možná si ten kluk zaslouží 10 minut se shanem.
Ich sag ja nur... Vielleicht verdient der Junge zehn Minuten mit Shane.
Agentko keenová alan ray rifkin zaslouží trest který dostal za své zločiny.
Agent Keen, Alan Ray Rifkin verdient die Strafe, die er für seine Verbrechen bekommt.
Zaslouží uznání.
Verdient Anerkennung.
Portugalské předsednictví si za touto iniciativu zaslouží uznání.
Der portugiesischen Ratspräsidentschaft gebührt ein Lob für diese Initiative.
Amandina otázka zaslouží odpověď.
Amandas Frage verdient eine Antwort.
Trisha sewardová si spravedlnost zaslouží.
Trisha Seward verdient Gerechtigkeit.
Nespravedlivý zaslouží potrestat.
Die Ungerechten verdienen Bestrafung.
Já dělal texty aranžmá produkci ale uznání zaslouží lil calliope.
Ich habe geschrieben, organisiert und produziert, aber die ganze Anerkennung gebührt Lil Calliope.
Sám král nemůže vždy ztrestat ty kdo si to nejvíc zaslouží.
Der König kann nicht immer die bestrafen, die es am meisten verdienen.
Pokud se mne týče sandra si svůj život zaslouží.
Soweit es mich betrifft, hat Sandra ihr Leben verdient.
Ať si zaslouží svůj výdělek.
Laß sie sich ihr Geld verdienen.
Můj muž zaslouží spravedlnost.
Mein Mann verdient Gerechtigkeit.
Pokud chce dostat svou dceru z vězení tak ať si to zaslouží.
Wenn er seine Tochter wieder-haben will, kann er es sich verdienen.
Jistě řek bych že si kapitán kirk svou loď zaslouží.
Ich würde natürlich sagen, dass Captain Kirk sein Schiff verdient.
Podruhé to je když si zaslouží svý místo mezi lidem navždy.
Das zweite Mal ist, wenn man sich für immer seinen Platz im Volk verdient.
Tvá odvaha oddanost během naší zkoušky zaslouží uznání.
Euer Mut und Eure Treue während unseres Martyriums verdienen Anerkennung.
Jeden dobrý skutek zaslouží další.
Eine gute Tat, verdient eine andere.
Atnaf si společně s ostatními vězněnými blogery zóny9 zaslouží uznání ne vězení.
Atnaf, zusammen mit den anderen inhaftierten Zone9-Bloggern, verdienen Lob und keine Gefängnisstrafe.
Protože to jsou lidé zaslouží si žít.
Weil das Menschen sind und sie es verdienen, zu leben.
Každý kdo mě naučí goniometrii si stipendium zaslouží.
Jeder, der mir mit Doppelwinkelfunktionen hilft, verdient ein Stipendium.
Ani nevím jestli si to zaslouží.
Ich weiß nicht, ob er's verdient.
No někteří si to zaslouží.
Ein paar von uns verdienen es.
Kdo volí nixona zaslouží si jít do pekla. harryS. truman.
Wer für Nixon stimmt, hat die Hölle verdient." Harry S. Truman.
Každý kdo o ně žádá si ho zaslouží.
Jeder, der darum bittet, verdient es,
Pokud se nám to podaří neal si zaslouží svobodu.
Falls wir das hinkriegen, verdient Neal seine Freiheit.
Zaslouží si zemřít v souboji.
Er verdient den Tod in einem Duell.

Výsledek: 262, Čas: 0.0715

Viz také


si to zaslouží
verdient es
si zaslouží zemřít
verdienen zu sterben verdient den tod es verdient hat zu sterben
si zaslouží smrt
verdienen den tod er hat verdient , zu sterben
si zaslouží lepší
verdient besseres
všichni si zaslouží
jeder verdient sie alle haben es verdient
si zaslouží šanci
verdient eine chance eine chance verdienen
kdo si zaslouží
der es verdient wer es wert ist
dítě si zaslouží
kind verdient kind braucht das baby verdient
si zaslouží uznání
verdienen anerkennung anerkennung verdient verdienen applaus
lidé si zaslouží
menschen verdienen leute verdienen
zaslouží si aby
sie verdient es , dass er verdient es , dass sie verdienen es
zaslouží si váš
sie verdienen ihren
dostane co si zaslouží
bekommt , was er verdient kriegt , was er verdient er wird bekommen was er verdient bekommen , was sie verdient bekommt sie , was sie hat

S Synonyma "zaslouží"


"Zaslouží" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc